Amenzile judiciare

0

Instanţa va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul:

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;

b) formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;

c) obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;

d) obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;

e) contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;

f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;

2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei:

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;

b) neaducerea, la termenul fixat de instanţă, a martorului încuviinţat, de către partea care, din motive imputabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie;

c) neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceştia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanţă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;

d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;

e) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;

f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;

g) refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele ei;

h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură;

i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin judecătorilor, experţilor desemnaţi de instanţă în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţei.

(2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin.

Alte cazuri de sancţionare

    Nerespectarea de către oricare dintre părţi sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanţă pentru asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Nerespectarea de către orice persoană a dispoziţiilor privind desfăşurarea normală a executării silite se sancţionează de către preşedintele instanţei de executare, la cererea executorului, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.

Despăgubiri pentru amânarea procesului

    Cel care, cu intenţie sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite, prin una dintre faptele aratate mai sus, la cererea părţii interesate, va putea fi obligat de către instanţa de judecată ori, după caz, de către preşedintele instanţei de executare la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amânare.

    Abaterea săvârşită, amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, de către preşedintele instanţei de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credinţă, amenda şi despăgubirea pot fi stabilite fie de instanţa în faţa căreia cererea a fost formulată, fie de către instanţa care a soluţionat-o, atunci când acestea sunt diferite.

     Împotriva încheierii de aplicare a amenzii, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia.

  • Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii.
  • În toate cazurile, cererea se soluţionează, cu citarea părţilor, prin încheiere, dată în camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea. Încheierea este definitivă.

 

Va prezentam un model de cerere reexaminare

 

DOMNULE PRESEDINTE,

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

sau

Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt sediu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

 

in temeiul art. 191 Cod procedura civila formulăm prezenta,

 

CERERE DE REEXAMINARE

împotriva încheierii ….. pronunţate în camera de consiliu/şedinţă publică din data de ….., prin intermediul careia solicităm instanţei să revină asupra amenzii aplicate şi să dispună exonerarea de la plata acesteia.

În fapt, arătăm că,

  • la termenul de judecată din data de ….., am formulat cerere de ……(se va indica cererea formulata, din cauza careia instanta a dispus amendarea si se va motiva faptul ca respectiva cerere nu a fost efectuata cu rea-credinta)
  • sau instanţa a dispus să îndeplinesc următoarele obligaţii procedurale ….., însă am fost în imposibilitate de a mă conforma dispoziţiilor, deoarece…..(se vor indica motivele pentru care obligatiile nu au fost indeplinite)
  • sau instanta a dispus amendarea intrucat nu am respectat ordinea/solemnitatea sedintei de judecata/desfasurarea normala a executarii silite (se vor indica motivele pentru care se solicita inlaturarea sau miscorarea amenzii primite)

 

ÎN DREPT:

         Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile 191 Cod proc. civ.

  In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri.

În conformitate cu dispoziţiile art. 223 Cod.proced.civ., solicităm judecarea şi în lipsă.

DATA                                                                                                                      PETENT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI/TRIBUNALULUI CURTII………

Get real time updates directly on you device, subscribe now.