Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere – model 

 

Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in contradictoriu cu

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., pentru

inteleg sa formulez prezenta cerere prin intermediul careia in baza art.  531 Cod Civil solicitam Onoratei Instante sa dispuna

  •  reducerea/sistarea pensiei de intretinere lunare  stabilite prin sentinta civila nr….din data de……pronuntata de …….in cadrul dosarului nr……., ca urmare a schimbarii nevoilor creditorului-parat si/sau diminuarii veniturilor debitorului- reclamant.
  • obligarea paratului/ei la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

             In fapt, in urma relatiilor de casatorie/concubinaj s-a nascut minorul/copilul …….

Inteleg sa invederez instantei:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita reducerea/sistarea pensiei de intretinere)

 

      În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 Cod.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 531 Cod.civ.

In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, ancheta psiho-sociala, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam Onoratei Instante sa dispuna citarea paratului/paratei cu mentiunea personal la interogatoriu sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ.,

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit art. 223  C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere in trei exemplare, unul pentru instanta si cate unul pentru parat si autoritatea tutelara.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de actiune reducere/sistare pensie de intretinere se poate aplica situatiilor copiilor nascuti atat in timpul casatoriei cat si in afara acesteia. De asemenea, prezentul model se poate adapta si pentru copii majori, care au implinit 18 ani.

Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Intreţinerea datorată de părinte se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Părintii sunt obligati să il intreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

(2) Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

   Pentru o clarificare in concret a prezentei actiuni, va expunem un dispozitiv al unei hotarari pronuntate de catre  Judecatoria Sector 2 Bucuresti.

“Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamantul-pârât ……… în contradictoriu cu pârâta-reclamantă …….., în calitate de ocrotitor legal al minorului …….. Reduce obligaţia de întreţinere stabilită în sarcina reclamantului-pârât prin Sentinţa civilă nr. ………, pronunţată de Judecătoria Giurgiu în dosarul nr. ……., de la suma de 318 lei lunar la cota de 1/6 din salariul net încasat de reclamantul-pârât, obligaţie ce se va achita lunar şi ce este datorată minorului ……. începând cu data introducerii cererii – 22.04.2015 – şi până la împlinirea vârstei de 18 ani de către minor. Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 18.11.2015. Document: Hotarâre  12562/2015”

Calea de atac este apelul.

Cererea nu se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere Actiune reducere sau sistare pensie de intretinere