Contract de comodat imobil – model actualizat 2018

0

Contract de comodat imobil

 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ – COMODAT

Încheiat astăzi, …/……../………

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

I.1.S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in …………………………………..,


                                                                                                                                                            (localitatea)
str ……………  nr.  ……,  bloc  ….,  scara  ….,  etaj  ….,  apartament  ……., judetul/sectorul ……………………, avand cod unic de inregistrare …………………………., atribut fiscal ………………….., numar de ordine in registrul comertului …../…../…….., contul nr. ………, deschis la ……………….., telefon……………….,fax …………………….., reprezentata prin …………………………………………………………,
cu functia de ……………………., in calitate de comodant si
sau

I.1. …………………………… cu domiciliul in ………………………………, str. ……………………… nr. …………..,
(numele si prenumele)                                         (localitatea)
bloc  …….., scara  ………, etaj  ………., apartament  ………, judetul/sectorul  ……………..,  avand actul  de  identitate  seria  ………  nr.  …………..,  eliberat  de  ………………………………………… la data  de……………….., codul numeric personal………………, in calitate de comodant

Contract de comodat imobil

si

I.2. S.C. …………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ………………………………..,
(localitatea)
str.  …………………………………..  nr.  ………,  bloc  …….,  scara  …….,  etaj  …….,  apartament  ……., judetul/sectorul  …………………………….,  avand  cod  unic  de  inregistrare  ………………………., atribut  fiscal  …………………..,  numar  de  ordine  In  registrul  comertului  ………./………./………., contul nr. ……….. deschis la ………………, telefon ………………….., fax ………………., reprezentata prin ………………., cu functia de ………….., in calitate de comodatar
sau

I.2. …………………………….. cu domiciliul in ………………………., str. ………………………………, nr. ……….,
(numele si prenumele)    (localitatea)
bloc …….., scara ………, etaj ………, apartament ………, judetul/sectorul …………………, avand actul de identitate seria ………. nr. …………….., eliberat de ……………….. la data de ……………….., codul numeric personal ………………, in calitate de comodatar

au convenit, in conditiile art. 2146-2157 Cod civil, să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul situat în ………….., str. ………………….., nr. ……., bl. ………., sc…….., ap. ……….., şi este compus din ……………..

II.2. Comodantul, în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 şi urm. din Codul civil, împrumută comodatarului, cu titlu gratuit, imobilul ce face obiectul prezentului contract, cu destinaţia de locuintă.

II.3. Comodantul declară că imobilul ce face obiectul prezentului contract, se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit şi a intrat în proprietatea comodanţilor prin ……………………………………………

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

III.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:

  • să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar şi chiar mai bine decăt de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice în caz de pericol, în vederea conservării lucrului împrumutat;
  • să folosească imobilul, sub sancţiunea plăţii de daune interese, conform destinaţiei prevăzute în contract;
  • să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei precum cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, internet, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnică a imobilului;
  • să suporte taxele şi impozitele aferente imobilului împrumutat
  • să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa;
  • să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului;

III.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:

  • să predea la termenul, prevăzut la pct. IV.2. din contract, spre folosinţă comodatarului imobilul mai sus menţionat;
  • să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, în situaţia în care avea cunoştiinţă de existenţa acestora la data încheierii contractului;
  • să nu înstrăineze bunul împrumutat şi să nu perturbe linistea comodatarului pe toată durata derulării prezentului contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de ………….ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional.

IV.2. Predarea locuinţei va avea loc la data de ……………….., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie până la data de …………………

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la punctual III, din prezentul contract.

V.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

V.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

V.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. LITIGII

VI.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

VII FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contract.

 VIII. CLAUZE FINALE

VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

VIII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

VIII.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

VIII.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………… într-un număr de doua exemplare originale pentru fiecare parte

COMODANT

COMODATAR

Nota:Contract de comodat imobil 

Contractul de comodat este reglementat prin art. 2.146-2.157 Cod civil, care prevad atat caracterele juridice ale acestui contract special, cat si drepturile si obligatiile partilor contractante.

Contractul de comodat sau imprumutul de folosinta, este contractul cu titlu gratuit prin care o parte-comodantul, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti-comodatarului, pentru a se folosi de bunul respectiv, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp. Detalii teoretice aici.

Contract de comodat imobil

Get real time updates directly on you device, subscribe now.