Actiune pretentii angajator – model actiune

Actiune pretentii angajator 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

     Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt sediu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

           în contradictoriu cu

paratul/paratii…………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

intelegem sa formulam in baza art. 254-259 din Codul Muncii prezenta

ACTIUNE IN PRETENTII

prin intermediul careia solicitam Onoratei Instante sa dispuna obligarea paratului/paratilor:

  • la plata sumei in cuantum de………reprezentand…….
  • obligarea paratului/paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

pentru considerentele pe care le vom dezvolta prin prezenta.

SITUATIA DE FAPT

In fapt, la data de …… subscrisa a dispus angajarea numitului……. in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr……din data de…….. In cadrul societatii paratul a detinut/detine functia de ………..,

In timpul derularii relatiilor de munca……..

(se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita cuantumul sumelor)

In drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 254-259 din Codul Muncii

  In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam sa faceti aplicarea  dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ.,

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

În conformitate cu dispoziţiile art. 223 Cod.proced.civ., solicităm judecarea şi în lipsă.

Depunem prezenta cerere in doua exemplare.(actiunea se va depune in doua exemplare: unul pentru instanta si unul pentru parat/parati – un exemplar pentru fiecare parat)

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI………

ACTIUNE PRETENTII ANGAJATOR

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de actiune  se aplica doar situatiilor in care angajatorul  solicita obligarea salariatului/salariatilor la plata despagubirilor cauzate.

 Condul muncii  reglementeaza in cuprinsul dispozitiilor art. 254-259 raspunderea salariatiilor:

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.Salariaţii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute care nu puteau fi înlaturate şi nici de pagubele care se incadrează in riscul normal al serviciului.

In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina şi în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura în care a contribuit la producerea ei. Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileşte proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, şi in funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat să o restituie. Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileşte potrivit valorii acestora de la data platii.

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul respectiv.

In cazul în care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator şi cel în cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine funcţionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.

Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in condiţiile Codului de procedura civila.

In cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc.

Actiune pretentii angajator se depune la Tribunalul in raza caruia reclamantul isi are sediul. Cererea este scutita de taxa de timbru.

Actiune pretentii angajator Actiune pretentii angajator Actiune pretentii angajator