Divort si partaj in noul cod civil si de procedura civila

0

DIVORT SI PARTAJ

I.  Divort –  modalitatea juridica prin care inceteaza casatoria. 

Dispozitii legale: Codul Civil – art. 373 si urm., Codul de procedura civila – art. 915 – 935

Divortul poate interveni in urmatoarele situatii:
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.
PROCEDURI:
 A.     Atunci cand ambele parti se inteleg divortul poate avea loc atat prin intermediul
               – instantei de judecata conform art. 374 Cod civil
          “Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.”

            – cat si pe cale administrativa sau notariala conform art. 375 Cod civil

 Potrivit articolului 376 alin 5 din Codul Civil, in situatia in care interesul copilului este considerat a fi neglijat de catre parinti in urma intelegerilor intervenite intre acestia sau partile nu se inteleg cu privire la anumite aspecte,  procedura de divort se va desfasura in fata instantei de judecata.

B.  Prin urmare, in situatia in care partile nu se inteleg cu privire la divort, unica modalitate de desfacere a casatoriei este prin intermediul instantei de judecata.

Ce acte sunt necesare pentru cererea de divort?

La cererea de divort se vor alatura

 • o copie a certificatului de casatorie
 • o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori, in situatia in care exista copii.

La cerere se poate alatura, dupa caz, intelegerea sotilor rezultata din mediere cu privire la desfacerea casatoriei si, dupa caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divortului.

Unde se depune cererea de divort?

Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul.

In situatia in care paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul.

Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara, partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. In lipsa unui asemenea acord, cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 al municipiului Bucuresti.

Ce taxe trebuie sa achit pentru procedura de divort?

 • prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț – 200 lei
 • atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă – 100 lei
 • la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani – 100 lei
 • la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei – 50 lei

Pentru cererile care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei – 20 lei fiecare cerere;

Ce se intampla cand paratul nu are domiciliul cunoscut sau are domiciul in strainatate?

 Când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat.

În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.  Procedura se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citației.

 Odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanța va numi un curator dintre avocații baroului, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului. 

Important de retinut:

Dacă cel citat se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancționat cu  amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.

In cazul persoanelor aflate în străinătate, dacă au domiciliul sau reședința cunoscută, citarea se va face printr-o citație scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire. Recipisa de predare a scrisorii la poșta română, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, va tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii.

Procedura de divort in fata instantei de judecata

 Trebuie mentionat ca soțul pârât poate să facă și el cerere de divorț. Aceasta cerere se depune cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal, pentru faptele petrecute înainte de această dată.  

Pentru faptele petrecute după această dată pârâtul va putea face cerere până la începerea dezbaterilor asupra fondului în cererea reclamantului. Cererea pârâtului se va face la aceeași instanță și se va judeca împreună cu cererea reclamantului.

 În cazul în care motivele divorțului s-au ivit după începerea dezbaterilor asupra fondului la prima instanță și în timp ce judecata primei cereri se află în apel, cererea pârâtului va putea fi făcută direct la instanța învestită cu judecarea apelului.

IMPORTANT

   În fața instanțelor de fond, părțile trebuie sa se prezinte personal. Daca reclamantul lipsește nejustificat și se înfățișează numai pârâtul, cererea de divort va fi respinsă ca nesusținută.

Exista totusi cateva exceptii in aceasta privinta si anume dacă

 • unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate
 • este împiedicat de o boală gravă
 • este pus sub interdicție judecătorească
 • are reședința în străinătate
 • sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal;

In astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.

 Trebuie mentionat ca neprezentarea paratului la instanta nu va impiedica judecarea procesului de divort. Cu toate acestea citarea lui este obligatorie.

 Instanta va administra probele propuse de parti. Sotul reclamant sau parat pot propune proba cu inscrisuri si proba cu martori. In cazul divortului cu copil instanta poate asculta si minorul.

Ascultarea monorului este obligatorie atunci cand acesta a implinit varsta de 10 ani. De asemenea in cazul divortului cu minori instanta va dispune efectuarea unei anchete pishociale. Ancheta psihociala are rolul de analiza conditiile in care minorul traieste, precum si starea fizica si psihica a acestuia. Ea are o mare importanta in stabilirea locuintei minorului.

Astfel, când soții au copii minori, născuți înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptați, instanța se va pronunța asupra exercitării autorității părintești. De asmeenea, instanta se va pronunta și asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorț.

 Reclamantul poate renunța la judecată în tot cursul judecății, chiar dacă pârâtul se împotrivește. Renunțarea reclamantului nu are niciun efect asupra cererii de divorț făcute de pârât.

Hotărârea prin care se pronunță divorțul nu se va motiva, dacă ambele părți solicită instanței aceasta.

Ce nume vor purta sotii dupa desfacerea casatoriei?

La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze sau nu numele purtat în timpul căsătoriei. Cu toate acestea,  pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei.

Dacă nu a intervenit o înțelegere sau dacă instanța nu a dat încuviințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea căsătoriei.

Ce se intampla in privinta copiilor?

Prin hotararea judecatoresaca instanta va stabili unde va fi locuinta minorilor, cuantumul pensiei de intretinere care va trebui platit, dreptul de vizita al fostului sot. De mentionat, ca instanta va stabili un drept de vizita doar in situatia in care acesta va fi solicitat.

DIVORTUL REMEDIU:

Aceasta procedura reprezinta o modalitate de desfacere a casatoriei in mod amiabial. Ea poate avea loc doar daca sotii nu au ales celelalte doua proceduri amiabile: cea administrativa sau cea notariala.

In acest caz cererea de divort va fi formulata si semnata de ambii soti.  De asemenea, ea poate fi  semnata si de către un mandatar comun, cu procură specială autentică. Dacă mandatarul este avocat, el va certifica semnătura soților.

La termenul de judecată acordat , instanța va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor. In caz afirmativ, va pronunța divorțul, fără a face mențiune despre culpa soților. Prin aceeași hotărâre, instanța va lua act de învoiala soților cu privire la cererile accesorii.

Dacă soții nu se învoiesc asupra cererilor accesorii, instanța va administra probe pentru soluționarea acestora. Judecatorul va  soluționa  și cererile privind exercitarea autorității părintești, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor și numele soților după divorț.

DIVORTUL DIN MOTIVE DE SANATATE

Codul de procedura civila reglementeaza si cazul in care procedura de divort se solicita de catre unul din soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei. In acest caz  divortul se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.

Divorțul pentru separarea în fapt îndelungată

Când soții sunt separați în fapt de cel puțin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divorțul, asumându-și responsabilitatea pentru eșecul căsătoriei. În acest caz, instanța va verifica existența și durata despărțirii în fapt și va pronunța divorțul din culpa exclusivă a reclamantului.

DE RETINUT: Împăcarea soților

Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii, chiar daca nu au fost platite taxele de timbru.

In acest caz, instanta va lua act de impacare si va dispune, prin hotarare definitiva, inchiderea procedurii de divort. Instanta va dispune si restituirea taxelor de timbru, daca au fost achitate.

Aspecte privind toate procedurile legate de divort le regasti in pagina dedicata acestei sectiuni.

II. Partajul

Partajul se poate soluționa impreuna cu cererea  de divorț sau ulterior, atât pe cale notarială cât și în instanță.

Partajul pe cale notarială

Se realizează ori de câte ori soții (foștii soți) se înțeleg în privința modului de partajere a bunurilor comune. În caz contrar, notarul va îndruma părțile pentru soluționare în instanță.

Partajul pe cale judiciară

Odata cu introducerea cererii de divorț, soții pot solicita instanței să se pronunțe și cu privire la partaj sau pot solicita solutionarea cererii de partaj separat, dupa pronuntarea de catre judecator a hotararii de divort. Modalitatea de partajare a bunurilor comune poate fi stabilită de soți de comun acord sau va fi stabilită de instanță in urma administrarii probelor. Taxa de timbru este in cuantum de  3% la valoarea bunurilor partajabile, cu excepția situațiilor în care părțile formuleaza cerere de ajutor public judiciar.

Modalităţile de partajare sunt următoarele:

 • în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar ce va fi stabilită;
 • atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia din soți/foștii soți, la cererea acestora;
 • vânzarea bunului şi distribuirea preţului: vânzarea bunului se face în modul stabilit de soți iar în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii, iar distribuirea preţului se va face în conformitate cu cotele stabilite, de comun acord sau de către instanță;

Bunurile ce se partajează:

 • bunurile mobile și imobile dobândite de soți în timpul căsătoriei.

Bunurile proprii nu sunt incluse in masa partajabila. Conform legislatiei civile, urmatoarele bunuri sunt considerate proprii:

a) bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;

b) bunurile de uz personal;

c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;

d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;

e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri;

f) indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi;

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;

h) fructele bunurilor proprii.

Cu privire la bunurile proprii intelegem sa va lamurim cu privire la un aspect pe care l-am sesizat de foarte multa vreme. Prin nu stim ce modalitate s-a incetatenit ideea ca in urma unei convietuiri indiferent daca persoanele sunt casatorite sau nu, un bun propriu al unei persoane/sot devine bun comun.

Tinem sa va precizam ca o astfel de afirmatie este total eronata si nu a fost prevazuta niciodata atat in vechiul cod civil cat si in noul cod civil. Nu am gasit pana in prezent vreun rationament pentru care o astfel de idee a circulat si inca mai circula, insa nu aceasta este scopul prezentului articol. Scopul este de a va informa corect si lamuri cat mai mult posibil cu privire la procedura de divort si a partajului dupa divort.

  In sectiunea Dreptul Familiei – modele actiuni si cereri veti regasi diferite modele de cereri pentru formularea actiunii de partaj si de divort.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.