Certificat de grefa plangere contraventionala – model 

 

Plangere contraventionala model

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

solicit eliberarea unui

 

CERTIFICAT DE GREFA

 

din care sa reiasa numele partilor, obiectul cauzei, numarul dosarului, fiindu-mi necesar la politie, in vederea restituirii permisului de conducere conform art. 118 alin. 3 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Anexam taxa de timbru.

DATA                                                                                                RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

ASPECTE TEORETICE

“Art. 118.

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.

(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere.

(31) Abrogat

(4) În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.”

 Permisul de conducere retinut  – procedura judecatoreasca – solutia oferita  de consultantii nostri

 1. pentru a va recupera permisul de conducere este obligatoriu sa depuneti contestatia impotriva procesului-verbal de contraventie in termenul legal de 15 zile, termen in care ai dreptul de a te adresa instantei de judecata pentru a contesta procesul-verbal de contraventie.

2 dosarul ce se depuna in instanta in scopul de a va recupera permisul de conducere trebuie sa contina in doua exemplare urmatoarele acte:

– copie xerox act de identitate;

– original si/sau copie xerox proces-verbal de contraventie;

– plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

3.  Plangerea se depune personal, dar se poate trimite si prin prin posta, cu confirmare de primire,. Cu toate acestea daca doriti sa va recuperati cat mai repede permisul, cel mai indicat este sa o depuneti personal, pentru a obtine cat mai rapid certificatul de grefa cu care va veti deplasa la sediul politiei pentru a va recupera permisul de conducere.

4. Certificatul de grefa este foarte important intrucat cu acesta veti face dovada faptului ca ati contestat procesul-verbal de contravetie si astfel organele de politie va vor returna permisul de conducere. Contestatia la procesul-verbal suspenda orice sanctiune aplicata de organele de politie, astfel incat acestea sunt obligate sa va returneze permisul de conducere.

5. Dosarul ce contine actele mentionate mai sus se depune la instanta locului unde a fost savarsita fapta contraventionala in urma careia v-a fost retinut permisul de conducere.

Actiunea este de competenta instantei unde s-a savarsit fapta contraventionala. Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

certificat de grefa plangere contraventionala