Curtea Constitutionala Decizia nr. 8/2010

0

Decizia nr. 8/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, excepție ridicată de Emanuel Ovidiu Roșca în Dosarul nr. 2.948/1/2008 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că excepția ridicată este inadmisibilă, întrucât autorul excepției invocă o omisiune de reglementare.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 2.948/1/2008, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, excepție ridicată de Emanuel Ovidiu Roșca într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva unei hotărâri a Consiliului Superior al Magistraturii.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textul legal criticat omite să reglementeze posibilitatea contestării în instanță a rezultatelor la probele de examen. Mai mult, din moment ce Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de examinare și validează rezultatele concursului, acesta devine propriul său arbitru, ceea ce este contrar liberului acces la justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul legal criticat este constituțional.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozițiile art. 48 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005. În realitate, se constată faptul că autorul excepției, prin critica sa, vizează dispozițiile art. 49 din lege, și nu pe cele ale art. 48, din moment ce, în speță, hotărârea contestată a Consiliului Superior al Magistraturii vizează validarea rezultatelor concursului/examenului pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale și curți de apel. Art. 48 se referă la numirea în funcțiile de președinte și vicepreședinte la judecătorii, tribunale, tribunale specializate și curți de apel, pe când art. 49 vizează numirea în funcțiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și de adjuncți ai acestora.

Prin urmare, Curtea urmează să rețină ca obiect al excepției dispozițiile art. 49 din Legea nr. 303/2004, text care reglementează procedura de numire prin concurs în funcțiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și de adjuncți ai acestora, respectiv de validare a rezultatelor concursului.

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție.

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

1. Autorul excepției se referă la o posibilă lacună de reglementare a textului legal criticat, în sensul că acesta omite să prevadă o cale de atac în fața instanțelor judecătorești împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii. În aceste condiții, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

2. Chestiunile ridicate de autorul excepției sunt mai degrabă de interpretare și aplicare a legii, respectiv a deciziilor Curții Constituționale. În soluționarea problemei ridicate de acesta trebuie să se pornească de la Decizia Curții Constituționale nr. 433 din 21 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, prin care aceasta a statuat că art. 133 alin. (7) din Constituție “are în vedere hotărârile cu caracter jurisdicțional care, numai acestea, pot avea, prin natura lor, însușirea de a fi «definitive și irevocabile», iar nu și alte hotărâri, cu caracter administrativ, emise de Consiliul Superior al Magistraturii. Asemenea hotărâri sunt cele pronunțate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, «ca instanță de judecată, având în competență soluționarea contestațiilor formulate de magistrați împotriva hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii».

Alte hotărâri, cum sunt […] cele prevăzute de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, prin care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune eliberarea din funcție a judecătorilor stagiari și a procurorilor stagiari, transferul magistraților, suspendarea din funcție a magistraților și alte măsuri privind cariera magistraților, nu intră sub incidența prevederilor art. 133 alin. (7) din Constituția României, întrucât, nefiind hotărâri cu caracter jurisdicțional, nu pot fi «definitive și irevocabile». Aceste hotărâri sunt prin natura lor acte juridice cu caracter administrativ, supuse controlului judecătoresc.”

Ținând cont de cele de mai sus, precum și de faptul că deciziile instanței de contencios constituțional sunt general obligatorii, Curtea reține că hotărârea de validare a rezultatelor concursului/examenului pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor este una cu caracter administrativ, care privește cariera magistraților, și nicidecum jurisdicțional.

În fine, Curtea constată că, potrivit art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, hotărârile plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera și drepturile judecătorilor și procurorilor pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În aceste condiții, întrucât se solicită interpretarea textului de lege supus controlului sau chiar și completarea acestuia, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, excepție ridicată de Emanuel Ovidiu Roșca în Dosarul nr. 2.948/1/2008 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 ianuarie 2010.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.