Consilierul juridic! Cine poate exercita aceasta profesie?

0

   Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultanță și reprezentarea autorității sau instituției publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; în condițiile legii și ale regulamentelor specifice unității, avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic.

De reţinut şi faptul că activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcțiile de magistrat, avocat, notar public sau alte funcții juridice, potrivit dispozițiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

Însă, ca în orice situaţie, trebuie îndeplinite o serie de condiţii pentru a deveni consilier juridic, respectiv persoana în cauză trebuie:

 • să fie cetățean român cu domiciliul în România;
 • să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
 • să fie licențiat al unei facultăți de drept;
 • să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei – această condiție se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;
 • să nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.

Desigur, poate exercita profesia de consilier juridic în România şi cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Pe lângă îndeplinirea condiţiilor de mai sus (evident, cu excepţia celei dintâi), persoana care a dobândit calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de proveniență trebuie să solicite recunoşterea diplomelor susţinând la alegere, un examen de verificare a cunoștințelor sau efectuând un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc.

Atenţie! Este nedemn de a fi consilier juridic:

 • cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;
 • cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
 • cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

Pe partea de (in)compatibilităţi, legea stabileşte că, în primul rând, exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

 • calitatea de avocat;
 • activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;
 • orice altă profesie autorizată sau salarizată în țară sau în străinătate;
 • funcția și activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară;
 • activitatea publicistică salarizată;
 • alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în condițiile legii.

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

 • activitatea didactică universitară și de cercetare juridică, activitatea literară, culturală și publicistică nesalarizată;
 • funcția de arbitru, mediator sau expert, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
 • participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.

Important! La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesion

Get real time updates directly on you device, subscribe now.