Din această lună se majorează valoarea stimulentului de insertie

0

  Începând cu drepturile lunii aprilie, valoarea stimulentului de insertie creşte de la 616,25 lei la 650 de lei, aceasta fiind cea de-a doua majorare din 2017. De stimulentul de insertie beneficiază persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului şi care revin mai devreme la muncă.

Acordarea stimulentului de insertie este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, unde se menţionează că au dreptul la un stimulent de insertie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei de creştere copil persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului.

  Însă, începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de insertie se stabileşte la 650 lei, măsură introdusă la începutul acestui an prin OUG nr. 6/2017.

Pentru a beneficia de stimulent de inserţie, părinţii trebuie să depună o cerere la care vor anexa:

– copie după actului de identitate şi după certificatului de naştere al copilului, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;

– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul (doar în cazul copiilor adoptaţi, în plasament);

– actele doveditoare care să ateste că în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri impozabile (venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit);

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

  Cererile pentru acordarea drepturilor  reprezentând  stimulentul de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative, la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite agenţii teritoriale.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.