Contestatie decizie de concediere  model actiune

contestatie decizie de concediere disciplinara 

DOMNULE PRESEDINTE,

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

în contradictoriu cu

(denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea)

inteleg sa formulez in baza art. 252 alin. 5 din Codul Muncii prezenta

CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE CONCEDIERE

prin intermediul careia solicitam Onoratei Instante sa dispuna:
 • anularea deciziei de concediere nr. ….., din data de…..;
 • obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizatesi cu celelalte drepturi de care subsemnatul/a ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii;
 • repunerea partilor in situaţia anterioara si reintegrarea in munca a subsemnatului/ei, potrivit art. 80 alin. (2) din Codul muncii;
 • obligarea paratei la plata de daune morale, in cuantum de ….., potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii;
 • obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

pentru considerentela pe care le vom dezvolta prin prezenta.

SITUATIA DE FAPT

In fapt, la data de ……am fost angajat/a in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr……din data de…….. In cadrul societatii am detinut functia de ……….. indeplinind atributiile aferente acesteia.

La data de…..mi s-a comunicat decizia de concediere nr……. prin care societatea a dispus incetarea contractului individual de munca.

Consider  decizia de concediere ca fiind nelegala si abuziva avand in vedere urmatoarele aspecte de fapt si de drept……

(se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se considera nelegala decizia de concediere)

In drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 252 alin. 5 din Codul Muncii

  In dovedirea prezentei contestatii intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Intelegem sa atasam interogatoriul, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ.,

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit art. 223  C. proc. civ.

Depunem prezenta contestatie in doua exemplare.(actiunea se va depune in doua exemplare: unul pentru instanta si unul pentru societatea a carei decizie o contestati)

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI………

Contestatie decizie de concediere  disciplinara

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de contestatie decizie de concediere disciplinara se aplica doar situatiilor in care angajatul este concediat disciplinar.

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din iniţiativa angajatorului.

 Condul muncii  interzice concedierea salariatiilor:

 • pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
 • pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

De asemenea, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

 • pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
 • pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
 • pe durata în care femeia salariata este gravida, în masura în care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
 • pe durata concediului de maternitate;
 • pe durata concediului pentru creşterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
 • pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 • pe durata efectuarii concediului de odihna.

Trebuie precizat faptul ca  reglementarile legale de mai sus nu se aplica în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, în conditiile legii.

ESTE IMPORTANT DE CUNOSCUT faptul ca spre deosebire de regula generala de procedura prin care cel care reclama un drept trebuie sa faca dovada acestuia,  in materia dreptului muncii sarcina probei revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile în apararea sa pana la prima zi de înfatisare.

Contestatia la decizia de concediere se depune la Tribunalul in raza caruia reclamantul isi are domiciliul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Cererea este scutita de taxa de timbru.

NOTA

Prezentul model de contestatie decizie de concediere se poate aplica si in cazul oricarei alte sanctiuni aplicate de catre angajator. Concedierea reprezinta sanctiunea disciplinara cea mai grava. Conform Codului Muncii sanctiunil pe care un angajator le poate lua sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de zile;
 • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Contestatie decizie de concediere Contestatie decizie de concediere Contestatie decizie de concediere