Detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

0

Detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Detaşarea străinilor pe teritoriul României – tot ce trebuie sa cunoastem despre acest aspect.

Detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

               În vederea detaşării pe teritoriul României a unui străin este necesar ca beneficiarul prestării de servicii să obţină avizul de detaşare “documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care dă dreptul titularului să solicite o viză de lungă şedere în scop de detaşare şi un permis de şedere în acest scop pentru o perioadă de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, în baza deciziei de detaşare de la un angajator persoană juridică cu sediul în străinătate la un beneficiar, persoană fizică sau juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine. În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, perioada pentru care lucrătorul detaşat desfăşoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de acestea”.

I. Beneficiarul prestării de servicii, care funcţionează în mod legal, poate primi în vederea desfăşurării unei activităţi lucrative pe teritoriul României un străin angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate, numai dacă:

a) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României;

b) are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c) desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită detaşarea străinului

d) nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e) nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal;

f) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat;

g) străinul care urmează a fi detaşat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
  • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic naţional de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
  • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;
  • nu prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.
  • pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize;
  • nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;

şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România :

  • sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
  • există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
  • există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

Detaşarea străinilor pe teritoriul RomânieiDetaşarea străinilor pe teritoriul României

II. Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct I se face cu următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;
b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;
c) atunci când este cazul, documente care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării funcţiei, după caz, traduse şi legalizate în condiţiile legii;
d) curriculum vitae al străinului, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia că este apt din punct de vedere medical şi are cunoştinţe minime de limba română;
e) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii;
f) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din ţara de origine, tradus şi legalizat;
g) copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;
h) certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială beneficiarul prestării de servicii îşi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii;
i) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerţului nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului, în copie şi în original;
j) cazierul judiciar al beneficiarului prestării de servicii;
k) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului;
l) două fotografii tip 3/4 ale străinului.

Verificarea condiţiilor prevăzute la pct II lit. d) ,lit. f) ,lit. g) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formaţiunile sale teritoriale.

Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele prevăzute la pct II, precum şi de copia contractului de prestări de servicii, înregistrat la organul fiscal competent teritorial, potrivit legislaţiei naţionale.

Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele prevăzute la pct II.

Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, recunoscut conform legislaţiei naţionale, situată pe teritoriul României, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele prevăzute la pct II, precum şi de dovada apartenenţei la grupul de întreprinderi, recunoscut potrivit legislaţiei naţionale.

Pot fi detaşaţi în România, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;
b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;
d) străinii care urmează să desfăşoare activităţi lucrative în baza acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte.

Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.

Comunicarea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detaşarea: în cazul persoanei juridice – denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar, în cazul persoanei fizice – numele şi prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare;
b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, şi, după caz, numele/denumirea şi adresa completă ale reprezentantului legal în România;
c) numele şi prenumele străinului detaşat, data naşterii, cetăţenia, seria şi numărul documentului de călătorie, perioada detaşării, funcţia şi locul desfăşurării activităţii.

La cererea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, eliberează avizul de detaşare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct I lit. b) şi f) străinilor care au o implicare directă şi necesară în cadrul unor proiecte desfăşurate în România, dacă străinul detaşat are sau urmează să aibă o implicare directă şi necesară în cadrul unui proiect desfăşurat în România ce contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a ţării şi determină un efect pozitiv de antrenare în economie.

Detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.