Actiune pensie de intretinere copil – model 

 

Actiune pensie de intretinere copil

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., in numele si in calitate de reprezentant legal al minorului…..cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in contradictoriu cu

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., pentru

inteleg sa formulez prezenta cerere prin intermediul careia in baza art.  499 Cod Civil solicitam Onoratei Instante sa dispuna

  • obligarea paratului/ei la plata unei pensii de intretinere lunare în cuantum de …../ in cota maxima permisa de lege in raport cu veniturile paratului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cota procentuala de ….. % din venitul lunar al paratului/la plata anticipata a unei sume de ….., care să acopere nevoile reclamantului pe o perioada de …../pe intreaga perioada in care se datoreaza intretinerea, reprezentand contributia care îi revine paratului, in temeiul obligatiei legale de intretinere, la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala, pentru copilul ….., nascut la data de …..conform certificatului de nastere seria….nr…..
  • obligarea paratului/ei la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

             In fapt, in urma relatiilor de casatorie/concubinaj s-a nascut minorul …….

Inteleg sa invederez instantei:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita pensia de intretinere)

 

      În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 Cod.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 499.  si urm. Cod.civ.

In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, ancheta psiho-sociala, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Mai mult decat atat, solicitam Onoratei Instante sa dispuna potrivit art. 532 alin. 2 obligarea paratului/paratei la plata pensiei de intretinere si pentru perioada anterioara introducerii prezentei actiuni intrucat introducerea cererii a fost intarziata din culpa acestuia/acesteia.

Solicitam Onoratei Instante sa dispuna citarea paratului/paratei cu mentiunea personal la interogatoriu sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ.,

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit art. 223  C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere in trei exemplare, unul pentru instanta si cate unul pentru parat si autoritatea tutelara.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Actiune pensie de intretinere copil

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de actiune pensie de intretinere copil se  poate aplica  situatiilor copiilor nascuti atat in timpul casatoriei cat si in afara acesteia. De asemenea, prezentul model se poate adapta si pentru copii majori, care au implinit 18 ani si care pot promova actiunea un nume propriu.

Intreţinerea datorată de părinte se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Părintii sunt obligati să il intreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

   Pentru o clarificare in concret a prezentei actiuni, va expunem un dispozitiv al unei hotarari pronuntate de catre  Judecatoria Sector 2 Bucuresti.

“Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Respinge ca neintemeiata cererea de exercitare exclusiva a autoritatii parintesti. Stabileste cuantumul lunar al pensiei de intretinere datorata de parat celor doi minori la suma de 400 lei, incepand cu data formularii prezentei cereri de chemare in judecata si pana la majoratul beneficiarilor. Obliga paratul la plata catre minori a sumei de 400 lei lunar, reprezentand pensie de intretinere, incepand cu data formularii prezentei cereri de chemare in judecata si pana la majoratul beneficiarilor. Obliga paratul la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.000 lei, reprezentand onorariu de avocat. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la data comunicarii. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronuntata astazi, 25.09.2015, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.  Document: Hotarâre  9452/2015  25.09.2015”

Calea de atac este apelul.

Cererea nu se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Actiune pensie de intretinere copil Actiune pensie de intretinere copil Actiune pensie de intretinere copil Actiune pensie de intretinere copil