Cererea de divort – model 

 

cererea de divort

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

               Subsemnatul/a …………, cu domiciliul in …………………, identificata cu C.I. seria ……, nr. ………, eliberata de …………. la data de ……….., CNP …………..

inteleg sa chem in judecata pe

 • pârâtul/a …………., cu domiciliul in …………………, identificat/a cu C.I. seria ……, nr. ………, eliberata de …………. la data de ……….., CNP …………..;
 • Primaria …………….. in calitate de Autoritatea Tutelara, pentru

 D I V O R T

 

urmând ca, pe baza probelor ce vor fi administrate, in baza art. 915-928 Cod proc. civ instanta sa dispuna:

 

 • În baza art. 373 lit. b Cod Civil., desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a paratului/ei;
 • In baza art 398 Cod Civ exercitarea autoritatii parintesti exclusive asupra minorului/lor ……. nascut/i la data de ……. de catre subsemnatul/a;
 • In baza art. 400 alin. 1 Cod Civ stabilirea locuintei minorului/lor la domiciliul subsemnatului/ei;
 • In baza art. 402 raportat la 529, art.530 alin.3, art.533 alin.1 Cod.civ. obligarea paratului/ei la plata unei pensii de intretinere catre minor;
 • In baza art. 383 alin. 3 civ sa pastrez numele dobandit in timpul casatoriei/ sa revin la numele detinut inaintea casatoriei;
 • Obligarea paratului/ei la plata cheltuielilor de judecata.

MOTIVELE ACTIUNII:

       În fapt, m-am casatorit cu pârâtul la data de …………conform certificatului de casatorie seria …… nr. ……./act de casatorie nr. ….., iar din casatoria noastra a rezultat copilul/copii minor/i ………, nascut/i la data de ……….. conform certificatului de nastere atasat, seria ……. nr. ………… eliberat de Primaria ………. la data de ………………

Tin sa precizez Onoratei Instante faptul ca, la inceputul casatoriei relatiile matrimoniale au decurs in mod firesc, in armonie și intelegere, ulterior, legatura dintre subsemnata/ul si parat/a a inceput sa degenereze in mod constant. Convietuirea cu sotul/sotia meu/mea a devenit imposibila din cauza comportamentului acestuia/acesteia in sensul ca, daca initial paratul/parata acorda atentie relatiei de casatorie, ulterior acesta/asceasta…….

(se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita desfacerea casatoriei)

      În drept, îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 915-928 Cod proc. civ

      În dovedirea actiunii solicit proba cu înscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

De asemenea, solicit Onoratei Instante sa dispuna ascultarea minorului/lor in conditiile art. 401 alin. 2 Cod civil, precum si intocmirea unui raport de ancheta psihosocială.

Depun prezenta cerere în trei exemplare, din care unul pentru instanta si cate unul spre a fi comunicat pârâtului/ei si autoritatii tutelare.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 • Certificatul de casatorie;
 • Cerificat de nastere minor/i
 • Acte de identitate personale
 • Adeverinta de venit

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

CEREREA DE DIVORT

ASPECTE TEORETICE

   Prezentul model de cerere de divort se poate aplica si situatiilor in care sotii nu au copii minori. Prezenta personala a partilor la procesul de divort este obligatorie. Prin exceptie, daca unul dintre soti execută o pedeapsă privativa de libertate, este impiedicat de o boală grava, este pus sub interdictie judecatoreasca, are resedința în strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie, care îl împiedica sa se prezinte personal, acesta se va putea infatisa prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin tutore sau curator.

Dispozitii legale: Codul Civil – art. 373 si urm., Codul de procedura civila – art. 915 – 935

Divortul poate interveni in urmatoarele situatii:
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

In cazul divortului din culpa unuia dintre soti, divortul se poate pronunţa daca instanţa stabileste culpa unuia dintre soţi în destramarea casatoriei. Cu toate acestea, daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti, instanţa poate pronunta divortul din culpa lor comuna, chiar daca numai unul dintre ei a făcut cerere de divort.  Soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea casatoriei, poate cere sotului vinovat să il despagubeasca.

La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanţa ia act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ. Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului, instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înţelegeri între ei.

Instanţa de tutelă hotărăşte, odată cu pronunţarea divorţului, asupra raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, ţinând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinţilor, pe care îi ascultă.Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea, fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei.

Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul, iar cand paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul. Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara, partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. In lipsa unui asemenea acord, cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 al municipiului Bucuresti.

Cererea de divort va cuprinde,  cererea de chemare in judecata, in cuprinsul careia se va preciza numele copiilor minori ai celor 2 soti ori adoptati de acestia. Daca nu sunt copii minori, se va mentiona in cerere aceasta imprejurare. La cererea de divort se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si, dupa caz, cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori. La cerere se poate alatura, dupa caz, intelegerea sotilor rezultata din mediere cu privire la desfacerea casatoriei si, dupa caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divortului

Cererea de divort se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Contestatie decizie de concediere Contestatie decizie de concediere Contestatie decizie de concediere