Social-Juridic

Cercetarea disciplinara – procedura si modele dreptul muncii

Cercetarea disciplinara

Cercetarea disciplinara – procedura prealabila obligatorie in cazul in care angajatorul doreste sa aplice o sanctiune disciplinara unui angajat

Cercetarea disciplinara
Cercetarea disciplinara

Cum se efectueaza cercetarea disciplinara  a salariatului si ce trebuie sa cunoastem despre aceasta procedura? 

Cercetarea disciplinara reprezinta o procedura impusa in mod obligatoriu de dispozitiile Codului Muncii atunci cand angajatorul are intentia de a aplica o sanctiune disciplinara unui angajat care a savarsit o abatere de la obligatiile sale. Dispozitiile esentiale privind aceasta procedura prealabila sunt statuate de catre art. 251 si art. 252 din Codul Muncii.

Astfel art. 252 alin. 1 din Codul Muncii prevede in mod expres faptul ca:

Sub sancţiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.” Precizam ca art. 248 alin. (1) lit. a) se refera la sanctiunea avertismentului. Legiuitorul a considerat pe buna dreptate ca in aceasta situatie nu este necesara cercetarea disciplinara intrucat efectele asupra situatiei angajatului sunt minime.

Pentru a se realiza cercetarea disciplinara angajatorul va desemna in acest sens o persoana imputernicita si va convoca in scris angajatul indicand in cuprinsul convocarii in mod clar obiectul cercetarii disciplinare, data, ora si locul unde se va desfasura procedura. Daca salariatul nu se va prezenta la cercetarea disciplinara angajatorul are dreptul de dispune sanctiunea acestuia fara a se mai efectua aceasta procedura.

In situatia in care salariatul se va prezenta, acesta are dreptul conform art. 251 alin. 4 din Codul Muncii “sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.”

Prin urmare, sfatul nostru este in mod evident sa va prezentati la convocarea facuta de angajator pentru efectuarea cercetarii disciplinare. Acest aspect este extrem de important intrucat daca angajatorul are intentia de a va concedia apararile si sustinerile pe care le veti face in aceasta etapa vor avea un rol semnificativ in procedura desfasurata in fata instantei de judecata in situatia in care veti dori sa atacati decizia de sanctionare.

  De asemenea, este foarte important, daca nu cel mai important fapt, sa va cunoasteti foarte bine drepturile prevazute in legislatia muncii si in contractul individual/colectiv de munca. Este la fel de indicat ca in momentul in care va prezentati la comisia de cercetare disciplinara sa fiti asistat/asistata de o persoana calificata care sa va indrume si sa va ofere sfaturile optime in solutionarea conflictului dintre angajator si angajat pentru a evita o cercetare disciplinara abuziva.

 Dupa momentul finalizarii cercetarii disciplinare, decizia de sanctionare emisa de angajator poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

INTREBARI CERCETARE DISCIPLINARA – cercetare disciplinara 2017

Cum arata un model convocare cercetare disciplinara?

Denumirea societății:………………………………………………………………………………………………….

Codul unic de înregistrare:…………………………………………………………………………………………..

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:…………………………………………………………….

Adresa sediului social:…………………………………………………………………………………………………

 

Către: numele salariatului

Funcția: (…)

Adresa: (…)

 

Subsemnatul/ Subsemnații, …………………………………, ………………………………… și ……………………………….., în calitate de persoane împuternicite de angajator și membri ai comisiei de cercetare disciplinară numiți prin decizia administratorului societății nr. …./……………………, în temeiul dispozițiilor art. 251 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, vă adresăm prezenta

CONVOCARE

ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII CERCETĂRII DISCIPLINARE PREALABILE

 

Prin care vă aducem la cunoștință faptul că sunteți chemat/ă la data de ……………….., ora …….., la sediul societății, din (…), str. (…) nr. (…), Sector (…)/Județ (….), în vederea realizării procedurii cercetării disciplinare cu privire la dumneavoastră de către Comisia de cercetare desemnată.

În acest sens, precizăm că societatea (…) a fost sesizată prin adresa nr. …./…………………….., cu privire la săvărșirea de către dumneavoastră a unor fapte ce ar putea constitui abateri disciplinare. În concret, veți fi cercetat/ă disciplinar cu privire la săvârșirea următoarelor fapte:

 • Se vor descrie faptele ce fac obiectul sesizării.

De asemenea, vă atragem atenția că, în conformitate cu dispozițiile art. 251 alin. (3) din Codul Muncii, neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea efectuării cercetării disciplinare, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Data: …………………..

Cu stimă,

Membru 1 Comisie  de cercetare disciplinara,

………………………………………………………..

Membru 2 Comisie de cercetare disciplinara,

………………………………………………………..

Membru 3 Comisie de dercetare disciplinara,

………………………………………………………..

Cum arata un model proces verbal cercetare disciplinara pentru absente nemotivate sau alte abateri?

Model Proces-verbal privind desfăşurarea procedurii cercetării disciplinare prealabile/Model proces verbal sedinta cercetare disciplinara
 
Antet
 
Nr. ……/………………
Proces-verbal
 
privind desfăşurarea procedurii cercetării disciplinare prealabile
 
Astăzi, ………………, ca urmare a sesizării conducerii …………………………. cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare, în scopul desfăşurării procedurii cercetării disciplinare prealabile; 
în conformitate cu dispozitiile art. 251-253 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii;
în conditiile stabilite de Regulamentul intern al ………………………………;
s-a întrunit Comisia numită pentru cercetarea disciplinară prealabilă, compusă din:
 – …………………..……………………………… preşedinte;
 – …………………..……………………………… membru; 
– …………………..……………………………… membru;
 – …………………..……………………………… observator, fără drept de vot.
Comisia astfel întrunită a constatat următoarele:
1. Sesizarea cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare a fost formulată de .……………………….…………………, prin referatul/nota/adresa înregistrată cu nr. ………..
2. Subiectul abaterii disciplinare este ……………, având functia de …………..
3. Sesizarea s-a făcut în legătură cu săvârşirea următoarelor fapte:……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
4. În urma sesizării, d-na/d-nul ……………………….. a fost invitat(ă) prin adresa nr.……………………….…., pentru a fi ascultat(ă) în legătură cu abaterile respective. Adresa nr. ……………… a fost comunicată salariatului ………………….………….., d-l/d-na semnând deprimire în/pe …………………..……………………………………………..
5. D-l/d-na …………………..……………………………………:
a) s-a prezentat la data de ……………., dată la care salariatul/a a fost ascultat/ă cu privire laconstatările cuprinse în referatul de sesizare a conducerii ……………;
b) nu s-a prezentat la data menŃionată în adresa nr. ……………, astfel încât nu a fost posibilă ascultarea salariatului/ei cu privire la constatările cuprinse în referatul de sesizare a conducerii……………………….
6. Punctul de vedere al salariatului/ei este cel consemnat:
a) în Notele explicative scrise, înregistrate cu nr. ………………………, prin care salariatul şi-aprezentat propria pozitie în legătură cu fapta imputată, precum şi apărările invocate în favoarea sa;
b) salariatul în cauză a refuzat să prezinte Note explicative scrise, fapt consemnat ca atare în……………………….………………………………………………………..
c) Având în vedere neprezentarea salariatului la convocare, fără un motiv obiectiv, Comisia a aplicat dispozitiile art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, potrivit cu care angajatorul are dreptul sădispună sanctionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
7. Aşa cum rezultă şi din Notele explicative formulate, d-nul/d-na ……………………………….………….
 
a) recunoaşteb) nu recunoaştesăvârşirea faptelor şi invocă în apărarea sa următoarele împrejurări:……………………….……………..………………………………………………………
8. În legătură cu abaterile sesizate, Comisia a retinut următoarele:
 ……………………….……………..………………………………………………………
a) Obiectul abaterii disciplinare
îl reprezintă fapta/ele în legătură cu munca salariatului, careconstă/u într-o actiune sau inactiune săvârşită cu vinovătie de către acesta, prin care s-au încălcat: 
– normele legale: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
– regulamentul intern: …………………………………………………………………………………………………………. 
– contractul individual de muncă: ………………………………………………………………………………………….. 
– contractul colectiv de muncă aplicabil: ………………………………………………………………………………… 
– ordinele şi dispoziŃiile conducătorilor ierarhici: ………………………………………………………………………
b) Latura obiectivă:
 – Salariatul/a a săvârşit următoarele fapte:……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..
 
……………………….………………………………………………………………………………………….. 
– Faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: ……………………………………………………….……………………….………………………………
 
……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..
 – Caracterul ilicit
Salariatul a săvârşit faptele mai sus mentionate cu încălcarea:
 – obligatiilor de serviciu propriu-zise, şi anume: ………………………………….
 
stabilite prin ………………..……………………………………………….
 
 – normelor de comportare din unitate şi anume: ………………. stabilite prin……………………….………………………………………..
 
 – Gravitatea faptei: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..
 – ConsecinŃele abaterii disciplinare: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Latura subiectivă
 – Fapta a fost săvârşită cu:
 – intentie directă 
 – intentie indirectă
 
 – culpa cu prevedere
 
 – culpa simplă
 
 – Cauze exoneratorii de răspundere:……………………….…………………………………………………………………………………………..
9. Antecedentele: salariatului……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..
10. Comportarea generală în serviciu a salariatului……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..
11. Termenele de prescriptie prevăzute pentru angajarea răspunderii disciplinare……………………….……………………………………………………………………..
12. În verificarea sustinerilor formulate de salariat în apărare şi a constatărilor din referatul de sesizare, Comisia a analizat următoarele probe: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………
Având în vedere aceste constatări, Comisia propune sanctionarea d-lui/d-nei ……………….………………. cu……………………….……….., în temeiul art. 248 alin. (1) lit. ……… din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
Alte propuneri/opinii separate: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………..
Membrii comisiei: 
Semnătura,
 – …………………….………………….. – preşedinte 
– ……………………….. – …………………….………………….. – membru
– …………………………; – …………………….………………….. – membru –

cercetare disciplinara model referat cercetare disciplinara

14 Comentarii
 1. Tudosoaia Tanta spune

  Super !!!

  1. Legi Jurisprudenta spune

   Multumim frumos!

 2. Cioata Traian spune

  Cu zilele in care sau lucrat si nu sau platit sau libere 1mai 15august ce se poate face.

 3. Legi Jurisprudenta spune

  Zilele de 1 mai si 15 august sunt sarbatori legale, iar conform Codului Muncii in zilele respective nu se lucreaza. Daca din motive justificate totusi se lucreaza, angajatorul este obligat sa va acorde zile libere in alta perioada sau sa va acorde un spor la salariu de 100%.

  1. Cioata Traian spune

   Dar nu da nici una nici alta ce putem face.

  2. Legi Jurisprudenta spune

   In primul rand trebuie sesizat Inspectoratul Teritorial de Munca. Acesta este autoritatea care dispune sanctionarea angajatorului si il obliga sa se conformeze legislatiei in vigoare in situatia savarsirii unor abuzuri.

 4. ilarion pesclevei spune

  Ar fi trebuit sa enuntati corect. In cazul in care, nu se prezinta la cercetare disciplinara,salariatul nu poate fi sanctionat. Si inca o precizare. Nicaieri nu este prevazut ca salariatul trebuie sa comunice ca este impiedicat sa se prezinte la cercetare. Deci nu este impus sa comunice ci doar ca aceste motive sa existe.

 5. ilarion pesclevei spune

  Trebuie sa precizez ca ,un text am scris eu si altul a aparut ca si comentariu. Eu ziceam ca existenta unor motive obiective care impiedica salariatul sa se prezinte la cercetare disciplinara,il exonereaza de sanctiune. Salariatul nu este obligat sa transmita aceste motive. Ele trebuie sa existe iar daca angajatorul dispune sanctiunea, aceasta va fi nula de drept pentru nersepectarea procedurii

 6. Consultanta Dreptul Muncii spune

  Stimate Domn, daca salariatul nu se prezinta la cercetarea disciplinara acesta poate fi sanctionat prin decizie fara ca angajatorul sa mai obligat sa efectueze aceasta procedura. Iar daca nu se poate prezenta trebuie sa aduca la cunostinta angajatorului pentru a se stabili de comun acord o noua data de prezentare.

  1. ilarion pesclevei spune

   Ar fi trebuit sa enuntati corect. In cazul in care, nu se prezinta la cercetare disciplinara,salariatul nu poate fi sanctionat. Si inca o precizare. Nicaieri nu este prevazut ca salariatul trebuie sa comunice ca este impiedicat sa se prezinte la cercetare. Deci nu este impus sa comunice ci doar ca aceste motive sa existe.

  2. ilarion pesclevei spune

   Inca o data. Daca salariatul are un accident si nu se prezinta la cercetare,ce face angajatorul? il sanctioneaza ca nu s a prezentat la cercetare? Trebuie precizat ca sa se prezinte, atunci se poate sanctiona. Si daca salariatul are un accident grav, cine anunta angajatorul despre imposibilitatea prezentarii la cercetare? in concluzie ,nu comunicarea existentei motivelor obiective, este obligatorie ci doar existenta acestora.

 7. ilarion pesclevei spune

  Inca o data. Daca salariatul are un accident si nu se prezinta la cercetare,ce face angajatorul? il sanctioneaza ca nu s a prezentat la cercetare? Trebuie precizat ca sa se prezinte, atunci se poate sanctiona. Si daca salariatul are un accident grav, cine anunta angajatorul despre imposibilitatea prezentarii la cercetare? in concluzie ,nu comunicarea existentei motivelor obiective, este obligatorie ci doar existenta acestora.
  ESTE FRUSTRANT. EU POSTEZ UN MESAJ ,IAR LA COMENTARIU APARE CU PORTIUNI STERSE. !!!

 8. ilarion pesclevei spune

  Inca o data. Daca salariatul are un accident si nu se prezinta la cercetare,ce face angajatorul? il sanctioneaza ca nu s a prezentat la cercetare? Trebuie precizat ca ,doar daca salariatul nu a avut motive obiective sa se prezinte, atunci se poate sanctiona. Si daca salariatul are un accident grav, cine anunta angajatorul despre imposibilitatea prezentarii la cercetare? in concluzie ,nu comunicarea existentei motivelor obiective, este obligatorie ci doar existenta acestora.

 9. Consultanta Dreptul Muncii spune

  Am observat ca ne-ati transmis o problema juridica pe formularul de contact. In cursul zilei de maine o sa va transmitem raspunsul. Probabil ca vom avea nevoie si de detalii suplimentare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata