Declarație unică – Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului

0

Declarație unică – Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

În vigoare de la 29 martie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 29 martie 2018. Nu există modificări până la 02 aprilie 2018.

Având în vedere dispozițiile art. 120, art. 121, art. 133 alin. (13) – (15), art. 151, art. 174 și ale art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 90.952 din data de 27.03.2018,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă modelul și conținutul formularului (212) “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. –

Formularul de la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. –

Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum și pentru declararea impozitului pe venitul estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018.

Art. 4. –

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. –

În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referință.

Art. 6. –

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. –

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

 

București, 27 martie 2018.

 

Nr. 888.

ANEXA Nr. 1 Declarație unică 

Descarcă declarația unică 212

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (212) “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

I. Termenul de depunere a declarației

1. Declarația se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:

 declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017;

 declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;

 declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

3. Rectificarea declarației:

3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuțele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I “Date privind veniturile realizate în anul 2017” și/sau capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”, după caz).

3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

3.4. Declarația rectificativă se utilizează pentru:

 corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;

 modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;

 modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;

 modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018;

 corectarea altor informații prevăzute de formular.

3.5. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere.

II. Organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

III. Modul de depunere a declarației:

1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV);

 pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

2. Formularul “Anexă nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” se depune numai cu “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.

IV. Completarea declarației:

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2018 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând și “Anexă nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care se atașează la declarația unică.

A. Date de identificare a contribuabilului

1. În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

2. În caseta “Codul de identificare fiscală din străinătate” se înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.

3. Rubrica “Nerezident” se bifează de contribuabilii care la momentul realizării venitului aveau calitatea nerezidenți.

4. Rubrica “Statul de rezidență” se completează numai în situația beneficiarului de venit nerezident, care va înscrie statul în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului.

5. În rubricile “Nume” și “Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului

7. În rubrica “Cont bancar (IBAN)” – se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

B. Date privind secțiunile completate

1. Se bifează rubricile corespunzătoare secțiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate.

2. Capitolul I “Date privind veniturile realizate în anul 2017” cuprinde veniturile realizate sau pierderile înregistrate, din România sau/și din străinătate, în anul 2017, pentru fiecare sursă de venit.

3. Capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018” cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2018.

CAPITOLUL I “Date privind veniturile realizate în anul 2017”

SECȚIUNEA 1

Date privind veniturile realizate din România în anul 2017

1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

 

NOTĂ:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea secțiunii și depunerea declarației.

2. Secțiunea se completează și pentru:

a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal;

b) declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal;

c) declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal;

d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri;

2.1. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. a), la declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:

a) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care s-a obținut venitul din România;

b) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.

Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

2.2. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. c) la declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:

a) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care s-a obținut venitul din România;

b) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.

Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

3. În funcție de categoriile de venituri menționate la pct. 1, secțiunea se completează astfel:

3.1. Activități independente

3.1.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul 2017, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

3.1.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația completării secțiunii, se cuprind:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din profesii liberale;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

3.1.3. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori completează o singură secțiune în declarație.

3.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:

 persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit în funcție de cota de participare venitului net anual din activități independente;

 societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în funcție de cota de participare în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.

Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activități independente.

3.1.5. Nu au obligația completării secțiunii persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final.

3.1.6. Nu au obligația completării secțiunii persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

3.1.7. Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe baza normelor de venit și care în cursul anului fiscal de raportare își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuși în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate.

3.1.8. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități și/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea și/sau transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în declarație.

3.1.9. Se completează câte o secțiune pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

3.2. Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

3.2.1. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la subpct. 3.2.2 și 3.2.3

3.2.1.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

3.2.1.2. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o secțiune pentru fiecare sursă de venit.

3.2.1.3. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare pentru anul 2017.

3.2.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

3.2.2.1. Secțiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum și venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

3.2.2.2. Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere și/sau venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

3.2.3. Venituri din închirierea în scop turistic

Secțiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat.

3.2.4. Nu au obligația completării secțiunii următorii contribuabili:

a) persoanele fizice prevăzute la art. 88 alin. (2) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 121 alin. (9) din Codul fiscal în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;

c) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă.

3.2.5. Au obligația completării secțiunii și persoanele prevăzute la subpct. 3.2.4. lit. a) și b) aflate în următoarele situații:

a) declarația privind venitul estimat a fost depusă în luna decembrie și nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

b) au intervenit modificări ale clauzelor contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 121 alin. (8) și (9) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, după caz;

c) au fost efectuate investiții, de cealaltă parte, la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat.

3.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

3.3.1. Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

3.3.2. Secțiunea nu se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017.

3.3.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează secțiunea având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

3.4. Silvicultură și piscicultură

3.4.1. Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real.

3.4.2. Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activități independente” de la titlul IV “Impozitul pe venit” din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

3.5. Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar

3.5.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

3.5.2. În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41 din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, emise de rezidenți români, sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate.

3.5.3. Persoana fizică nerezidentă nu are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România, dacă prin convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală.

3.6. Jocuri de noroc

3.6.1. Secțiunea se completează de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker.

3.6.2. Persoanele fizice completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

3.7. Venituri din alte surse

Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) din Codul fiscal și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017.

Date privind veniturile realizate din România în anul 2017 se completează după cum urmează:

a) Căsuța “Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene” se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene. În această situație, la declarație anexează certificatul de rezidență fiscală. Certificatul de rezidență fiscală se poate depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau copie legalizată, însoțit de traducerea autorizată în limba română.

b) Căsuța “Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit” se bifează de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal.

c) Căsuța “Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit” se bifează și de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri din România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal.

4. Litera A “Date privind activitatea desfășurată”

4.1. Rd. 1 Categoria de venit – se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

a) Căsuța “activități de producție, comerț, prestări servicii” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente provenind din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) Căsuța “profesii liberale” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

c) Căsuța “drepturi de proprietate intelectuală” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentând venituri din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea;

d) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente” – se bifează de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria veniturilor din activități independente (la sfârșitul anului fiscal, precedent celui de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere) și/sau au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activități independente și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor, sub 5 contracte de închiriere” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente;

f) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat;

g) Căsuța “activități agricole” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit;

h) Căsuța “silvicultură” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri obținute individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase;

i) Căsuța “piscicultură” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri obținute individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică din exploatarea amenajărilor piscicole;

j) Căsuța “transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri sub formă de câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii;

k) Căsuța “jocuri de noroc” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker;

l) Căsuța “alte surse” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) din Codul fiscal și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal.

4.2. Rd. 2 Determinarea venitului net – se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

4.3. Rd. 3 Forma de organizare – se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității.

a) Căsuța “individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;

b) Căsuța “asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;

c) Căsuța “entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii;

d) Căsuța “modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.

4.4. Rd. 4 Obiectul principal de activitate – se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

4.5. Rd. 5 Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

a) Sediul – se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

b) Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința – se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

De exemplu:

 pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);

 pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;

 alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

4.6. Rd. 6 Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

a) Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia;

 

b) Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.

 

4.7. Rd. 7 și rd. 8. Data începerii/încetării activității – se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.

 

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

 

Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

 

4.8. Rd. 9. Număr zile de scutire – se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

 

4.9. Rd. 10. Organizatorul jocurilor de noroc – se completează denumirea organizatorului de jocuri de noroc sau a plătitorului de venituri din jocuri de noroc.

 

4.10. Rd. 11. Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc – se completează codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc sau al plătitorului de venituri din jocuri de noroc.

 

5. Litera B “Date privind venitul/câștigul net anual”

 

5.1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 

Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real, potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:

 

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

 

b) venituri din exercitarea unei profesii liberale;

 

c) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere;

 

d) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat;

 

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente;

 

f) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

 

g) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

 

h) venituri din activități agricole;

 

i) venituri din silvicultură și piscicultură.

 

5.1.1. Activitate desfășurată în mod individual

 

Contribuabilii care realizează venituri în mod individual și determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează declarația după cum urmează:

 

Rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

 

Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.

 

Nu se cuprind cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil și pentru care deductibilitatea acestora se acordă de organul fiscal în conformitate cu dispozițiile art. 75 sau art. 90 din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, după caz.

 

Rd. 3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

 

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

 

Rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului – se înscrie partea din venitul net aferent drepturilor de proprietate intelectuală pentru care plățile anticipate s-au realizat prin reținere la sursă.

 

Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).

 

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

 

5.1.2. Activitate desfășurată într-o formă de asociere

 

În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează:

 

Rd. 3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.

 

Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.

 

5.2. Venit net determinat pe baza normelor de venit

 

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit, care au depus declarațiile de venit estimat în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

 

Rd. 3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

 

5.3. Venit net determinat pe baza unor cote forfetare de cheltuieli

 

Se completează în cazul activităților desfășurate în mod individual și într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:

 

a) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

 

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

 

Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează declarația după cum urmează:

 

Rd. 1. Venit brut, se înscrie, după caz:

 

 pentru lit. a) – totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

 

Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

 

În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere;

 

 pentru lit. b) – venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.

 

Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii – se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

 

Rd. 3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

 

5.4. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.

 

5.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

 

5.6. Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar

 

Rd. 4. Câștig net anual – se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

 

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

 

Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

 

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

 

La determinarea câștigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul și costurile aferente tranzacțiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții.

 

5.7. Venituri din jocuri de noroc

 

Rd. 1. Venit brut – se înscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator de jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

 

5.8. În cazul veniturilor din alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, se completează după cum urmează:

 

a) pentru veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) -h) și art. 62 din Codul fiscal:

 

Rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile aferente tuturor operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal

 

Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii – se înscrie suma reprezentând cheltuielile aferente tuturor operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal;

 

Rd. 3. Venit net anual – se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

 

b) pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l)din Codul fiscal, se completează numai rd. 1 Venit brut, înscriindu-se suma reprezentând venitul brut.

 

5.9. Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui artist sau sportiv, au obligația să depună declarația și să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV “Impozit pe venit” din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin.

 

SECȚIUNEA a 2-a

 

Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil

 

1. Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult, potrivit art. 123 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

 

2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse și categorii de venit și solicită direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult vor completa în mod corespunzător formularul “Anexa nr. . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

 

NOTĂ:

 

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației și care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul entităților nonprofit sau al unităților de cult completează prezentul capitol din formular, potrivit instrucțiunilor de mai jos.

 

3. Bursa privată – căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private și solicită restituirea acestora.

 

3.1. Contract nr. /data – se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

 

3.2. Suma plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

 

3.3. Documente de plată nr. /data – se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

 

3.4. Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

 

4. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult – căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult, conform art. 123 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

 

4.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

 

4.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult – se înscrie codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

 

4.3. Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

 

4.4. Suma – se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

 

4.5. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

 

4.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

 

SECȚIUNEA a 3-a

 

Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017

 

1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, alte venituri din investiții, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

 

Secțiunea se completează și de către persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din străinătate, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru luna ianuarie 2017, datorată în România.

 

2. Secțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:

 

a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

 

b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

 

2.1. În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal depun declarația la organul fiscal competent, însoțită de următoarele documente justificative:

 

a) documentul menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;

 

b) contractul de detașare;

 

c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;

 

d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

 

2.2. Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.

 

3. Se completează câte o secțiune pentru fiecare țară – sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

 

4. Litera A. “Date privind activitatea desfășurată”

 

4.1. Rd. 1 Statul în care s-a realizat venitul – se completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

 

4.2. Rd. 2 Categoria de venit – se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

 

a) Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, supuse impunerii în România, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții evidențiază distinct, în declarație, tranzacțiile încheiate în perioada 1.01-31.01.2017, respectiv tranzacțiile încheiate începând cu data de 1.02.2017. Pentru tranzacțiile încheiate în perioada 1.01-31.01.2017, persoanele fizice menționează și perioada de deținere a proprietății imobiliare care a fost înstrăinată, bifând, după caz, căsuța “dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv” sau căsuța “dobândite într-un termen mai mare de 3 ani” de la “Date privind activitatea desfășurată”, pct. 2 “Categoria de venit” din formular;

 

b) Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța “Cu titlu de moștenire”;

 

c) Rubrica “Remunerații/Indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare” – se bifează în cazul în care persoanele fizice obțin venituri din străinătate care au aceeași natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obținute din desfășurarea unei activități dependente;

 

d) Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate cele care sunt similare celor obținute din România, ca:

 

 sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

 

 remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;

 

 indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;

 

 sume din profitul net cuvenite administratorilor;

 

 sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;

 

 beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

 

 oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

 

4.3. Rd. 3, 4. Data începerii/încetării activității – se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.

 

5. Litera B “Date privind venitul/câștigul net anual”

 

5.1. Rd. 1. Venit brut – se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare.

 

Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal.

 

5.2. Rd. 2 Cheltuieli deductibile – se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor.

 

5.3. Rd. 3 Venit net/Câștig net anual – se înscrie, după caz, suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

 

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

 

Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

 

În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfășurată în străinătate, se înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detașare în străinătate, conform documentului menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajator.

 

În cazul transferului de titluri de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

 

5.4. Rd. 4 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).

 

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

 

În cazul transferului de titluri de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

 

5.5. Rd. 5 Impozit pe venit plătit în străinătate – se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

 

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

 

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 

a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;

 

b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului.

 

Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

 

c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.

 

Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat și a legislației Uniunii Europene, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri “metoda scutirii”. Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.

 

5.6. Rd. 6. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate – se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate, reținut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

 

Rubrica de la rd. 6 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România sau de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 

a) dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin, potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat;

 

b) plătitorul venitului din salarii din România nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenței, potrivit legii.

 

În această situație, declarația reprezintă și cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate.

 

5.7. Contribuabilul anexează la declarație documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

 

CAPITOLUL II”Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018″

 

SECȚIUNEA 1″Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018″

 

SUBSECȚIUNEA 1″Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real”

 

1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabililor, după caz, provenind din:

 

a) activități independente;

 

b) drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

 

c) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

 

d) activități agricole impuse în sistem real;

 

e) silvicultură și piscicultură.

 

NOTĂ:

 

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.

 

2. Subsecțiunea se completează pentru:

 

a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul 2018;

 

b) stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat, pentru anul 2018;

 

c) exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal.

 

3. Activități independente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 

3.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

 

3.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația completării subsecțiunii, se cuprind:

 

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

 

b) venituri din profesii liberale.

 

3.3. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse de venit completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă.

 

3.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

 

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

 

4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem real, potrivit opțiunii, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă

 

4.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor din proprietate intelectuală, provenind din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

 

4.2. Subsecțiunea se completează și în cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată.

 

5. Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

 

5.1. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele de la subpct. 5.2. și 5.3

 

5.1.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din arendare.

 

5.1.2. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează subsecțiunea, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

 

5.1.3. În situația în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul se recalculează de către contribuabil, prin completarea corespunzătoare a subsecțiunii.

 

5.1.4. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă.

 

5.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

 

5.2.1. Subsecțiunea se completează de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului 2017 și care, începând cu anul 2018, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.

 

La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017.

 

5.2.2. Subsecțiunea se completează de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat și care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activități independente” de la titlul IV “Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

 

5.3. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală

 

5.3.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fie ca urmare a opțiunii contribuabilului, fie ca urmare a depășirii în cursul anului a numărului de 5 camere de închiriat.

 

5.3.2. În situația în care în cursul anului se depășește numărul camerelor închiriate (peste 5) se depune o declarație rectificativă, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuța “Sistem real” de la secțiunea A “Date privind activitatea desfășurată” pct. 2 “Determinarea venitului net”. De la data depășirii numărului de camere închiriate (peste 5) și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se face în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute pentru categoria venituri din activități independente.

 

5.3.3. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează subsecțiunea, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

 

6. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 

6.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

 

6.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

 

7. Silvicultură și piscicultură

 

7.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole, cu excepția veniturilor pentru care impozitul este final, potrivit legii.

 

7.2. Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activități independente” de la titlul IV”Impozitul pe venit” din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

 

7.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

 

8. În cazul contribuabililor încadrați, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și din piscicultură, impozitul anual estimat se stabilește proporțional cu perioada impozabilă pentru care persoana fizică nu beneficiază de scutire (număr zile calendaristice).

 

9. Litera A. Completarea subsecțiunii

 

9.1. Date privind activitatea desfășurată

 

9.1.1. Categoria de venit – se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit care urmează a se realiza, după caz.

 

a) Căsuța “activități de producție, comerț, prestări servicii” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente provenind din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

 

b) Căsuța “profesii liberale” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

 

c) Căsuța “drepturi de proprietate intelectuală” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentând venituri din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea;

 

d) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente” – se bifează de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria veniturilor din activități independente (la sfârșitul anului fiscal, precedent celui de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere) și/sau realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activități independente și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

 

e) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor, sub 5 contracte de închiriere” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente;

 

f) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat;

 

g) Căsuța “activități agricole” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit;

 

h) Căsuța “silvicultură” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri, în mod individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase;

 

i) Căsuța “piscicultură” – se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri, obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din exploatarea amenajărilor piscicole.

 

9.1.2. Determinarea venitului net – se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, după caz.

 

9.1.3. Forma de organizare – se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității.

 

a) Căsuța “individual” – se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;

 

b) Căsuța “asociere fără personalitate juridică” – se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;

 

c) Căsuța “entități supuse regimului transparenței fiscale” – se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii;

 

d) Căsuța “modificarea modalității/formei de exercitare a activității” – se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.

 

9.1.4. Obiectul principal de activitate – se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

 

9.1.5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

 

a) Sediul – se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

 

b) Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința – se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

 

De exemplu:

 

 pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);

 

 pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;

 

 alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

 

9.1.6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

 

a) Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia;

 

b) Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu numărul și data contractului încheiat între părți.

 

9.1.7. Data începerii/încetării activității – se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.

 

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

 

Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

 

9.1.8. Număr zile de scutire – se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură.

 

9.2. Litera B Date privind impozitul anual estimat

 

9.2.1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 

9.2.1.1. Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real, potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:

 

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

 

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția veniturilor pentru care impozitul se reține la sursă;

 

c) venituri din exercitarea unei profesii liberale;

 

d) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere;

 

e) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, pentru care s-a optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

 

f) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, în cazul depășirii în cursul anului a numărului de 5 camere de închiriat, pentru care, potrivit legii, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

 

g) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente;

 

h) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv, pentru care, potrivit opțiunii contribuabilului, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

 

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care, potrivit opțiunii contribuabilului, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

 

j) venituri din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit;

 

k) venituri din silvicultură și piscicultură.

 

9.2.1.2. Contribuabilii care realizează venituri în mod individual și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează subsecțiunea după cum urmează:

 

Rd. 1 Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente;

 

Rd. 2 Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, specifice fiecărei activități;

 

Rd. 3 Venit net anual estimat – se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1;

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se completează după caz, astfel:

 

a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităților independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;

 

b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”.

 

Rd. 4 Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 “Venit impozabil”

 

9.2.1.3. Contribuabilii care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează numai rândurile 3 “Venit net anual estimat”, 3.1 “Venit impozabil” și 4 “Impozit anual estimat”, după cum urmează:

 

Rd. 3 Venit net anual estimat – se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii;

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se completează după caz, astfel:

 

a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, pentru veniturile din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;

 

b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”.

 

Rd. 4 Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 “Venit impozabil”.

 

9.2.1.4. Pentru veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, în cazul depășirii în cursul anului a numărului de 5 camere de închiriat, pentru care, potrivit legii, venitul net se determină în sistem real, contribuabilii declară venitul care urmează a se realiza de la data depășirii numărului de 5 camere până la sfârșitul anului fiscal.

 

9.2.2. Venit net determinat baza cotelor forfetare de cheltuieli

 

9.2.2.1. Se completează în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, după cum urmează:

 

Rd. 1 Venit brut – se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă;

 

Rd. 2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului;

 

Rd. 3. Venit net anual estimat – se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2;

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”;

 

Rd. 4. Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. “Venit impozabil”.

 

9.2.2.2. Se completează în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât veniturile pentru care impozitul se reține la sursă, după cum urmează:

 

Rd. 1 Venit brut – se înscrie venitul brut estimat a se realiza din drepturi de proprietate intelectuală;

 

Rd. 2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului;

 

Rd. 3. Venit net anual estimat – se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2;

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se completează, după caz, astfel:

 

a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;

 

b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”.

 

Rd. 4 Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. “Venit impozabil”

 

9.2.3. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net anual estimat se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii.

 

SUBSECȚIUNEA a 2-a

 

“Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit”

 

1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:

 

a) cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic;

 

b) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente;

 

c) activități de producție, comerț, prestări servicii.

 

NOTĂ:

 

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor, prin completarea subsecțiunii și depunerea declarației.

 

2. Subsecțiunea se completează pentru:

 

a) declararea veniturilor estimate a se realiza în anul 2018;

 

b) stabilirea de către contribuabil a obligației fiscale privind impozitul anual estimat pentru anul 2018.

 

3. Cedarea folosinței bunurilor

 

3.1. Cedarea folosinței bunurilor în scop turistic –

 

Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

 

În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează subsecțiunea, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

 

3.2. Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente – Subsecțiunea se completează și de către contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activități independente” de la titlul IV “Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

 

4. Activități de producție, comerț, prestări servicii

 

4.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

 

4.2. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

 

4.3. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienții de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale de venit.

 

4.4. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.

 

4.5. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.

 

4.6. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit prezentului titlu, fiindu-le aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit.

 

4.7. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabilește pentru fiecare membru asociat.

 

4.8. Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit persoanele fizice încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, care obțin în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente.

 

5. Litera A Date privind activitatea desfășurată

 

5.1. Categoria de venit – se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

 

a) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. Se menționează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală;

 

b) Căsuța “cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activități independente și care determină venitul net pe bază de norme de venit.

 

c) Căsuța “activități de producție, comerț, prestări servicii” – se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, realizează, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente provenind din activități de producție, comerț, prestări de servicii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

 

5.2. Forma de organizare – se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității.

 

a) Căsuța “individual” – se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

 

b) Căsuța “asociere fără personalitate juridică” – se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

 

5.3. Obiectul principal de activitate – se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate, dacă este cazul.

 

5.4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

 

a) Sediul – se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz;

 

b) Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința – se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

 

De exemplu, adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.).

 

5.5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

 

5.6. Data începerii/încetării activității – se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.

 

Rubricile de la rd. 6 și 7 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

 

5.7. Număr zile de scutire – se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii.

 

6. Litera B Date privind impozitul anual estimat

 

6.1. Venit din cedarea folosinței bunurilor în scop turistic

 

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, completează după cum urmează:

 

Rd. 1 Norma de venit – se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat determinată de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și turismului și al ministrului finanțelor publice și a propunerilor Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului privind nivelul normelor anuale de venit pentru anul 2018.

 

Rd. 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal – se completează, după caz, după cum urmează:

 

 în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal fără depășirea numărului de 5 camere de închiriat, se înscrie suma de la rd. 1 “Norma de venit”;

 

 în cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, norma anuală de venit se reduce proporțional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ținând cont de data la care au intervenit următoarele situații:

 

a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

 

b) încetarea sau suspendarea temporară a activității în cursul anului.

 

 în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, norma anuală de venit se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada din anul fiscal pentru care venitul net a fost stabilit pe baza normei de venit, potrivit legii.

 

Rd. 3. Venit net anual estimat – se înscrie, după caz, după cum urmează:

 

a) în situația contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unei singure camere, se înscrie suma de la rd. 2 “Norma ajustată potrivit Codului fiscal”;

 

b) în situația contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a două până la 5 camere, inclusiv, se completează câte o subsecțiune pentru fiecare cameră de închiriat.

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”

 

Rd. 4. Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. “Venit impozabil”.

 

6.2. Venit din cedarea folosinței bunurilor calificat în categoria veniturilor din activități independente

 

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activități independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit și nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, completează după cum urmează:

 

Rd. 1. Norma de venit – se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit, stabilită, pentru anul de impunere, de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

 

În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, se înscrie suma rezultată prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.

 

Rd. 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal – se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București

 

 Rd. 3. Venit net anual estimat – se înscrie, după caz:

 

a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 “Norma ajustată potrivit Codului fiscal”;

 

b) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, se înscrie suma determinată prin raportarea normei ajustate potrivit Codului fiscal (rd. 2) la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate aferente anului 2018, în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activității, în cursul anului de raportare.

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”

 

Rd. 4. Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. “Venit impozabil”.

 

6.3. Venit din activități de producție, comerț, prestări servicii

 

Rd. 1. Norma de venit – se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfășurării activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București;

 

În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, se înscrie suma rezultată prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.

 

Rd. 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal – se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București

 

Rd. 3. Venit net anual estimat – se completează, după caz, după cum urmează:

 

 în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 “Norma ajustată potrivit Codului fiscal”,

 

 în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal se înscrie suma de la rd. 2 “Norma ajustată potrivit Codului fiscal”, redusă proporțional cu:

 

a) perioada de la începutul anului și până la momentul autorizării din anul începerii activității;

 

b) perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului.

 

 în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, se înscrie suma de la rd. 2 “Norma ajustată potrivit Codului fiscal” redusă proporțional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.

 

În cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 “Norma ajustată potrivit Codului fiscal” la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate aferente anului 2018 în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activității, în cursul anului de raportare.

 

Rd. 3.1. Venit impozabil – se completează, după caz, astfel:

 

a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităților independente – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;

 

b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii – se înscrie suma de la rd. 3 “Venit net anual estimat”.

 

Rd. 4. Impozit anual estimat – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. “Venit impozabil”

 

Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care, în cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

 

SUBSECȚIUNEA a 3-a”Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit”

 

1. Subsecțiunea se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

 

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

 

b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;

 

c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

 

2. Contribuabilii care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități/județe diferite vor completa la litera B “Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate/județ cu datele referitoare la activitatea desfășurată. În situația în care tabelele de la litera B “Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localitățile pe raza cărora se desfășoară o activitate agricolă (contribuabilul deține suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în mai multe localități), contribuabilii completează și formularul “Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care se atașează la declarație.

 

3. Veniturile din activități agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:

 

Nr. crt.

Categoria

Plafon neimpozabil (suprafețele și numărul de animale/familii de albine, pentru care nu există obligația depunerii declarației)

0

1

2

I.

Produse vegetale

Suprafață

1

Cereale

până la 2 ha, inclusiv

2

Plante oleaginoase

până la 2 ha, inclusiv

3

Cartof

până la 2 ha, inclusiv

4

Sfeclă de zahăr

până la 2 ha, inclusiv

5

Tutun

până la 1 ha, inclusiv

6

Hamei pe rod

până la 2 ha, inclusiv

7

Legume în câmp

până la 0,5 ha, inclusiv

8

Legume în spații protejate

până la 0,2 ha, inclusiv

9

Leguminoase pentru boabe

până la 1,5 ha, inclusiv

10

Pomi pe rod

până la 1,5 ha, inclusiv

11

Vie pe rod

până la 1 ha, inclusiv

12

Arbuști fructiferi

până la 1 ha, inclusiv

13

Flori și plante ornamentale

până la 0,3 ha, inclusiv

II.

Animale

Număr capete/număr de familii de albine

1

Vaci

până la 2, inclusiv

2

Bivolițe

până la 2, inclusiv

3

Oi

până la 50, inclusiv

4

Capre

până la 25, inclusiv

5

Porci pentru îngrășat

până la 6, inclusiv

6

Albine

până la 75 de familii, inclusiv

7

Păsări de curte

până la 100, inclusiv

 

4. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale și fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafețele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.

 

ATENȚIE:

 

În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.

 

5. Veniturile din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activități independente” de la titlul IV “Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

 

6. Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

 

7. Veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafețe destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine) deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari sau de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

 

8. Completarea subsecțiunii

 

LITERA A. Date privind activitatea desfășurată

 

8.1. Punctul 1 “Forma de organizare” – se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau asociere fără personalitate juridică.

 

8.1.1. Căsuța “Individual” – se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

 

8.1.2. Căsuța “Asociere fără personalitate juridică” – se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

 

8.2. Punctul 2 “Contractul de asociere” – se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

 

Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

 

8.3. Punctul 3 “Număr zile de scutire” – se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități agricole, în mod individual.

 

LITERA B. Date pentru stabilirea venitului impozabil

 

9. Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate/județ.

 

9.1. Activitatea desfășurată pe raza localității . . . . . . . . . . din județul . . . . . . . . . . – se înscrie denumirea localității pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum și județul pe raza căruia se află localitatea.

 

9.2. Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile – contribuabilii, persoane fizice, care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități/județe diferite vor opta pentru stabilirea localității/județului sau localităților/județelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea se exercită prin bifarea căsuței “Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” corespunzătoare localității în raza căreia se desfășoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către contribuabili având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale și suprafețele/numărul de animale/familii de albine declarate, pe fiecare localitate.

 

De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafață totală de 7 ha situată în raza a 3 localități: 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B și 3,35 ha în localitatea C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A și localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit opțiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafața de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare localității B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare localității C.

 

9.3. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale și animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legii.

 

9.4. Tabelul “Produse vegetale”

 

Col. 2 “Total suprafață” – se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.

 

Col. 3 “Suprafață neimpozabilă” – se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața neimpozabilă (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.

 

Col. 4 “Suprafață impozabilă” – se înscrie suprafața impozabilă reprezentând diferența dintre totalul suprafeței și suprafața neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 “Total suprafață” și datele înscrise la col. 3 “Suprafață neimpozabilă”.

 

Col. 5 “Norma de venit” – se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare localității.

 

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfășurarea a două sau mai multe activități agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul își stabilește venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activități.

 

Col. 6 “Norma de venit redusă” – se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal și/sau dispozițiilor art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

În cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal.

 

Col. 7 “Venit impozabil” – se înscrie venitul impozabil stabilit după cum urmează:

 

a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 “Norma de venit redusă” și suma înscrisă la col. 4 “Suprafața impozabilă” din tabelul Produse vegetale;

 

b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 “Suprafața impozabilă” și suma înscrisă la col. 5 “Norma de venit” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;

 

c) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 “Suprafața impozabilă” și suma înscrisă la col. 5 “Norma de venit” din tabelul Produse vegetale.

 

9.5. Tabelul “Animale”

 

Col. 2 “Număr total capete animale/familii de albine” – se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute, pe fiecare localitate.

 

Col. 3 “Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil” – se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile deținute, pe fiecare localitate.

 

Col. 4 “Număr total capete animale/familii de albine impozabil” – se înscrie diferența dintre numărul total de capete de animale sau de familii de albine și numărul de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 “Număr total capete animale/familii de albine” și datele înscrise la col. 3 “Număr capete animale/familii de albine neimpozabil”.

 

Col. 5 “Norma de venit” – se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare localității.

 

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfășurarea a două sau mai multe activități agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul își stabilește venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activități.

 

Col. 6 “Norma de venit redusă” – se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal și/sau dispozițiilor art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

În cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal.

 

Col. 7 “Venit impozabil” – se înscrie venitul impozabil stabilit după cum urmează:

 

a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 “Norma de venit redusă” și suma înscrisă la col. 4 “Număr capete animale/familii de albine impozabil” din tabelul Animale;

 

b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 “Număr capete animale/familii de albine impozabil” și suma înscrisă la col. 5 “Norma de venit” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;

 

c) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 “Număr capete animale/familii de albine impozabil” și suma înscrisă la col. 5 “Norma de venit” din tabelul Animale.

 

9.6. Suprafețele destinate producției vegetale/capete de animale/familiile de albine, deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari ori de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

 

9.7. Căsuța “Total venit impozabil” – se înscrie totalul venitului impozabil de la col. 7 “Venit impozabil” pentru fiecare grupă de produse vegetale, respectiv grupă de animale.

 

9.8. Căsuța “Total impozit anual” – se înscrie totalul rezultat din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la total venit impozabil.

 

SECȚIUNEA a 2-a

 

Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018

 

SUBSECȚIUNEA 1Date privind contribuția de asigurări sociale estimată

 

1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 

a) realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și din profesii liberale) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri;

 

b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 și 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie).

 

Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.

 

2. Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări sociale în următoarele situații:

 

2.1. în situația în care persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de pensionari;

 

2.2. în situația în care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

 

3. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit legii, au obligația de a completa subsecțiunea, dacă nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.

 

4. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de asigurări sociale, nu au obligația depunerii formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”.

 

În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale realizează și venituri din activități independente, pentru aceste venituri nu depun declarația.

 

5. Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să completeze subsecțiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

 

6. Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie depun “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

 

7. Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit pct. 2, cele care intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea potrivit legislației în materie, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația unică și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.

 

8. Recalcularea contribuției de asigurări sociale se efectuează după cum urmează:

 

a) se stabilește plafonul minim anual corespunzător numărului de luni de activitate, prin înmulțirea numărului de luni de activitate cu salariul minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere al declarației unice (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie);

 

b) încadrarea venitului net realizat, pe perioada de activitate, în plafonul anual recalculat potrivit lit. a);

 

c) rectificarea venitului ales, care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);

 

d) determinarea contribuției datorate recalculată prin aplicarea cotei de contribuție prevăzută la art. 138 din Codul fiscal asupra venitului ales prevăzut la lit. c).

 

9. În situația în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul minim determinat la pct. 8 lit. a), nu se datorează contribuția de asigurări sociale.

 

10. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la pct. 1, își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat. Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declarații unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (15 martie inclusiv, a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător Secțiunea 2 subsecțiunea 1 “Date privind contribuția de asigurări sociale estimată”, cu noile informații.

 

11. Persoanele fizice care nu se încadrează în condițiile prevăzute la pct. 1 lit. b) pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

 

12. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale, Secțiunea 2: “Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018”, Subsecțiunea 1: “Date privind contribuția de asigurări sociale estimată”, se completează după cum urmează:

 

12.1. La rd. “Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS” – se completează suma veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit estimate a se realiza din România și din afara României, din categoriile de la pct. 1 lit. a), cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

 

12.2. Căsuța de la lit. A “Obțin venituri peste plafonul minim” – se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.

 

12.3. Căsuța de la lit. B “Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS” – se bifează de către contribuabilii care estimează pentru încadrarea ca plătitor de CAS un venit mai mic decât plafonul minim stabilit și care doresc să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste plafonul minim, potrivit legii.

 

12.4. Rd. 1 – “Venit anual ales pentru plata CAS” – se completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației, cu excepția situației menționate la pct. 8.

 

12.5. Rd. 2 – “CAS datorată” – se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzută la rd. 1 “Venit anual ales pentru plata CAS”.

 

SUBSECȚIUNEA a 2-a

 

Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată

 

1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care estimează, pentru anul curent, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, este cel puțin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, din următoarele categorii:

 

a) venituri din activități independente;

 

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

 

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

 

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

 

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

 

f) venituri din investiții;

 

g) venituri din alte surse.

 

Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1.

 

Subsecțiunea nu se completează de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154din Codul fiscal.

 

2. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie) se efectuează prin cumularea următoarelor:

 

 veniturile nete/normele de venit estimate din categoriile de la pct. 1 lit. a)-e);

 

 venitul și/sau câștigul din investiții, stabilit conform art. 94-97 din Codul fiscal. În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi, se iau în calcul sumele încasate;

 

 venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116 din Codul fiscal.

 

3. Sunt exceptate de la completarea și depunerea declarației persoanele fizice care estimează pentru anul în curs realizarea unor venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, din categoriile:

 

 venituri din drepturi de proprietate intelectuală,

 

 venituri din arendă sau

 

 venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru care contribuția se reține la sursă de către plătitorul de venit.

 

4. Persoanele fizice care estimează un venit net cumulat pe fiecare sursă și/sau categorie de venit, din cele menționate la pct. 3, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul net cumulat este cel puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația depunerii “Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, potrivit legii.

 

5. Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri din cele prevăzute la pct. 1, iar venitul net anual estimat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor de la pct. 3, pentru care impozitul se reține la sursă, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 

6. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

 

7. Persoanele fizice care datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate și care în cursul anului intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea, potrivit legislației în materie, depun la organul fiscal competent declarația unică în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.

 

8. Recalcularea contribuției se efectuează, astfel:

 

a) modificarea plafonului minim anual, corespunzător numărului de luni de activitate se realizează prin înmulțirea salariului minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere al declarației unice (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie) cu numărul lunilor de activitate;

 

b) rectificarea bazei anuale de calcul corespunzător numărului lunilor de activitate, potrivit lit. a);

 

c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la lit. b) recalculat potrivit lit. a);

 

d) determinarea contribuției datorate recalculată prin aplicarea cotei de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul determinată la lit. b).

 

9. În situația în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la pct. 8 lit. a), nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 

10. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul minim prevăzut la pct. 1, își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, oricând până la data termenului legal de depunere.

 

Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declarații unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (15 martie inclusiv, a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător subsecțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”, cu noile informații.

 

11. În situația în care persoanele fizice estimează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, acestea pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca persoanele prevăzute la pct. 1.

 

12. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate, Secțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018”, Subsecțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”, se completează după cum urmează:

 

12.1. La rd. “Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS” – se completează suma veniturilor estimate a se realiza din România și din afara României, din categoriile de la pct. 1, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

 

12.2. Căsuța de la lit. A “Obțin venituri peste plafonul minim”- se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.

 

Rândul “CASS” – se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra plafonului minim de 12 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declarației (pentru anul 2018 termenul este de 15 iulie). Plafonul minim se recalculează în situația prevăzută la pct. 8.

 

12.3. Căsuța de la lit. B “Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS” – se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este sub plafonul minim stabilit, potrivit legii.

 

Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată în acest caz, se face după cum urmează:

 

a) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației, în cazul în care aceasta este depusă în termenul legal de depunere;

 

b) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune declarația dacă depun declarația după termenul legal de depunere.

 

12.4. Căsuța de la lit. C “Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS” – se bifează de persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154.

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată în acest caz se calculează prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației.

 

C. Sumarul obligațiilor fiscale

 

Total obligații privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate pentru anul 2018

 

C.1. Obligații privind impozitul pe venitul estimat

 

Rd. 1 “Total impozit pe venit datorat” – se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit datorat de contribuabil pentru anul 2018.

 

Rd. 2 “Bonificația pentru plata integrală a impozitului până la data de 15.12.2018, inclusiv” – se determină valoarea bonificației prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei reprezentând totalul impozitului pe venit datorat de contribuabil pentru anul 2018 de la rd. 1. “Total impozit pe venit datorat”.

 

Rd. 3 “Impozit pe venit de plată până la 15.12.2018” – se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma reprezentând total impozit pe venit datorat de la rd. 1 și bonificația stabilită la rd. 2 “Bonificația pentru plata integrală a impozitului până la data de 15.12.2018, inclusiv”.

 

C.2. Obligații privind CAS estimată

 

Rd. 4 “CAS datorată” – se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale stabilită la Rd. 2 de la Subsecțiunea 1 , Secțiunea 2, Capitolul II.

 

Rd. 5 “Bonificația pentru plata integrală a CAS până la data de 15.12.2018, inclusiv” – se determină valoarea bonificației prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei reprezentând CAS datorată de la rd. 4.

 

Rd. 6 CAS de plată până la 15.12.2018″ – se înscrie suma reprezentând diferența dintre CAS datorată de la rd. 4 și bonificația stabilită la rd. 5.

 

C.3. Obligații privind CASS estimată

 

Rd. 7 “CASS datorată” – se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită la Subsecțiunea 2 de la Secțiunea 2, Capitolul II, lit. A, B sau C, după caz.

 

Rd. 8 “Bonificația pentru plata integrală a CASS până la data de 15.12.2018, inclusiv” – se determină valoarea bonificației prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei reprezentând CASS datorată de contribuabilii care au bifat căsuța de la lit. A, Subsecțiunea 2 , Secțiunea 2, Capitolul II, înscrisă la rd. 7.

 

Rd. 9 “CASS de plată până la 15.12.2018” – se înscrie suma reprezentând diferența dintre CASS datorată de la rd. 7 și bonificația stabilită la rd. 8.

 

D. Datele de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal

 

1. Se completează în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

2. În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secțiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere.

 

3. În caseta “Cod de identificare fiscală” – se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

 

4. În rubrica “Nume, prenume/Denumire” – se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

 

5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului (212) “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

 

Denumirea formularului: “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

 

1. Format: A4/t2.

 

2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. În anul 2018 formularul se poate depune și în format hârtie.

 

3. Se utilizează la declararea venitului anual realizat în anul 2017, precum și pentru declararea impozitului pe venitul estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru anul 2018.

 

4. Se completează și se depune de persoanele fizice care realizează venituri din România și/sau din străinătate.

 

5. Circulă:

 

 în format electronic, la organul fiscal competent;

 

 în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal competent.

 

6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.