Stabilirea filiatiei fata de mama – model 

 

Stabilirea filiatiei fata de mama

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • pârâta cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

inteleg sa formulez prezenta cerere de

STABILIRE A FILIATIEI FATA DE MAMA

prin care  solicit  Onoratei Instante in baza art. 422-423  raportat la art. 408 alin. 1 Cod civ 

  • sa se constate ca parata este mama minorului …..,nascut la data de ……..conform certificatului de nastere seria…nr….eliberat de……….. urmand a se dispune inserarea  mențiunii in actele de stare civila;
  • obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

In fapt, inteleg sa invederez Onoratei Instante urmatoarele aspecte:

 (se va prezenta intreaga situatia cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept )

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consideram ca prezenta actiune este intemaiata si solicit Onoratei Instante sa dispuna admiterea acesteia asa cum a fost formulata.

       În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 C.pr. civ si respectiv dispoziţiile art 422-423  raportat la art. 408 alin. 1 Cod civ 

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri, interogatoriu, expertiza si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa conform art. 223 Cod proc. civ.

     Depun prezenta cerere în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi comunicat paratei.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Stabilirea filiatiei fata de mama

ASPECTE TEORETICE

  În cazul în care, din orice motiv, dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii, filiaţia faţă de mamă se poate stabili printr-o acţiune în stabilirea maternităţii, în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de proba.

Dreptul la acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine copilului şi se porneşte, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal.Acţiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii copilului, în condiţiile legii.Acţiunea poate fi introdusă şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame.Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acţiunea, moştenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului.

Se poate solicita efectuarea unei expertize tip ADN, in dovedirea legaturii de filiatie dintre reclamant și parata.

Dreptul la acţiune este imprescriptibil.

    Actiunea este de competenta judecatoriei de la domiciliul paratei. Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Stabilirea filiatiei fata de mama  Stabilirea filiatiei fata de mama  Stabilirea filiatiei fata de mama  Stabilirea filiatiei fata de mama