Actiune majorare pensie de intretinere – model 

 

Actiune majorare pensie de intretinere

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., in numele si in calitate de reprezentant legal al minorului…..cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in contradictoriu cu

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., pentru

inteleg sa formulez prezenta cerere prin intermediul careia in baza art.  531 Cod Civil solicitam Onoratei Instante sa dispuna

  • obligarea paratului/ei la majorarea pensiei de intretinere lunare  stabilite prin sentinta civila nr….din data de……pronuntata de …….in cadrul dosarului nr…….intrucat nevoile personale s-au modificat iar mijloacelor financiare ale paratului s-au marit, pârâtul urmând a fi obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in cuantum de …../ in cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile paratului/ la plata unei pensii de intreținere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului
  • obligarea paratului/ei la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

             In fapt, in urma relatiilor de casatorie/concubinaj s-a nascut minorul …….

Inteleg sa invederez instantei:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita majorarea pensiei)

 

      În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 Cod.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 531 Cod.civ.

In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, ancheta psiho-sociala, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Mai mult decat atat, solicitam Onoratei Instante sa dispuna potrivit art. 532 alin. 2 obligarea paratului/paratei la plata pensiei de intretinere si pentru perioada anterioara introducerii prezentei actiuni intrucat introducerea cererii a fost intarziata din culpa acestuia/acesteia.

Solicitam Onoratei Instante sa dispuna citarea paratului/paratei cu mentiunea personal la interogatoriu sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ.,

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit art. 223  C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere in trei exemplare, unul pentru instanta si cate unul pentru parat si autoritatea tutelara.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Actiune majorare pensie de intretinere

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de actiune majorare pensie de intretinere se poate aplica situatiilor copiilor nascuti atat in timpul casatoriei cat si in afara acesteia. De asemenea, prezentul model se poate adapta si pentru copii majori, care au implinit 18 ani si care pot promova actiunea un nume propriu.

Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Intreţinerea datorată de părinte se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Părintii sunt obligati să il intreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

(2) Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

   Pentru o clarificare in concret a prezentei actiuni, va expunem un dispozitiv al unei hotarari pronuntate de catre  Judecatoria Sector 2 Bucuresti.

“Solutia pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâtul la plata în favoarea fiului minor a unei pensii majorate de întretinere în procent de 25% din venitul net lunar obtinut cu începere de la data introducerii actiunii si, în continuare până la terminarea studiilor, fără a depăsi vârsta de 26 ani. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare ce se va înregistra la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.11.2015.
Document: Hotarâre  12452/2015  17.11.2015

Calea de atac este apelul.

Cererea nu se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Actiune majorare pensie de intretinere Actiune majorare pensie de intretinere Actiune majorare pensie de intretinere Actiune majorare pensie de intretinere