Asociatia de proprietari – reparatia terasei blocului speta

ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A OPERATOR – 2928

SECTIA CIVILA DOSAR NR(…)

DECIZIA CIVILA NR.321/R

Sedinta publica din 26 martie 2009

PRESEDINTE: (…) (…)

JUDECATOR: (…) (…)

JUDECATOR: (…) (…)

GREFIER:(…) (…)

   S-a luat in examinare recursul declarat de catre reclamantii D. E.-E. si D. F. N. impotriva deciziei civile nr. 706/A din 27 octombrie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(…), in contradictoriu cu parata intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI (…) E. T, NR. 5, SC. A, (…). 5 prin E. J., avand ca obiect obligatie de a face.

   La apelul nominal, facut in sedinta publica, se prezinta avocat N. G pentru reclamantii recurenti si E.anu J. pentru parata intimata.

   Procedura legal indeplinita.

   S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a constatat ca prin serviciul registratura a fost depusa taxa judiciara de timbru in valoare de 4,5 lei si 0,15 lei timbru judiciar.

   Nemaifiind de formulat alte cererii instanta acorda cuvantul in dezbaterea recursului.

   Avocat N. G pentru reclamantii recurenti pune concluzii de admitere a recursului asa cum a fost formulat, cu cheltuieli de judecata.

   E. J. pentru parata intimata pune concluzii de respingere a recursului, mentinerea hotararii T r i b u n a l u l u i T i m i s.

C U R T E A

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

   Prin sentinta civila nr. 5046/15.04.2008 pronuntata in dosarul nr(…) J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a a admis actiunea civila formulata de reclamantii D. E.- E. si D. F. – N., in contradictoriu cu parata Asociatia de Proprietari(…), . A.

   A obligat parata sa efectueze lucrarile de hidroizolare a acoperisului aferent apartamentului nr. 19 din imobilul situat in T(…), . A, . 4, inscris in CF nr. 63154 T, nr. cadastral 30433/XIX.

   Parata a fost obligata la plata catre reclamanti a sumei de 8,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

   A admis cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta reconventional Asociatia de Proprietari(…), . A, in contradictoriu cu reclamantii – parati reconventional D. E.- E. si D. F.- N..

   A obligat reclamantii-parati reconventional la plata catre parata- reclamanta reconventional a sumei de 150,30 lei cu titlu de pretentii.

    Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

   Conform mentiunilor din extrasul CF nr. 63154 T reclamantii sunt proprietarii apartamentului nr. 19 situat in T(…), . A, . 4, si sunt membrii ai ASOCIATIEI de PROPRIETARI(…), Sc. A (f. 8-12).

  Ca urmare a ploilor din data de 30.07.2006 s-a produs o inundatie in apartamentul reclamantilor, aspect consemnat in procesul-verbal din 20.08.2006 al Asociatiei de Proprietari si recunoscut si de catre parata. J. s-a produs ca urmare a deteriorarii acoperisului imobilului, acoperis care a fost reparat anterior dar lucrarea efectuata nu a fost de calitate.

    B. imobilului este in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor apartamentelor din acel imobil, astfel cum aceasta este definita de art. 3 lit. c din Legea nr. 230/2007 intrand in administrarea si gestionarea asociatiei de proprietari conform art. 4 alin. 1 din acelasi act normativ. In scopul indeplinirii obligatiilor ce ii revin, asociatia de proprietari, prin adunarea generala, adopta si modifica bugetele de venituri si cheltuieli si prin organele de conducere executive contracteaza lucrarile privind proprietatea comuna. In acest sens, proprietarii sunt obligati sa contribuie la cheltuielile ocazionate de intretinerea partilor comune conform dispozitiilor art. 44 din H.G. nr. 1588/2007 care prevad ca “cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comuna, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare la partile de constructii si instalatii aflate in si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere (…)” iar conform art. 34 din Legea nr. 230/2007 “Administrarea, intretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt in sarcina asociatiei de proprietari”.

   Prin urmare, parata era obligata sa ia masurile necesare pentru repararea acoperisului imobilului in care locuiesc si reclamantii, acoperisul fiind in proprietatea comuna a membrilor asociatiei.

   Asupra cererii reconventionale prima instanta a retinut ca la sfarsitul lunii noiembrie 2007 s-a intocmit un tabel nominal cu membrii asociatiei de proprietari prin care li se solicita exprimarea acordului pentru montarea unei usi tip termopan la intrarea in bloc. Cu acea ocazie si-au exprimat acordul 14 proprietari din totalul de 20.

   Prima instanta a constatat ca aceasta modalitate de consultare a membrilor asociatiei se incadreaza in dispozitiile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 230/2007 potrivit carora “In situatii exceptionale, hotararile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de proprietari, pentru probleme care ii vizeaza direct, pe baza de tabel nominal” si ca hotararea astfel luata este obligatorie pentru toti membrii asociatiei. Aceasta concluzie se desprinde din interpretarea sistematica a art. 23-25 din actul normativ sus-mentionat in care legiuitorul a indicat modalitatile in care se pot lua hotarari de catre adunarea generala.

   Avand in vedere ca prin semnarea tabelului nominal s-a intrunit o majoritate mai mare decat cea necesara pentru luarea unei hotarari in cadrul adunarii generale ordinare s-a retinut ca vointa membrilor asociatiei a produs efectul juridic conferit de lege devenind hotarare a asociatiei, cu toate consecintele ce decurg de aici. Pentru aceste motive au fost inlaturate apararile reclamantilor-parati reconventional cu privire la nelegalitatea acestei hotarari. In plus, hotararea nu a fost contestata de catre reclamanti potrivit procedurii reglementate de art. 26 din Legea nr. 230/2007 astfel ca isi pastreaza valabilitatea.

   Avand in vedere ca proprietarii au obligatia sa ia masuri, in cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, dupa caz, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente si ca asociatia de proprietari a achizitionat o usa de tip termopan la intrarea imobilului in valoare de 2.106 lei conform facturii fiscale nr. (…)/26.11.2007 achitata cu chitanta nr. (…)/26.11.2007 (f. 29) instanta a constatat ca reclamantii-parati reconventional datoreaza asociatiei suma de 150,30 lei reprezentand cota-parte din valoarea usii calculata raportat la numarul de apartamente din imobil.

    Fata de considerentele anterioare, vazand si dispozitiile art. 16, 46 si urmatoarele din Legea nr. 230/2007, a fost admisa cererea reconventionala si reclamantii-parati reconventional au fost obligati la plata catre parata-reclamanta reconventional a sumei de 150,30 lei cu titlu de pretentii.

   In temeiul art. 274 Cod procedura civila, au fost obligati reclamantii – parati reconventional la plata catre parata-reclamanta reconventional a sumei de 67,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

   Impotriva acestei hotarari au declarat apel reclamantii apelanti D. E.- E. si D. F.- N. solicitand admiterea acestuia, cu consecinta modificarii in parte a hotararii recurate, in sensul respingerii cererii reconventionale.

    Motivand in fapt au aratat ca in mod gresit prima instanta a apreciat dispozitiile legale in materie, respectiv art25 alin 3 din Legea 230/2007, deoarece schimbarea unei usi si montarea alteia nu este o situatie exceptionala .

   Pe de alta parte mai arata ca prin acceptarea cererii reconventionale s-ar crea un precedent in sensul ca orice persoana ar putea merge la o parte dintre membrii asociatiei pentru rezolvarea unor probleme personale si sa obtina semnaturi care, ulterior sa-i oblige si pe ceilalti membri nesemnatari.

   In drept au invocat art. 299 si urm., 304 pct 8 si 9 si 304 ind 1 Cod procedura civila.

   Au timbrat corespunzator apelul.

   Legal citata, intimata reclamanta a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, reiterand apararile facute si in fata primei instante.

   Prin decizia civila nr. 706 din 27.10.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosar nr(…) a fost respins apelul declarat de reclamantii – apelanti D. E.- E. si D. F.- N., impotriva sentintei civile nr. 5046/15.04.2008, pronuntata de J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a in dosarul nr(…), in contradictoriu cu parata intimata Asociatia de Proprietari(…), . A.

   Tribunalul a retinut ca potrivit art. 23 alin 3 din Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari adunarea generala ordinara se convoaca fie de presedintele asociatiei de proprietari, fie de comitetul executiv, iar potrivit art. 25 alin 3 in situatii exceptionale, hotararile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de proprietari, pentru probleme care ii vizeaza direct, pe baza de tabel nominal.

   In mod corect s-a retinut de catre prima instanta ca acest mod de consultare a membrilor asociatiei nu contravine legii, in situatii exceptionale, iar raportat la numarul total de proprietari, 14 membrii ai asociatiei (din cei 20) care si-au exprimat acordul pentru schimbarea usii de la intrarea in bloc, reprezinta un procent legal pentru adoptarea unei hotarari, iar potrivit art. 12 lit B din Normele Metodologice de aplicare a Legii 230/2007, proprietarii au obligatia sa ia masuri pentru modernizare, consolidare, reparatii, interventii, etc.

   Mai mult, se retine ca apelantii nu pot aduce critici vizand legalitatea adoptarii hotararii de inlocuire a usii de acces in bloc, atat timp cat nu au contestat in termenul si cu procedura prevazute expres de art. 26 din lege, aceasta hotarare.

   Pentru argumentele de fapt si de drept mai sus aratate, tribunalul, facand aplicarea disp.art 296 D., urmeaza a respinge ca nefondat prezentul apel.

  Cat priveste cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecata aferente solutionarii cererii reconventionale pe fond, acestea nu pot fi acordate de instanta de apel, in lipsa investirii cu a p e l d e catre partea interesata.

    Referitor la cheltuielile de judecata solicitate in a p e l d e catre intimata, desi aceasta depune o adeverinta privind salariul pe zi al mandatarului, solicitarii nu i se va da curs, deoarece din cuprinsul procurii data numitului E. J. (fila 34 fond) nu rezulta ca acest mandat este cu titlu oneros si nici nu se specifica faptul ca mandatarul va fi platit de mandanta cu suma reprezentand echivalentul zilei de lucru pierdute pentru reprezentarea Asociatiei in proces, iar alte dovezi in sensul achitarii acestei sume nu au fost facute de catre intimata.

    Impotriva deciziei civile nr. 706/A din 27 octombrie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(…) au declarat recurs reclamantii D. E.-E. si D. F. N. solicitand modificarea hotararii atacate in sensul admiterii apelului reclamantilor si schimbarea sentintei instantei de fond, in sensul respingerii cererii reconventionale.

    In motivarea recursului s-a aratat ca instanta de apel a facut o apreciere gresita a probelor administrate, respectiv a retinut ca schimbarea usii de la intrarea ar reprezenta o situatie exceptionala, desi, in realitate, la intrare exista o usa veche care putea fi folosita.

    Recurentii au aratat ca sunt nemultumiti de imprejurarea ca s-a acordat aceasta importanta schimbarii usii de la intrare, cu toate ca acoperisul blocului este deteriorat si aceasta ar reprezenta o stare exceptionala.

    In concluzie, recurentii au aratat ca instanta de apel a interpretat gresit dispozitiile art. 23 si 25 din Legea nr. 230/2007, atunci cand au retinut ca semnarea unui tabel nominal reprezinta o consultare a membrilor asociatiei.

     In drept, recurentii au invocat motivele de recurs prev. de art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila .

    La filele 7 – 10 intimata Asociatia de Proprietari “(…) K.”, a formula intampinare prin care a solicitat respingerea recursului sustinand ca in mod corect primele instante au retinut legalitatea hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de Locatari cu privire la aspectele privind inlocuirea usii de la intrare si a repararii acoperisului.

     Examinand recursul prin prisma celor aratate si in conditiile prev. de art. 304, rap. la art. 306 si art. 312 Cod procedura civila, se retine ca acesta este nefondat.

    Potrivit dispozitiilor art. 304 pct. 8 Cod procedura civila, hotararea atacata cu recurs poate fi modificata daca instanta care a pronuntat-o a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia.

    In speta, acest motiv de recurs nu se regaseste deoarece instanta de apel a interpretat in mod corect elementele raportului juridic dedus judecatii inclusiv hotararea Asociatiei de Locatari, potrivit continutului si scopului acestuia, respectiv acela al unei bune administrari a imobilului.

    Referitor la motivul de legalitate prev. de art., 304 pct. 9 Cod procedura civila, Curtea va retine ca acesta nu este incident in speta, hotararea instantei de apel fiind pronuntata cu respectarea dispozitiilor art. 23, 25 si 26 din Legea nr. 230/2007, hotararea Asociatiei de Locatari fiind luata, cu majoritatea ceruta e lege, in scopul realizarii administrarii imobilului.

   De altfel, prin hotararile pronuntate, instantele au dat satisfactie si interesului principal sustinut de catre reclamanti, respectiv acela privind repararea acoperisului, in continutul dispozitivului hotararii primei instante stabilindu-se in mod expres obligatia de efectuare a lucrarilor aferente apartamentului nr. 19, imprejurare in care se poate sustine ca hotararea este si echitabila in sensul satisfacerii interesului tuturor partilor si al scopului hotararii Asociatiei de Locatari.

Fata de cele aratate recursul declarat de catre reclamanti va fi respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

   Respinge recursul declarat de catre reclamantii D. E.-E. si D. F. N. impotriva deciziei civile nr. 706/A din 27 octombrie 2008, pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(…). IREVOCABILA. Pronuntata in sedinta publica din 26 martie 2009.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, (…) (…) (…) (…) (…) (…) GREFIER, (…) (…) Red.L. M./13.04.2009 Tehnored F.B./13.04.2009 Ex.2 Prima instanta: N. E. Instanta de apel:D. C si S. E.