Certificatul de atestare fiscală – model cerere și legislație aplicabilă

0

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează,  inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidența organului fiscal.

Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit Codului fiscal. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, fără certificat de atestare fiscală sunt nule de drept.  Obligația nu există în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenței și procedurilor de lichidare.

Din 2017, prin OMFP 660/2017, prin Spatiul Privat Virtual se poate comunica inclusiv certificatul de atestare fiscală!

DESCARCĂ CEREREA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ

Vă prezentăm Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Certificatul de atestare fiscală

Art. 1. –

(1) Organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili/plătitori are obligația de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor obligații bugetare individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central competent, în vederea recuperării, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situații:

a) la solicitarea contribuabililor/plătitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

b) la solicitarea instituțiilor/autorităților publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

c) din oficiu, în situația în care se schimbă competența de administrare a creanțelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situații prevăzute de lege;

d) la solicitarea deținătorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

e) la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și e), solicitanții depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor pentru care se emite certificatul de atestare fiscală.

(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal central competent sau se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă și prin mijloace de transmitere la distanță, însoțită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. În situația în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea și indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa.

(4) În situația în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile contractante definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situația în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță, documentul eliberat de autoritățile contractante se depune în original la instituția care solicită certificatul de atestare fiscală. Informațiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai în cazul în care coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autoritățile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii și trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(5) Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea autorității contractante;

b) data emiterii documentului;

c) numărul și data încheierii contractului dintre contribuabil și autoritatea contractantă;

d) sumele certe, lichide și exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;

e) precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanelor împuternicite ale autorității contractante;

g) ștampila autorității contractante.

(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanții depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent în administrarea creanțelor fiscale datorate de persoana fizică decedată, însoțită de o copie certificată conform cu originalul a dovezii deschiderii procedurii succesorale notariale.

(7) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conțină următoarele elemente:

a) datele de identificare ale autorității publice solicitante;

b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului; în acest caz este obligatorie menționarea denumirii/numelui și prenumelui, precum și a codului de identificare fiscală al contribuabilului/plătitorului;

c) temeiul legal al solicitării;

d) scopul solicitării.

(8) Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal prevăzut la art. 30, art. 33, art. 35 sau art. 40 din Codul de procedură fiscală.

(9) În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În cerere, contribuabilul/plătitorul menționează și sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale centrale competente colaborează în vederea stabilirii situației fiscale reale. În acest scop, organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află sediul activității/locul de desfășurare a activității principale comunică organului fiscal central competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informațiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.

(10) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal central emitent.

Art. 2. –

Potrivit prevederilor art. 344 din Codul de procedură fiscală eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Art. 3. –

(1) În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:

a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepția declarațiilor informative și a bilanțurilor contabile;

b) fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului;

c) existența sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

d) existența deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentației aprobate pentru soluționarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise și înregistrate în evidența fiscală decizii de compensare/restituire;

e) existența documentului eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;

f) existența acordului scris al contribuabilului pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

g) existența documentului care dovedește deschiderea procedurii succesorale notariale pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).

(2) În situația în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deținătorul de titluri de participare organul fiscal central competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deținător de titluri de participare.

Art. 4. –

(1) Dacă organul fiscal central competent constată că nu au fost depuse de către contribuabil declarațiile de impunere, acesta înștiințează contribuabilul privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere, potrivit prevederilor art. 103 și 107 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii înștiințării și data depunerii declarațiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.

(2) În situația în care organul fiscal central competent constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul/plătitorul a fost înștiințat cu privire la depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere, acesta emite și comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlinește după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungește cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data depunerii declarațiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.

(3) Organul fiscal central competent emite și înregistrează în evidența fiscală, potrivit procedurilor legale, deciziile de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentația aprobată pentru soluționarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

(4) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal central competent poate solicita informații de la autoritățile contractante în legătură cu datele înscrise în documentele emise de acestea.

Art. 5. –

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.

(2) Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, contribuabilul/plătitorul bifează în mod corespunzător căsuța special creată în acest sens.

(3) În situația contribuabilului/plătitorului supus unei inspecții fiscale și care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

Art. 6. –

(1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secțiuni, respectiv:

a) secțiunea A “Obligații fiscale și alte obligații bugetare”;

b) secțiunea B “Sume de rambursat/restituit”;

c) secțiunea C “Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile”;

d) secțiunea D “Alte mențiuni”.

(2) La secțiunea A se înscriu:

a) totalul obligațiilor fiscale principale și al obligațiilor fiscale accesorii restante, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

b) totalul obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării, inclusiv amenzi datorate bugetului de stat, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(3) La secțiunea A nu se cuprind:

a) obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția ratelor neachitate la termenele stabilite în graficul de eșalonare la plată;

b) sumele reprezentând creanțe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și accesoriile aferente acestora, individualizate în decizii comunicate anterior suspendării executării actului administrativ fiscal;

c) sumele reprezentând amenzi contravenționale pentru care s-au formulat plângeri în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) sumele cu termene de plată viitoare datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat.

(4) La secțiunea B se înscriu:

a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;

b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluționare.

(5) Sumele înscrise la secțiunile A și B pot fi detaliate pe tipuri de obligații/deconturi de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare în curs de soluționare/cereri de restituire în curs de soluționare, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. În acest caz, informațiile se înscriu la secțiunea D.

(6) La secțiunea C se înscriu:

a) diferența dintre obligațiile de plată cuprinse la secțiunea A și sumele menționate la secțiunea B;

b) totalul obligațiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.

(7) Informațiile din secțiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menționează expres acest lucru în cererea/adresa sa.

(8) La secțiunea D se înscriu:

a) la pct. I și II – informațiile prevăzute la alin. (5);

b) la pct. III – mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului, cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare confirmat, în curs de derulare; mențiuni referitoare la starea obligațiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, mențiuni cu privire la situația prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală;

c) la pct. IV – sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autoritățile contractante, inclusiv numărul și data documentului emis de autoritatea contractantă.

(9) Pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului și cuprinde atât obligațiile fiscale ale contribuabilului, cât și obligațiile fiscale ale sediilor secundare.

Art. 7. –

În sensul art. 158 din Codul de procedură fiscală, definiția obligațiilor fiscale restante este cea prevăzută la art. 157 din Codul de procedură fiscală.

Art. 8. –

În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele și prenumele conducătorului organului fiscal central emitent.

Art. 9. –

(1) Certificatul de atestare fiscală se întocmește în două exemplare originale, din care:

a) un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal central competent, în situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c);Derogări (1)

b) un exemplar se păstrează la organul fiscal central emitent și se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în situația în care contribuabilul dorește să obțină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menționează numărul de exemplare solicitate.

Art. 10. –

Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:

a) “Certificat de atestare fiscală”, prevăzut în anexa nr. 2;

b) “Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 11. –

(1) În cazul contribuabililor mari și mijlocii, definiți potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanță, organul fiscal central competent emite certificatul de atestare fiscală și îl comunică contribuabilului în aceeași modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală și îl prezintă organului fiscal central în a cărei rază teritorială acesta își are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central și aplicarea ștampilei.

(2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) îndeplinește procedura de certificare după vizualizarea, în baza de date centrală, a formei electronice a certificatului de atestare fiscală.

(3) Pentru contribuabilii prevăzuți la alin. (1) care solicită înscrierea în certificatul de atestare fiscală a sumelor certe, lichide și exigibile pe care le au de încasat de la autoritățile contractante, documentele eliberate de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul acestor sume se depun, în original, la organul fiscal central în a cărei rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul. Acest organ fiscal, după vizualizarea certificatului de atestare fiscală, verifică dacă informațiile cuprinse la secțiunea D pct. IV concordă cu cele din documentul eliberat de autoritatea contractantă, prezentat de contribuabil în original. Certificatul de atestare fiscală, imprimat pe suport hârtie de către contribuabil, se certifică prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central și aplicarea ștampilei.

(4) Certificatul de atestare fiscală eliberat conform art. 1 alin. (1) lit. b) poate fi emis și transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituția/autoritatea publică și organul fiscal emitent al acestuia. În acest caz, certificatul este valabil și fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, și ștampila organului emitent.

CAPITOLUL II

Certificatul de obligații bugetare Procedura de eliberare a certificatului de obligații bugetare

Art. 12. –

Organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii, la solicitarea instituției publice implicate în procesul de privatizare, are obligația de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor creanțe bugetare, denumit în continuare certificat de obligații bugetare, în următoarele situații:

a) pentru completarea documentației necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;

c) pentru alte situații prevăzute de lege.

Art. 13. –

Certificatul de obligații bugetare se eliberează de organul fiscal central competent și va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 14. –

Eliberarea certificatului de obligații bugetare nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

Art. 15. –

Certificatele de obligații bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecție fiscală, efectuat de organele fiscale centrale competente cu atribuții de control.

Art. 16. –

(1) Certificatul de obligații bugetare va cuprinde 3 secțiuni, respectiv:

a) secțiunea A “Obligații de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligații de plată restante la data eliberării certificatului de obligații bugetare, după caz”;

b) secțiunea B “Obligații de plată restante care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz”;

c) secțiunea C “Alte mențiuni”.

(2) La secțiunea A se vor menționa:

a) obligațiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte creanțe bugetare;

b) dobânzile și penalitățile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor creanțe bugetare;

c) majorări de întârziere calculate și datorate după 1 ianuarie 2006;

d) orice alte obligații datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu, penalități de nedeclarare).

(3) Nu se înscriu la secțiunea A obligațiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată și pentru care contribuabilii își respectă condițiile de menținere a valabilității înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.

(4) La secțiunea B se vor menționa:

a) obligațiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte creanțe bugetare;

b) obligații fiscale accesorii.

(5) La secțiunea C se vor face alte mențiuni, după caz, astfel:

a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, și modul de respectare al acestora;

b) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;

c) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluționare;

d) cuantumul obligațiilor de plată la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal central competent de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligații revine Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

Art. 17. –

Certificatele de obligații bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituției publice implicate în procesul de privatizare.

Art. 18. –

Certificatul de obligații bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum și numele și semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 19. –

Certificatul de obligații bugetare se întocmește în 3 exemplare, după cum urmează:

a) un exemplar original se va transmite instituției publice implicate în procesul de privatizare;

b) un exemplar original se va transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv direcției cu atribuții în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;

c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 20. –

Se aprobă modelul formularului “Certificat de obligații bugetare”, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale acestuia, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 21. –

Anexele nr. 14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. –

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

(2) Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în curs de soluționare la data de 1 ianuarie 2016, se soluționează conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 23. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.654.

ANEXA Nr. 1

ACORD

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în*) . . . . . . . . . ., identificat cu C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în calitate de**) . . . . . . . . . . al Societății . . . . . . . . . ., sunt de acord ca dl/dna . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu C.I. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în*) . . . . . . . . . ., să solicite certificatul de atestare fiscală pentru dl/dna . . . . . . . . . ./Societatea . . . . . . . . . ., cu condiția respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

*) Se completează cu adresa de domiciliu conform actului de identitate.

**) Se completează numai în situația solicitării unui certificat de atestare fiscală pentru contribuabili persoane juridice, conform calității de a angaja în mod legal societatea.

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .
Semnătura
Data

ANEXA Nr. 2

ANTET*)

*) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
Nr. . . . . . . . . . . Data eliberării . . . . . . . . . .

Denumire/Nume și prenume: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală:**) . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . .

**) În cazul persoanelor fizice se vor înscrie CNP, precum și CIF.

A. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE OBLIGAȚII BUGETARE***)

Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele obligații fiscale și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării, restante la data de . . . . . . . . . .:

– lei –
0.Denumirea obligației fiscale/bugetareSuma
1.Obligații fiscale/bugetare principale
2.Obligații fiscale/bugetare accesorii
3.TOTAL (3 = 1 + 2)

B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***):

Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:

– lei –
0.Sume solicitateSuma
1.Sume negative de TVA solicitate la rambursare
2.Sume solicitate a fi restituite
3.TOTAL (3 = 1 + 2)

***) În situația în care suma obligațiilor fiscale înscrise la secțiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit înscrise la secțiunea B, la secțiunea D pct. III se va face mențiunea cu privire la situația prevăzută la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferența dintre obligațiile fiscale/bugetare cuprinse la secțiunea A și sumele menționate la secțiunea B:

b) Totalul obligațiilor fiscale/bugetare în ultimele 12 luni

– lei –

D. ALTE MENȚIUNI:

I. OBLIGAȚII FISCALE/BUGETARE****)

Nr. crt.Denumirea obligației fiscale/bugetareObligații fiscale/bugetare
Total, din care:Obligații fiscale/bugetare principaleObligații fiscale/bugetare accesorii
0.12 = 3 + 434
1.
2.
. . .
TOTAL

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT****)

Nr. crt.Denumirea actului/nr. și dataCuantumul sumelor
1.
2.
3.
. . .
TOTAL

****) Pct. I și II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secțiunile A și B.

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI

. . . . . . . . . .

IV. SUME CERTE, LICHIDE ȘI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE

Denumirea autorității contractante
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Nr. și data documentului emis
de autoritatea contractantă
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suma
(lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Conducătorul organului fiscal central,
Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila organului fiscal central: . . . . . . . . . .
Organ fiscal central . . . . . . . . . . prin . . . . . . . . . .
(numele și prenumele conducătorului organului fiscal central *****)
Semnătura și ștampila unității

*****) Se completează numai în cazul în care contribuabilul solicită certificarea pentru conformitate cu originalul a unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanță.

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile, de către persoanele fizice.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare

1. Denumire: Certificat de atestare fiscală

2. Format: A4/t1

3. Se tipărește față-verso.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la atestarea situației fiscale a contribuabililor.

6. Se întocmește în: două exemplare. La cererea contribuabilului pot fi emise mai multe exemplare; de: organul fiscal central.

7. Circulă:

 un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;

 un exemplar la organul fiscal central emitent.

8. Se păstrează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 3

CERERE
de eliberare a certificatului de atestare fiscală

□ Scopul eliberării este pentru radiere din
registrul în care am fost înregistrat.

A.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Denumire/Nume și prenume
2. Cod de identificare fiscală
3. Număr de ordine în registrul comerțului
4. Date privind domiciliul fiscal
Județul . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . . . , ap. . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.DATE DE IDENTIFICARE A DEȚINĂTORULUI DE TITLURI DE PARTICIPARE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ
1. Denumire/Nume și prenume
2. Cod de identificare fiscală
3. Număr de ordine în registrul comerțului
4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa
Județul . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . . . , ap. . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
1. Reprezentare prin împuternicit |_|
Nr. act de împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Date de identificare a împuternicitului
Nume, prenume/Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: județul . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . . . , ap. . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI
Date de identificare ale notarului
Nume, prenume/Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: județul . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . . . ,
ap. . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.Mențiuni privind obligațiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenței pe care o dețin*):
Nr. crt.Denumirea obligației fiscale de platăObligații fiscale principaleObligații fiscale accesorii
1.
2.
3.
. . . .

SOLICIT*):

*) Nu se completează în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deținătorii de titluri de participare sociale.

a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în . . . . . . . . . . exemplare.

b) completarea secțiunii C din certificatul de atestare fiscală “Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile”:

DA NU

c) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală “Alte mențiuni”, cu detalierea informațiilor de la secțiunile A și B și din certificat:

DA NU

d) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală “Alte mențiuni”, cu sumele certe, lichide și exigibile pe care le am de încasat de la autorități contractante:

DA NU

Autoritățile contractante și cuantumul sumelor de încasat sunt următoarele:

Denumirea autorității contractante
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Nr. și data documentului emis
de autoritatea contractantă
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suma
(lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

e) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală “Alte mențiuni” cu precizări referitoare la . . . . . . . . . .**)

**) Se fac mențiuni cu privire la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, obligații fiscale aflate în situația prevăzută la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare etc.

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Se completează de către organul fiscal.

Denumirea organului fiscal . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Numele și prenumele persoanei care a verificat . . . . . . . . . .

Numărul legitimației . . . . . . . . . .

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

2. Format: A4/t1

3. Se tipărește în: un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

6. Se întocmește în:

un exemplar;

de: contribuabil/împuternicit/altă persoană decât contribuabilul, potrivit legii/notar.

7. Circulă la organul fiscal central.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

ANTET*)

*) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

Nr. . . . . . . . . . . Data eliberării . . . . . . . . . .

CERTIFICAT DE OBLIGAȚII BUGETARE

Ca urmare a Cererii nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . se certifică situația fiscală pentru persoana juridică:

Denumirea: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Înregistrat la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală: . . . . . . . . . .

A. Obligații de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligații de plată restante la data eliberării prezentului certificat, după caz.

Sus-numitul figurează în evidențe cu următoarele obligații de plată la data de . . . . . . . . . ., cu accesoriile calculate până la data de . . . . . . . . . .

Nr. crt.Denumirea obligației de plată**)Obligația de plată
Total, din care:RestanțăDobânziPenalități de întârziereMajorăriPenalități
012 = 3+4+5 +6+734567

**) Inclusiv amenzi.

B. Obligații de plată restante care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plata ce urmează a se acorda, după caz

Sus-numitul figurează în evidențe cu următoarele obligații de plată la data de . . . . . . . . . .

Nr. crt.Denumirea obligației de plată**)Obligația de plată
Total, din care:RestanțăObligații fiscale accesorii
012 = 3+434

**) Inclusiv amenzi.

C. Alte mențiuni: . . . . . . . . . . .

S-a eliberat prezentul certificat de obligații bugetare pentru a-i servi:

□ pentru completarea documentației necesare procesului de privatizare, conform prevederilor . . . . . . . . . .;

□ pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, conform prevederilor . . . . . . . . . .;

□ pentru alte situații prevăzute de lege.

Conducătorul organului fiscal central,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila organului fiscal central . . . . . . . . . .

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare

1. Denumire: Certificat de obligații bugetare

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: file

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la atestarea obligațiilor bugetare de plată.

6. Se întocmește în 3 exemplare de către organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii.

7. Circulă:

 un exemplar original la instituția publică implicată în procesul de privatizare;

 un exemplar original la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 un exemplar original la organul fiscal central emitent, conform legii.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.