Contestarea recunoasterii de paternitate – model 

 

Contestarea recunoasterii de paternitate

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • pârâtul cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

inteleg sa formulez prezenta cerere de

CONTESTARE A RECUNOASTERII DE PATERNITATE

prin care  solicit  Onoratei Instante in baza art. 420 civ 

  • sa constate ca recunoașterea de paternitate formulata de catre numitul ………., cu privire la copilul ….., nascut la data de ….., conform certificatului de nastere seria…nr….eliberat de…….., nu corespunde adevarului și, prin urmare, acesta nu este tatal copilului in cauza;
  •  sa dispuna revenirea copilului la numele de familie purtat anterior recunoasterii, respectiv acela de ….;
  • obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

In fapt, inteleg sa invederez Onoratei Instante urmatoarele aspecte:

 (se va prezenta intreaga situatia cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept )

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consideram ca prezenta actiune este intemaiata si solicit Onoratei Instante sa dispuna admiterea acesteia asa cum a fost formulata.

       În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 C.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 420  si 421 Cod.civ.

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri, interogatoriu, expertiza si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa conform art. 223 Cod proc. civ.

     Depun prezenta cerere în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi comunicat paratului.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Contestarea recunoasterii de paternitate

ASPECTE TEORETICE

Recunoaşterea poate fi făcută prin declaraţie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, prin înscris autentic sau prin testament. Dacă recunoaşterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor competent, pentru a se face menţiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă.Recunoaşterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Minorul necăsătorit îl poate recunoaşte singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoaşterii.

Recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând şi de orice persoană interesată. Dacă recunoaşterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenţii acestuia, dovada filiaţiei este în sarcina autorului recunoaşterii sau a moştenitorilor săi.

    Intr-o cauza de acest fel se solicita efectuarea unei expertize tip ADN prin care sa se demonstreze faptul ca autorul recunoasterii nu poate fi, din punct de vedere genetic, tatal persoanei recunoscute.

Actiunea este de competenta judecatoriei de la domiciliul paratului. Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Contestarea recunoasterii de paternitate Contestarea recunoasterii de paternitate Contestarea recunoasterii de paternitate