Contraventii: ce trebuie să ştim despre constatarea acestora?

0

 Contraventii Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori. Procesul-verbal poate fi contestat in instanta. Detalii si model plangere contraventioanala.

 Reamintim faptul ca recent Instanta Suprema a statuat faptul ca  plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie. contraventii si infractiuni 2017

Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale. contraventii si infractiuni 2017

contraventiiOfițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.  infractiuni si contraventii categoria b

În ceea ce priveşte procesul-verbal de constatare a contravenției, acesta trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

  • data și locul unde este încheiat;
  • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului;
  • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
  • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; contraventii alcool
  • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
  • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
  • termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. modificari cod rutier 2017legislatie rutiera 2017

În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent. infractiuni si contraventii intrebari

Dacă vorbim despre săvârşirea contravenţiei de către un minor, procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. amenzi noul cod rutier

În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

De reţinut faptul că, în momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal. contraventii viteza

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. contraventii si infractiuni rutiere 2017

 Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor  stabileşte şi aspectul potrivit căruia contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile de mai sus, iar în caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.  sanctiuni si contraventii rutiere 2017

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. contraventii

   De asemenea, daca doriti sa aflati cand se prescriu sanctiunile contraventionale, va recomandam articolul privind PRESCRIPTIA SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE – NOTIUNI ELEMENTARE.

sanctiuni si contraventii rutiere 2016

Get real time updates directly on you device, subscribe now.