Social-Juridic

Concediul de risc maternal

Concediul de risc maternal

CONCEDIUL DE RISC MATERNAL

 Concediul de risc maternal se solicită de către salariata (gravida, care alapteaza sau care a nascut recent).   Salariata poate solicita concediul de risc maternal, în întregime sau fracţionat, în funcţie de recomandarea medicului şi de justificarea angajatorului privind perioada posibilă de eliminare a riscurilor de la locul de muncă, pentru sănătatea sau securitatea ei.Angajatorul aprobă solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal numai dacă solicitarea este însoţită de documentul medical.

Concediul de risc maternal se acordă pe durate care nu pot depăşi, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:
a) integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii copilului, respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate;
b) integral sau fracţionat, după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi, dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;
c) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.
Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc maternal care se suportă din bugetul asigurărilor sociale, plătită de angajator.Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte salariatei, la cerere, pe baza certificatului medical care se eliberează de medicul de familie sau de medicul specialist, cu avizul medicului de medicina muncii.

După caz, certificatul medical va fi însoţit de certificatul de naştere al copilului.
Certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal se va completa pe formularul cu regim special – tipizat, utilizat la plata indemnizaţiilor de asigurări sociale fără înscrisuri privind:
a) codul diagnosticului;
b) codul indemnizaţiei;
c) elementele de identificare a cauzelor incapacităţii temporare de muncă;
d) avize privind prelungirea concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă;
e) orice alte date specifice indemnizaţiilor de asigurări sociale reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
În caseta “Cod diagnostic” se va înscrie “Concediu de risc maternal”.

Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte cu condiţia ca, prin grija angajatorului, medicul de medicina muncii care a efectuat evaluarea să vizeze certificatul medical, în caseta “Cod diagnostic”, sub semnătură, parafă şi ştampilă, cu privire la imposibilitatea îndeplinirii de către angajator a obligaţiilor prevăzute de lege şi la motivul pentru care nu a putut fi evitată acordarea acestei prestaţii.

Nerespectarea prevederilor atrage răspunderea angajatorului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.Controlul corectitudinii completării certificatelor medicale pentru concediul de risc maternal se efectuează de serviciile specializate sau de persoanele împuternicite din direcţiile teritoriale de sănătate publică.

Baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal se constituie din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare primei zile înscrise în certificatul medical, pentru care s-a datorat contribuţia individuală de asigurări sociale.În cazul în care concediul de risc maternal se acordă în cursul lunii, intervalul celor 10 luni din care se determină baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal cuprinde 9 luni şi 2 fracţiuni de lună, respectiv luna în care începe şi luna în care se sfârşeşte perioada din care se stabileşte baza de calcul a drepturilor.

În situaţia în care, în una sau mai multe dintre lunile ori, după caz, în una sau în ambele fracţiuni de lună din care se constituie baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal, numărul de zile pentru care s-a datorat contribuţia individuală de asigurări sociale este mai mic decât numărul de zile lucrătoare legale, perioada respectivă se întregeşte cu numărul corespunzător de zile lucrătoare.Pentru perioadele în care s-a întregit numărul de zile lucrătoare, în calculul indemnizaţiei de risc maternal se ia în considerare salariul minim brut pe ţară, corespunzător numărului de zile lucrătoare creditate.

Media zilnică a indemnizaţiei de risc maternal se determină prin raportarea sumei veniturilor salariale pentru care s-a datorat contribuţia individuală de asigurări sociale şi/sau a salariului minim brut pe ţară la numărul total de zile lucrătoare legale existente în perioada din care se constituie baza de calcul a dreptului.

În fiecare dintre lunile sau, după caz, fracţiunile de lună din care se constituie baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal veniturile salariale pentru care s-a datorat contribuţia individuală de asigurări sociale cumulate cu salariul minim brut pe ţară nu pot depăşi plafonul prevăzut la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizaţiei de risc maternal cuvenite persoanelor care realizează venituri exprimate în moneda altor ţări, se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obţinută prin aplicarea cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, din data stabilită pentru plata drepturilor salariale.

Cuantumul indemnizaţiei de risc maternal este egal cu 75% din baza de calcul Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte pentru numărul de zile lucrătoare din durata calendaristică a concediului de risc maternal.
Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu un concediu medical sau cu concediul pentru creşterea copilului, acordate conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Calculul şi plata indemnizaţiei de risc maternal se efectuează lunar de către angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acordă concediul de risc maternal.Sumele reprezentând indemnizaţii de risc maternal plătite de angajator se deduc de către plătitori din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

Pentru indemnizaţia de risc maternal nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de stat.La stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează cuantumul indemnizaţiei de risc maternal.Durata concediului de risc maternal reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Sumele reprezentând indemnizaţii de risc maternal cumulate cu sumele reprezentând prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator, care depăşesc contribuţiile datorate în luna respectivă, se recuperează de către plătitori de la casele judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare.