Actiune partaj bunuri comune – model 

 

actiune partaj bunuri comune

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

                           Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in contradictoriu cu

 • pârâtul/a …………., cu domiciliul in …………………, identificat/a cu C.I. seria ……, nr. ………, eliberata de …………. la data de ……….., CNP …………..;

inteleg sa formulez prezenta cerere de

 PARTAJ BUNURI COMUNE

urmând ca, pe baza probelor ce vor fi administrate, in baza art. 919 alin 1 lit. f raportat la art. 980-996 Cod proc. civ  Onorata Instanta sa dispuna:

 •  sa se constate ca in timpul casatoriei incheiate cu paratul/a  la data de ….. si desfacuta la data de ….. , prin sentința civila nr……..am dobandit urmatoarele bunuri comune (se vor enumera toate bunurile mobile si imobile, valoarea acestora si persoana in posesia careia se afla la momentul intentarii actiunii)
 •  sa se constate ca in timpul casatoriei am contractat urmatoarele datorii comune;
 • sa se constate ca la dobandirea bunurilor comune am avut cote de contribuție egale sau ca subsemnatul/a am avut o cota de contribuție de …. (in situatia in care se solicita instantei sa constate ca unul din soti a avut o contributie mai mare la dobandirea unui bun sau a anumitor(toate) bunuri);
 • sa se dispuna partajul bunurilor comune, prin atribuirea către subsemnatul/a, în natura, a următoarelor bunuri …..
 • sa se dispuna imparțirea datoriilor comune, prin obligarea subsemnatului la suportarea următoarelor datorii ….. și a paratului la suportarea urmatoarelor datorii …..
 • sa fie obligat paratul la plata unei cote de ….. din ratele lunare/ la plata unei sume globale de ….., corespunzătoare partii ce îi revine;
 • sa se compenseze valoarea inegala a celor doua loturi prin obligarea partii al carei lot are o valoare mai mare la plata unei sulte compensatorii catre celalalt sot;
 • obligarea paratului/ei la plata cheltuielilor de judecata.

MOTIVELE ACTIUNII:

       În fapt, m-am casatorit cu pârâtul la data de …………casatorie ce a fost desfacuta prin sentinta civila nr……ramasa definitiva.

Tin sa precizez Onoratei Instante faptul ca,

(se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept )

      În drept, îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 919 alin 1 lit. f raportat la art. 980-996 Cod proc. civ

In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam Onoratei Instante sa dispuna citarea paratului/paratei cu mentiunea personal la interogatoriu sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ.,

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit art. 223  C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere in doua exemplare.(actiunea se va depune in doua exemplare: unul pentru instanta si unul pentru parat)

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

ACTIUNE PARTAJ BUNURI COMUNE

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de actiune partaj bunuri comune se poate promova atat ca o cerere accesorie actiunii de divort cat si separat dupa finalizarea procesului de divort.

Odata cu introducerea cererii de divorț, soții pot solicita instanței să se pronunțe și cu privire la partaj sau pot solicita solutionarea cererii de partaj separat, dupa pronuntarea de catre judecator a hotararii de divort. Modalitatea de partajare a bunurilor comune poate fi stabilită de soti de comun acord sau va fi stabilita de instanta in urma administrarii probelor.

Modalitatile de partajare sunt urmatoarele:

 • în natura, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar ce va fi stabilita;
 • atribuirea intregului bun, in schimbul unei sulte, în favoarea unuia din soti/fostii soți, la cererea acestora;
 • vanzarea bunului şi distribuirea pretului: vanzarea bunului se face în modul stabilit de soți iar în caz de neînţelegere, la licitaţie publica, în condiţiile legii, iar distribuirea pretului se va face în conformitate cu cotele stabilite, de comun acord sau de catre instanta;

Bunurile ce se partajeaza:

bunurile mobile și imobile dobandite de soti în timpul casatoriei.

Bunurile proprii nu sunt incluse in masa partajabila. Conform legislatiei civile, urmatoarele bunuri sunt considerate proprii:

a) bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donaţie, cu excepţia cazului în care dispunatorul a prevazut, în mod expres, ca ele vor fi comune;

b) bunurile de uz personal;

c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;

d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat;

e) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele şi proiectele artistice, proiectele de inventii şi alte asemenea bunuri;

f) indemnizatia de asigurare şi despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti;

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;

h) fructele bunurilor proprii.

Cu privire la bunurile proprii intelegem sa va lamurim cu privire la un aspect pe care l-am sesizat de foarte multa vreme. Prin nu stim ce modalitate s-a incetatenit ideea ca in urma unei convietuiri indiferent daca persoanele sunt casatorite sau nu, un bun propriu al unei persoane/sot devine bun comun. Tinem sa va precizam ca o astfel de afirmatie este total eronata si nu a fost prevazuta niciodata atat in vechiul cod civil cat si in noul cod civil. Nu am gasit pana in prezent vreun rationament pentru care o astfel de idee a circulat si inca mai circula, insa nu aceasta este scopul prezentei sectiuni. Scopul este de a va informa corect si lamuri cat mai mult posibil cu privire la actiunea de partaj bunuri comune.

Cererea de partaj se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Actiune partaj bunuri comune Actiune partaj bunuri comune Actiune partaj bunuri comune