Social-Juridic

Agenţi ocupare a forţei de muncă în străinătate -conditii

 

Munca in strainatate

Pe teritoriul României pot desfăşura activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale constituite în temeiul Legii privind societăţile comerciale, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate principală “Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”  denumite în continuare agenţi de ocupare a forţei de muncă.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice şi organizaţii patronale străine, după caz.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită locuri de muncă în străinătate, cu respectarea prevederilor Legii  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă pot desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, aşa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei legi;

b) au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă;

c) au organizat o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor;

d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;

e) sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul.

 Contractele prevăzute mai sus la lit. d,  vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) durata contractului;

b) 2numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul;

c) 2funcţia, meseria sau ocupaţia;

d) 2natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;

e) durata timpului de muncă şi de repaus;

f) 2tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului;

g) 2sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;

h) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;

i) durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă;

j) condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii;

k) posibilitatea transferării salariului în România;

l) asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a cetăţenilor din ţara primitoare;

m) acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului;

n) condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;

o) asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii cetăţeni români şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează, precum şi suportarea cheltuielilor aferente;

p) taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;

r) obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate.

       Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura includerea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-r) şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român.

            Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română.Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor de intermediere beneficiază în ţară de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru şomaj sau de sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dacă, în temeiul contractelor de asigurare încheiate, plătesc organelor competente din România contribuţiile corespunzătoare stabilite pe baza declaraţiilor privind veniturile lunare realizate în străinătate.

Va prezentam un  model de contract de mediere

CONTRACT DE MEDIERE
nr. …………. din …………….

I. Părţile contractante
Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumită în continuare furnizor, cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă), înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. . . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . . . . , reprezentată prin domnul/doamna . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
şi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele solicitantului), denumit/denumită în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . . . . nr. . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de profesie . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă),
au convenit următoarele:
II. Obiectul contractului de mediere
1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea angajatorului din străinătate) din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ţara)
2. Îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru încheierea contractului individual de muncă.
3. Îndeplinirea formalităţilor privind deplasarea la locul de muncă.
4. Alte prestaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Durata contractului de mediere
Durata contractului de mediere este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la data încheierii.
IV. Obligaţiile părţilor
1. Obligaţiile furnizorului:
a) să ofere un loc de muncă în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele
beneficiarului pe durata prezentului contract;
b) să prezinte beneficiarului informaţii şi precizări cu privire la cerinţele locului de muncă şi la condiţiile în care poate avea loc angajarea;
c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;
e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;
f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă şi în limba română;
g) să asigure confidenţialitatea datelor personale;
h) să efectueze demersurile şi formalităţile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obţinerea, după caz, a paşaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condiţiilor de transport etc.);
i) să restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunţă la mediere;
j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.
2. Obligaţiile beneficiarului:
a) să prezinte toate documentele şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;
b) să participe la acţiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;
c) să anunţe furnizorul în cazul renunţării la serviciile de mediere ale acestuia;
d) să achite taxele legale şi costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;
e) să respecte obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă.
V. Tariful serviciilor de mediere
1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
(în cifre şi în litere)
şi se achită la data încheierii contractului de mediere.
2. Furnizorul se obligă să restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situaţii:
a) . . . . %, dacă nu găseşte un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;
b) . . . . %, dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifică renunţarea la mediere.
VI. Modificarea şi completarea contractului de mediere
Modificarea şi completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la contract, încheiat în formă scrisă.
VII. Încetarea contractului de mediere
Prezentul contract de mediere încetează:
a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepţia clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) şi pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual de muncă;
b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;
c) prin acordul de voinţă al părţilor;
d) dacă beneficiarul refuză. . oferte de locuri de muncă în străinătate;
e) prin reziliere.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
Dacă partea în culpă, în termen de . . . . . . zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere şi poate solicita despăgubiri, potrivit legii.
VIII. Litigii
În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea în mod amiabil a acestuia.
În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea în mod amiabil a litigiului, părţile convin ca acesta să fie soluţionat de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
IX. Dispoziţii finale
Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în două exemplare, unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.
Furnizor,Beneficiar,
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .