Ce trebuie sa stii daca angajezi zilieri in 2017!

0

CE TREBUIE SA STII DACA VREI SA ANGAJEZI ZILIERI IN 2017

 

Prin zilier se intelege – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă (art.4 alin. (1) din Legea nr. 52/2011).

Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă (art.4 alin. (2) din Legea nr. 52/2011).

Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic (art.4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011).

Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ (art.4 alin. (5) din Legea nr. 52/2011).

Angajatorii sunt obligați să aibă un Registru de evidență a zilierilor

Potrivit Legii zilierilor, angajatorii au urmatoarele drepturi si obligatii:

 • să stabilească activitățile pe care urmeaza să le desfășoare zilierul, locul executarii activitatii și durata acesteia;
 • sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

 • sa infiinteze registrul de evidenta al zilierilor;
 • sa compelteze zilnic,in ordine cronologica, registrul de evidenta al zilierilor, inainte de inceperea activitatii.Excepție fac perioadele în care nu se folosesc zilieri.
 • să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
 • să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
 • să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

De asemenea angajatorii au obligatia de a inainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz.

Cheltuielile în caz de accident sau deces sunt suportate de angajator

Daca in timpul desfasurarii activitatii are loc un eveniment din vina angajatorului în urma căruia zilierii se accidentează, acesta este nevoit să suporte toate cheltuielile necesare pentru îngrijirea medicală.

Regula se aplică și în situația în care se produce un eveniment – tot din vina angajatorului – în urma căruia zilierii mor. Astfel, acesta trebuie să asigure cheltuielile de înmormântare. „În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului (art. 10 din Legea nr. 52/2011).

Potrivit Legii zilierilor, obligațiile pe care le au angajatorii în domeniul securității și sănătății în muncă sunt următoarele:

 • să asigure securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor;
 • să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;
 • să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar;
 • să pună la dispoziție zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea și sănătatea acestora;
 • să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri;
 • să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicați zilieri;
 • să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activității; modalitatea de înregistrare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Însă nici zilierii nu sunt scutiți de obligații, acestea fiind următoarele:

 • să își însușească și să respecte măsurile de prevenire și protecție stabilite de beneficiar;
 • să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziție de către beneficiar;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
 • să comunice imediat beneficiarului orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea zilierilor;
 • să pună la dispoziția inspectorilor de muncă informațiile și documentele solicitate cu ocazia controlului.

Remunerația se stabilește prin negociere directă

Pentru activitatea desfășurată, zilierul are dreptul la o remunerație stabilită prin negociere directă între părți, fara a putea fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (1450 lei) si se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar. Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru. Angajatorii pot face plățile prin orice mijloc admis de lege, inclusiv prin virarea într-un cont bancar.

Plata impozitului pe venit (în valoare de 16%) datorat pentru activitățile prestate de zilieri cade în sarcina angajatorilor. Cei care nu fac acest lucru riscă o amendă de 20.000 de lei și interzicerea folosirii zilierilor.

În ceea ce privește contribuțiile sociale, legea menționează că acestea nu sunt datorate nici de către angajatori și nici de către zilieri. Totuși, aceștia din urmă se pot asigura, în mod opțional, în sistemele de asigurări publice.

„Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar”, prevede actul normativ (art. 9 din Legea 52/2011).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.