Actiunea in tagada paternitatii – model 

 

Actiunea in tagada paternitatii

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • pârâtul cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

inteleg sa formulez prezenta cerere de

TAGADA A PATERNITATII

prin care  solicit  Onoratei Instante in baza art. 429 si urm Cod civ 

  • sa constate ca numitul nu este tatal copilului ….., nascut la data de ….., conform certificatului de nastere seria…nr….eliberat de……..;
  • obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

In fapt, inteleg sa invederez Onoratei Instante urmatoarele aspecte:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita tagada paternitatii)

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consideram ca prezenta actiune este intemaiata si solicit Onoratei Instante sa dispuna admiterea acesteia asa cum a fost formulata.

       În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 C.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 429 si urm Cod.civ.

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri, interogatoriu, expertiza si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa conform art. 223 Cod proc. civ.

     Depun prezenta cerere în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi comunicat paratului.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

NOTA: Prezentul model de actiune poate fi adaptat si pentru actiunea in contestarea filiatiei fată de tatal din căsătorie. In acest caz temeiul de drept este art. 434 Cod civil iar capatul de cerere va fi formulat astfel:

  • sa constate ca nu sunt întrunite condițiile pentru ca prezumția de paternitate sa se aplice in cazul copilului ….. nascut la data de ….., conform certificatului de nastere seria…nr….eliberat de……..CNP …..inregistrat în actul de naștere ca fiind fiul numitului ………., in temeiul respectivei prezumtii.

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Actiunea in tagada paternitatii

ASPECTE TEORETICE

Acţiunea în tăgada paternităţii poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum şi de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii acestora, în condiţiile legii.Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale şi, dacă este cazul, a altor moştenitori ai săi.Dacă soţul este pus sub interdicţie, acţiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanţa judecătorească.Mama sau copilul poate introduce acţiunea împotriva soţului. Dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui.Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. Dacă aceştia sunt decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor.

Soţul mamei poate introduce acţiunea în tăgada paternităţii în termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soţul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumţia nu corespunde realităţii. Termenul nu curge împotriva soţului pus sub interdicţie judecătorească şi, chiar dacă acţiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soţ în termen de 3 ani de la data ridicării interdicţiei. Dacă soţul a murit înainte de împlinirea termenul menţionat  fără a porni acţiunea, aceasta poate fi pornită de către moştenitori în termen de un an de la data decesului.

Acţiunea în tăgada paternităţii poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data naşterii copilului. Acţiunea în tăgada paternităţii poate fi introdusă si de către cel care se pretinde tată biologic si poate fi admisă numai dacă acesta face dovada paternităţii sale faţă de copil.Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii tatălui biologic. Dacă acesta a decedat, acţiunea poate fi formulată de moştenitorii săi în termen de cel mult un an de la data decesului

Acţiunea în tăgada paternităţii poate fi promovata si de catre de copil, în timpul minorităţii sale, prin reprezentantul său legal.Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii copilului.

  Intr-o cauza de acest fel se solicita efectuarea unei expertize tip ADN prin care sa se demonstreze faptul ca autorul recunoasterii nu poate fi, din punct de vedere genetic, tatal persoanei recunoscute.

Actiunea este de competenta judecatoriei de la domiciliul paratului. Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Actiunea in tagada paternitatii Actiunea in tagada paternitatii Actiunea in tagada paternitatii Actiunea in tagada paternitatii