Hotararea nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare

Guvernul României

Hotărârea nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

In vigoare de la 23.11.2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014.

Guvernul României

Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare din 12.10.2016

In vigoare de la 23.11.2016

CAPITOLUL I

Norme tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare

Art. 1.

Prin condiţii decente de desfăşurare a serviciilor funerare, astfel cum sunt prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţelege condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, conform prevederilor art. 8 lit. e) şi f) şi art. 18.

Art. 2.

(1) Serviciile funerare cuprind toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 102/2014. Pregătirea defunctului pentru înmormântare include şi îngrijiri mortuare ce sunt adresate direct corpului defunctului, precum manoperele de spălare şi igienizare, îmbălsămare şi tanatopraxie.

(2) Prezentele norme nu se aplică manipulării cadavrelor pentru activităţi didactice şi ştiinţifice şi nici activităţilor specifice serviciilor de prosectură realizate numai în spitale şi în instituţiile de medicină legală, conform prevederilor Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată.

Art. 3.

Serviciile funerare se îndreaptă către defunct şi familia acestuia din respectul pe care societatea îl manifestă faţă de demnitatea umană şi din solidaritate faţă de membrii săi. Orice activitate sau acţiune asupra corpului unei persoane decedate va avea la bază respectul faţă de fiinţa umană şi se va realiza cu reţinere şi grijă.

Art. 4.

(1) Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor.

(2) Prin excepţie este permisă fotografierea şi filmarea pe timpul desfăşurării autopsiei în scopul constituirii probelor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 5.

(1) Procedura de îmbălsămare este obligatorie în următoarele cazuri:

a) când familia alege să expună decedatul în locuri publice, precum case mortuare, case funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis;

b) când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă de minimum 30 de kilometri;

c) când, datorită cauzei medicale a decesului survenit în afara unităţilor sanitare, se impune îmbălsămarea ca măsură de profilaxie şi reducere a riscului biologic, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare în următoarele situaţii:

a) anterior desfăşurării cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune autopsia medico-legală de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată;

b) în cazul bolilor infecţioase cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) în afara spaţiilor autorizate pentru efectuarea îmbălsămării şi tanatopraxiei conform prezentelor norme.

Art. 6.

(1) Manoperele de îmbălsămare/tanatopraxie se realizează numai de către personalul specializat care posedă competenţe specifice în domeniul serviciilor funerare, conform prezentelor norme.

(2) Familia poate realiza manopere, precum spălarea corpului şi îmbrăcarea persoanei decedate, în conformitate cu propria dorinţă ori cu datinile, convingerile sau cultul religios.

(3) Efectuarea îngrijirilor mortuare ca parte a serviciilor funerare legate de pregătirea cadavrului pentru înhumare/incinerare se realizează numai de către persoane care deţin competenţe specifice în acest sens conform prezentelor norme, după obţinerea avizului epidemiologic. Se exceptează manoperele efectuate de către familie în condiţiile prevăzute la alin. (2).

Art. 7.

(1) Prestatorii de servicii funerare vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor din anexa nr. 1.

(2) Prestatorul de servicii funerare trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis.

(3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu prezentele norme.

(6) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor emise de acestea, în conformitate cu prezentele norme.

(7) Unităţile sanitare cu paturi pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, actualizată periodic.

Art. 8.

Serviciile funerare se prestează conform prevederilor Legii nr. 102/2014 în următoarele condiţii:

a) atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate sau la domiciliu, preluarea persoanei decedate se efectuează de către prestatorul de servicii funerare, autorizat conform prezentelor norme. Preluarea defunctului din unitatea sanitară se face într-un sicriu cu capac sau intr-o husă biodegradabilă cu fermoar, pe o brancardă de inox;

b) preluarea şi transportul persoanei decedate în vederea înhumării/incinerării de la locul unde se păstrează corpul defunctului către locul de înhumare/incinerare se realizează pe baza certificatului de deces, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pe timpul transportului capacul sicriului se menţine închis;

c) procedura de îmbălsămare şi/sau tanatopraxie care se efectuează în afara serviciilor de prosectură sau medicină legală se realizează cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea tanatopractorului, care va depune copii de pe următoarele documente:

(i) cererea scrisă a familiei de efectuare a îmbălsămării/tanatopraxiei către prestatorul de servicii funerare;

(ii) declaraţia tanatopractorului cu privire la metoda şi substanţele chimice folosite;

(iii) copie de pe certificatul medical constatator al decesului;

d) produsele chimice folosite în îmbălsămare/tanatopraxie vor fi păstrate în condiţiile specificate în fişa de securitate şi vor fi înscrise într-un registru special de intrare-ieşire pe care îl păstrează prestatorul de servicii funerare;

e) prestatorul de servicii funerare va avea în dotare spaţii corespunzătoare, destinate activităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice din anexa nr. 2, astfel:

(i) spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare are o suprafaţă de minim 30 m2, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor;

(ii) spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare are o suprafaţă minimă de 16 m2, cu dotările prevăzute la lit. f); în cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut la pct. (i), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a produselor;

(iii) în cazul în care prestatorul de servicii funerare realizează servicii de îmbălsămare/tanatopraxie în zone rurale, unde nu există un spaţiu conform celui prevăzut la pct. (ii), şi persoana decedată nu a suferit de o boală infecţioasă, acestea pot fi realizate dacă deţine un autovehicul de asistenţă funerară mobilă dotat conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2;

(iv) cel puţin un autovehicul pentru transport cadavre, conform specificaţiilor pct. 3 din anexa nr. 2; pentru ceremonia de înmormântare va fi folosit un autovehicul de paradă funerară, în proprietate sau închiriat, care va respecta prevederile pct. 2 din anexa nr. 2;

f) spaţiile prevăzute la lit. e) pct. (ii) vor asigura următoarele condiţii igienico-sanitare:

(i) sursă de apă potabilă;

(ii) racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;

(iii) agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5°C;

(iv) suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;

(v) condiţii de microclimat;

(vi) grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi;

g) suprafeţele de lucru din spaţiul pentru îmbălsămare/tanatopraxie vor fi dezinfectate zilnic şi după fiecare manoperă realizată, cu produse biocide, avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

h) prestatorul de servicii funerare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale.

Art. 9.

(1) În vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină:

a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:

(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3;

(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;

c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare;

d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ- teritoriale.

Art. 10.

(1) Supravegherea medicală a prestatorilor de servicii funerare se efectuează înainte de începerea activităţii profesionale şi în continuare, periodic, făcând astfel posibilă desfăşurarea activităţilor fără afectarea stării de sănătate.

(2) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii prestatorilor de servicii funerare sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic şi la reluarea activităţii, supravegherea specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

(3) Tipul serviciilor medicale, şi anume: clinice, paraclinice şi de laborator se stabilesc de către medicul de medicina muncii pentru fiecare prestator de servicii funerare în parte după vizitarea locului de muncă, în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de muncă, ocupaţie/funcţie, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) În urma examinării medicale, prin fişa de aptitudine completată de către medicul de medicina muncii se stabileşte pentru fiecare prestator de servicii funerare aptitudinea în muncă, reprezentând capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă respectiv.

(5) Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical individual.

(6) Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a prestatorilor de servicii funerare şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, medicii de medicina muncii desfăşoară activităţi de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupaţională a prestatorilor de servicii funerare, colaborând cu responsabilii de securitate în muncă.

(7) Supravegherea medicală a prestatorilor de servicii funerare se asigură prin structurile medicale de medicina muncii.

(8) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, inclusiv dotarea cu echipament de muncă şi echipament individual de protecţie conform legislaţiei în vigoare.

Art. 11.

Prestatorii de servicii funerare păstrează şi arhivează contractele de prestări servicii şi copii ale documentelor fiscale timp de 5 ani.

CAPITOLUL II

Criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare

Art. 12.

(1) Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, prin Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar organizează la nivel naţional programele de formare a autopsierilor, respectiv a tanatopractorilor, precum şi formarea formatorilor în domeniile autopsie, respectiv tanatopraxie şi certifică absolvenţii acestor programe, care au promovat evaluarea finală organizată conform prezentelor norme.

(2) Ministerul Sănătăţii prin SNSPMPDSB – Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar acreditează formatorii pentru formarea autopsierilor, respectiv formarea tanatopractorilor şi coordonează pregătirea lor profesională.

(3) Comisia de specialitate de medicină legală a Ministerului Sănătăţii desemnează un responsabil naţional care va încheia un parteneriat cu SNSPMPDSB în vederea organizării programelor de formare pentru autopsieri şi tanatopractori.

(4) Programele de formare pentru autopsieri şi tanatopractori sunt organizate în parteneriat cu institutele de medicină legală din centrele universitare Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Târgu Mureş şi serviciile de medicină legală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care pot oferi atât baza practică, cât şi posibilitatea participării cadrelor universitare, precum şi cu alţi furnizori de formare acreditaţi în domeniul autopsierii sau tanatopraxiei, entităţi publice şi/sau private, în baza unor curricule de pregătire diferenţiate, cu caracter naţional, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, la propunerea SNSPMPSDB şi Institutului Naţional de Medicină Legală, denumit în continuare INML.

(5) Programele de formare sunt susţinute de cadre universitare şi formatori acreditaţi în domeniul autopsierii şi tanatopraxiei în baza unor curricule de pregătire elaborate de responsabilul naţional desemnat.

(6) Responsabilul naţional desemnat conform alin. (2) elaborează curriculumul de pregătire atât pentru ocupaţia de autopsier, cât şi pentru ocupaţia de tanatopractor.

(7) Curriculumul de pregătire pentru autopsier şi tanatopractor va cuprinde o parte teoretică cuprinzând teoria îngrijirilor conservatoare şi de tanatopraxie, anatomia, noţiuni de medicină legală si anatomie patologică, microbiologie, toxicologie, histologie, legislaţia specifică, etică funerară şi o parte practică:

a) în cazul curriculei de autopsier, partea practică va fi centrată pe tehnica autopsiei completată cu cunoştinţe de tanatopraxie;

b) în cazul curriculei de tanatopractor, partea practică se va axa pe dobândirea de abilităţi avansate de tanatopraxie, reconstrucţie şi estetică mortuară, în centrele de pregătire practică.

(8) Curriculumul de pregătire va conţine:

a) condiţiile de înscriere la program;

b) nominalizarea centrelor de pregătire teoretică şi de pregătire practică publice şi private acreditate care au în dotare baza tehnico-materială necesară pentru derularea pregătirii în domeniu;

c) numărul de ore de pregătire teoretică şi programa analitică a pregătirii teoretice;

d) numărul de ore de pregătire practică şi baremul de activităţi practice necesare pentru absolvirea programului;

e) tematica de examen care presupune o probă teoretică şi o probă de abilităţii practice, precum şi baremul necesar pentru a promova programul de pregătire;

f) criteriile de selectare a lectorilor, cadre didactice şi formatori cu pregătire în domeniu acreditaţi de către Ministerul Sănătăţii, pentru pregătirea teoretică şi pentru pregătirea practică şi a examinatorilor pentru proba teoretică şi, respectiv, proba practică din cadrul examenului pentru obţinerea certificatului de autopsier, respectiv de tanatopractor;

g) alte precizări necesare bunei organizări şi derulări a programului.

(9) Bugetul necesar organizării programului de pregătire este asigurat din taxele de instruire, din care 33% revin SNSPMPSDB pentru gestionarea şi derularea programului.

(10) Durata programului de pregătire, modalitatea de organizare a programelor de pregătire, precum şi curriculumul pentru cele două domenii vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, la propunerea SNSPMPSDB şi INML.

Art. 13.

(1) Formarea profesională pentru calificarea de tanatopractor impune drept condiţie prealabilă absolvirea liceului, cu sau fără bacalaureat, iar angajarea în cadrul serviciilor funerare se face în baza diplomei de tanatopractor emisă de Ministerul Sănătăţii.

(2) Formarea profesională pentru calificarea de autopsier impune drept condiţie prealabilă absolvirea liceului, cu sau fără bacalaureat, iar angajarea ca tanatopractor în serviciile funerare şi dreptul de semnare a certificatelor de îmbălsămare sunt condiţionate de absolvirea programului de formare profesională pentru calificarea de autopsier conform prezentelor norme, completată cu modulele specifice curriculei de tanatopractor.

(3) Autopsierul îşi poate completa studiile în domeniul tanatopraxiei pentru a obţine şi certificarea de tanatopractor, conform prezentelor norme.

(4) Tanatopractorul nu va putea fi angajat ca autopsier într-o unitate sanitară decât în condiţiile în care completează formarea cu modulele specifice curriculei de autopsier, susţine examenul naţional şi obţine diploma de autopsier.

(5) Completarea formării prevăzute la alin. (3) şi (4) se realizează prin completarea modulelor de pregătire care lipsesc, conform programei curriculare naţionale, şi susţinerea examenului naţional.

(6) Personalul prevăzut la alin. (3), care nu optează să completeze formarea conform prezentelor norme, îşi va desfăşura activitatea sub autoritatea permanentă a medicului specialist, fără a avea dreptul de a-şi desfăşura activitatea în serviciile funerare şi de a semna singur certificatele de îmbălsămare, putând să dobândească acest drept oricând în viitor, prin completarea formării şi susţinerea examenului naţional.

(7) Obţinerea diplomei de tanatopractor conform prezentelor norme conferă dreptul de a efectua îmbălsămări/tanatopraxii în afara unităţilor sanitare şi de a semna certificatul de îmbălsămare fără a fi nevoie de contrasemnătura medicului.

Art. 14.

(1) Diplomele similare din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe sunt recunoscute/echivalate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe baza avizului SNSPMPSDB, care va certifica parcurgerea unei curricule similare de pregătire.

(2) Procedura de avizare va fi aprobată prin ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la art. 12 alin. (10).

Art. 15.

Prestatorii de servicii funerare se pot asocia într-o organizaţie profesională de profil, conform legislaţiei în vigoare, care va avea, printre altele, rolul avizării periodice a exercitării activităţilor de tanatopraxie şi oferirea de noţiuni de conduită şi etică pentru ceilalţi lucrători din sistemul serviciilor funerare.

CAPITOLUL III

Norme privind metodele şi tehnicile de îmbălsămare şi tanatopraxie

Art. 16.

În înţelesul prezentului act normativ următorii termeni se definesc astfel:

1. tanatopraxia reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici care se aplică după moarte corpului uman prin care se realizează igienizarea, îmbălsămarea, la nevoie restaurarea, reconstrucţia şi îngrijiri de estetică mortuară în scopul conservării temporare a corpului, precum şi pentru a reda decedatului o înfăţişare cât mai apropiată de cea anterior cunoscută, astfel încât să poată fi prezentat cu demnitate familiei şi pregătit pentru funeralii;

2. îmbălsămarea modernă se referă la tehnici prin care după moarte sunt injectate în cadavru pe cale vasculară sau pe alte căi, în cazul în care sistemul vascular nu este integru, diferite substanţe chimice cu scopul de a opri acţiunea bacteriilor şi procesul de distrucţie natural, precum şi de a fixa ţesuturile astfel încât să se realizeze conservarea temporară sau definitivă a corpului;

3. autopsia presupune deschiderea cavităţilor naturale ale corpului şi examinarea prin inspecţie şi secţionare, la nevoie completată cu disecţie a tuturor organelor pentru confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic în cazul autopsiilor anatomopatologice, ori pentru a stabili cauzele medicale ale morţii şi/sau pentru a culege date utile în identificarea persoanei care este neidentificată sau neidentificabilă, în cazul autopsiei medico-legale. Autopsia poate fi realizată numai de medicul anatomopatolog sau legist, care pot fi asistaţi de către un alt medic sau autopsier.

Art. 17.

(1) Produsele folosite la conservarea cadavrului, precum cele folosite la îmbălsămare/tanatopraxie trebuie să facă parte din categoria produselor biocide şi să fie avizate/autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Produsele biocide folosite la îmbălsămare/tanatopraxie vor fi utilizate în conformitate cu prevederile din actul administrativ de punere pe piaţă a produselor respective şi în cantităţi care să nu ducă la conservarea definitivă a corpului, pentru a evita contaminarea solului şi a permite reînhumările ulterioare.

(3) În cazul înhumării, eşantioane din aceste substanţe în flacoane din material plastic de minimum 50 ml, cu dop autosigilant, etichetate, se vor pune alături de defunct în sicriu. Pe etichetă se consemnează denumirea produsului, denumirea producătorului, numărul avizului, precum şi firma de servicii funerare care a realizat îngrijirile mortuare.

Art. 18.

Activitatea specifică prin care se acordă servicii sub formă de îngrijiri mortuare şi de tanatopraxie persoanelor decedate presupune obligativitatea deţinerii unei truse de îmbălsămare/tanatopraxie care va conţine un set minimal de instrumente, după cum urmează: un bisturiu cu lame detaşabile, depărtătoare, pense, tuburi vasculare de diferite diametre, seringi şi ace hipodermice, pompa pentru lichide, inclusiv cu aspiraţie, ace drepte şi curbe pentru cusut, aţă chirurgicală, sondă canelată, foarfecă mare şi mică, stilet butonat, tifon, vată, substanţe dezinfectante, soluţii pentru îmbălsămare, trusă de machiaj.

Art. 19.

Este obligatorie aplicarea unei brăţări în jurul încheieturii mâinii drepte sau stângi a decedatului pe care sunt imprimate datele de identificare ale firmei care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie. Brăţara nu se confecţionează din materiale biodegradabile.

Art. 20.

(1) În cazul persoanelor decedate în afara unităţilor sanitare, care prezintă risc infecţios şi care din motive obiective sau de sănătate publică, altele decât cele prevăzute la alin. (3) şi (5), cum ar fi: fragmentarea corpului, putrefacţie avansată şi altele asemenea, nu se pot îmbălsăma, se vor lua măsuri cu privire la prevenirea transmiterii infecţiei cu ocazia autopsiei/tanatopraxiei, expertizei, transportului, îngrijirilor mortuare, înhumării, incinerării şi altele asemenea, dezinfecţiei obiectelor personale. Aceste măsuri revin ca răspundere atât persoanei care manipulează, îngrijeşte sau ia în grija sa corpul defunctului decedat în urma unei boli infecţioase, cât şi serviciilor specializate şi constau în:

a) obturarea orificiilor naturale cu vată îmbibată cu lichid dezinfectant;

b) spălarea cadavrului cu lichid dezinfectant şi închiderea imediată într-un sicriu etanş;

c) efectuarea transportului numai cu aprobarea serviciilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

d) înhumarea şi/sau incinerarea într-un interval de maximum 36 de ore de la deces;

e) păstrarea sicriului cu capacul închis pe timpul transportului şi înhumării şi neexpunerea publică.

(2) În cazul în care persoana a decedat în urma unei boli infecţioase şi a fost deja îmbălsămată, se vor aplica măsurile universale de protecţie individuală pentru participanţii la serviciile funerare. Nu se impun restricţii suplimentare în ceea ce priveşte expunerea, transportul, funeraliile, înhumarea ori incinerarea.

(3) În cazul în care persoana a decedat în urma unei infecţii cu un agent infecţios înalt patogen se vor lua următoarele măsuri:

a) manipularea cadavrului sau a rămăşiţelor umane trebuie să fie redusă la minimum;

b) cadavrul nu va fi spălat sau îmbălsămat şi orice practică de acest gen este interzisă;

c) personalul care manipulează cadavrul va purta obligatoriu echipament de protecţie special: mănuşi, protectoare faciale, echipament din tyvek, măşti chirurgicale, protectoare oculare şi cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate;

d) se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

e) cadavrul se introduce în doi saci rezistenţi de vinil;

f) peste saci se pulverizează din nou dezinfectant, după introducerea cadavrului;

g) sicriul se închide şi se sigilează, fiind interzisă redeschiderea acestuia;

h) sicriul va fi manipulat doar de echipa desemnată şi echipată conform prevederilor lit. c);

i) peste sicriu se toarnă var cloros şi numai după aceea angajaţii cimitirului vor acoperi sicriul cu pământ;

j) groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri;

k) deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces este strict interzisă.

(4) Încadrarea cauzelor decesului în categoria infecţiilor cu agent infecţios înalt patogen în cazul cărora îmbălsămarea este interzisă sau cu risc infecţios în cazul cărora îmbălsămarea este obligatorie se va efectua de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia s-a produs decesul, pe baza unei metodologii specifice de încadrare a riscului infecţios care va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme şi va sta la baza eliberării avizului de îmbălsămare.

(5) În cazul în care există protocoale specifice pentru boala care a cauzat decesul, se vor respecta protocoalele respective.

(6) În cazul deceselor prin boli infecţioase este interzisă îmbălsămarea în autovehicule pentru asistenţă funerară mobilă.

CAPITOLUL IV

Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea şi reînhumarea

Art. 21.

(1) Persoanele/Autoritatea desemnate/desemnată la art. 17 din Legea nr. 102/2014 sunt obligate să asigure înmormântarea, respectiv înhumarea sau incinerarea persoanelor decedate.

(2) Expunerea persoanelor decedate în incinta cimitirelor se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare.

(3) Perioada oficierii serviciului religios face excepţie de la prevederile alin. (2).

Art. 22.

Înfiinţarea cimitirului se realizează conform certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective.

Art. 23.

(1) Proprietarul cimitirului trebuie să asigure următoarele utilităţi minime:

a) sursă de alimentare cu apă, cu specificaţia “apa potabilă” sau “apa nepotabilă”, după caz;

b) grupuri sanitare racordate la sistemul de canalizare sau tip latrină cu fosă septică vidanjabilă;

c) spaţiu special amenajat pentru depozitarea şi colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea cimitirului;

d) asigurarea şi întreţinerea aleilor din incinta cimitirului, precum şi a spaţiilor verzi.

(2) Administratorul cimitirului trebuie să păstreze o evidenţă a înhumărilor persoanelor decedate prin boli infecţioase, inclusiv a celor decedate prin boli infecţioase cu agenţi infecţioşi înalt patogeni.

Art. 24.

(1) Autorizarea sanitară a cimitirelor se va face în baza autorizaţiei de construire, în următoarele cazuri:

a) înfiinţarea unui cimitir;

b) extinderea cimitirului existent;

c) strămutarea cimitirului.

(2) Autorizaţia sanitară se eliberează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 4, şi este valabilă atât timp cât nu intervin modificări de tipul celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). Documentele necesare obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 25.

În cimitirele neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m.

Art. 26.

(1) Înhumarea/Incinerarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces eliberat potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de cea în care urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces, cât şi avizul sanitar de transport prevăzut în anexa nr. 5, care se eliberează de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Este interzisă înhumarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor cărora nu li s-a emis certificat de deces şi adeverinţă de înhumare/incinerare.

Art. 27.

(1) Persoanele decedate pot fi depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii funerare cu sicriul închis sau cu capacul sicriului deschis; în situaţia în care familia optează pentru expunerea cu capacul sicriului deschis, aceasta se realizează numai pe baza certificatului de îmbălsămare/tanatopraxie.

(2) Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor putea fi depuse în sălile de ceremonii funerare numai cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, eliberat conform metodologiei de încadrare a riscului infecţios, prevăzută la art. 20 alin. (4).

Art. 28.

(1) Sălile de ceremonii funerare vor fi amplasate în incinta cimitirelor sau în afara acestora. Pentru sălile de ceremonii funerare amplasate în afara cimitirelor se asigură o distanţă de minimum 20 metri de clădirile de locuit.

(2) Sălile de ceremonii funerare trebuie să fie prevăzute cu echipamente de climatizare, pentru asigurarea unei temperaturi ambientale de maximum 20°C în perioada anotimpului cald şi trebuie astfel compartimentate pentru a asigura atât reducerea potenţialelor riscuri epidemiologice, cât şi intimitatea aparţinătorilor.

Art. 29.

(1) Exhumarea/Deshumarea persoanelor decedate se realizează conform prevederilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 102/2014.

(2) Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie-31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 6, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

Art. 30.

(1) Exhumările/Deshumările şi reînhumările se fac de către administraţiile cimitirelor, în prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro- antiepidemice.

(2) În cazul exhumărilor dispuse de parchet sau de instanţa judecătorească, la reînhumare este obligatorie prezenţa reprezentantului acesteia.

Art. 31.

(1) Pentru a preveni riscurile ce pot apărea în timpul transportului şi înhumării, sicriele vor putea fi comercializate numai însoţite de certificat de conformitate emis de către producător şi vor îndeplini următoarele condiţii:

a) rezistenţă la manevre mecanice;

b) sistem de închidere etanş;

c) confecţionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minimă de 18 mm;

d) să nu fie tratate cu produse biocide şi produse clasificate ca periculoase;

e) confecţionate din materiale care nu conţin compuşi pe bază de clor, cauciuc, metale grele şi aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden şi mangan);

f) este interzisă folosirea de finisaje bicromate galvanizate ale feroneriei şi ale elementelor de fixare a acestora.

(2) În cazul în care persoanele decedează în locuri publice, în natură, spaţii virane şi altele asemenea, se procedează diferenţiat, în funcţie de situaţie, astfel:

a) dacă sunt cazuri medico-legale, în funcţie de specificul cazului, instituţiile medico-legale vor efectua transportul cu personalul propriu sau pot colabora cu unităţi specializate de la salvamont, scafandri, alpinişti, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi alte astfel de unităţi şi/sau firme care, prin domeniul de activitate, pot înlesni preluarea şi transportul decedatului, după caz;

b) dacă decesul persoanei nu este considerat caz medico- legal, decedatul poate rămâne la dispoziţia familiei sau a reprezentantului legal, în vederea organizării înhumării în conformitate cu prezentele norme.

(3) Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate realiza numai cu autovehicule speciale de transport mortuar, autorizate conform pct. 3 din anexa nr. 2. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare biodegradabile.

(4) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde corpul defunct este păstrat (domiciliu, capelă şi altele asemenea) până la locul înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare, în condiţiile prezentelor norme. Transportul decedatului în această etapă este condiţionat de prezenţa documentelor de deces emise de către autoritatea publică locală, cu autovehiculele destinate transportului persoanelor decedate, conform specificaţiilor de la pct. 2 din anexa nr. 2.

Art. 32.

Transportul internaţional al persoanelor decedate se face pe baza unui paşaport pentru transport cadavru uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; pentru cadavrele care sunt transportate din ţară în străinătate, paşaportul pentru transport cadavru uman se eliberează de către direcţia de sănătate publică din judeţul unde s-a produs decesul sau exhumarea/deshumarea în baza certificatului de deces şi a certificatului de îmbălsămare.

Art. 33.

Efectuarea transporturilor în afara ţării se asigură cu respectarea normelor din convenţiile internaţionale pe baza paşaportului de transport cadavre umane.

Art. 34.

(1) Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se fac după 30 de ani de la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 11 al Legii nr. 102/2014 şi a condiţiilor de biosecuritate. Osemintele vor fi depuse într-un alt cimitir în funcţiune, cu tot respectul şi bunăcuviinţa.

(2) Desfiinţarea cimitirelor înainte de termenul prevăzut la alin. (1) se face numai cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligatoriu şi acordul cultului respectiv.

CAPITOLUL V

Norme privind crematoriile umane şi incinerarea

Art. 35.

(1) Oricine are dreptul de a-şi exprima dorinţa privind alternativa de a fi înhumat sau incinerat; în acest sens se poate manifesta în scris voinţa, respectiv organizarea incinerării prin act notarial sau prin desemnarea unei persoane conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 102/2014.

(2) Solicitarea de incinerare va fi completată şi semnată de persoana desemnată conform art. 17 din Legea nr. 102/2014 şi va cuprinde datele de identificare a persoanei solicitante şi a persoanei decedate; solicitarea va fi însoţită de copia certificatului de deces şi copia cărţii de identitate sau a paşaportului persoanei solicitante.

(3) Solicitarea de incinerare este un document intern tipizat, elaborat de crematoriul respectiv. Redactarea şi elaborarea acestui document revin administraţiei crematoriului. Solicitarea se va păstra în dosarul de incinerare.

Art. 36.

Înfiinţarea şi modernizarea unui crematoriu uman se realizează în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi cu autorizaţia de construcţie şi se autorizează sanitar de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 8, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) înfiinţarea crematoriului se realizează cu respectarea distanţei minime de 1000 metri faţă de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective, datorită eliminării emisiilor în atmosferă;

b) crematoriul uman trebuie prevăzut cu sisteme de filtrare şi depoluare a gazelor de ardere, întreţinute în stare adecvată de funcţionare pe perioada activităţii;

c) crematoriile umane aflate în funcţiune monitorizează atât procesul de incinerare, cât şi pe cel al emisiilor de gaze şi particule în atmosferă, cu respectarea legislaţiei referitoare la protecţia factorilor de mediu;

d) coşul crematoriului trebuie să aibă o înălţime care să depăşească înălţimea clădirilor învecinate. Înălţimea coşului crematoriului uman va fi calculată astfel încât să asigure reţinerea şi dispersia corespunzătoare a poluanţilor evacuaţi, pentru a nu produce disconfort sau afectarea stării de sănătate a populaţiei rezidente din zonele protejate.

Art. 37.

În vederea incinerării persoanelor decedate, prevederile art. 31-33 se aplică în mod corespunzător.

Art. 38.

(1) Administraţia crematoriului uman are obligaţia de a afişa serviciile oferite şi tarifele aferente acestora.

(2) Fiecare crematoriu trebuie să deţină un registru de incinerare care va cuprinde:

a) codul unic de incinerare;

b) data incinerării şi timpul de desfăşurare a procesului, respectiv ora de începere şi ora de finalizare;

c) numele, prenumele, vârsta persoanei decedate;

d) locul şi data naşterii persoanei decedate;

e) locul şi data producerii decesului;

f) furnizorul, respectiv prestatorul de servicii funerare, numărul de înmatriculare al maşinii mortuare, data şi ora preluării decedatului;

g) data şi modalitatea de predare a urnei/cererea de păstrare a urnei;

h) numele şi semnătura persoanei care ridică urna;

i) numărul corespondent din registrul de păstrare în frigider.

(3) Pentru fiecare incinerare realizată, administraţia crematoriului va întocmi un dosar de incinerare cuprinzând acte originale sau copii ale documentelor după cum urmează:

a) copie de pe certificatul de deces;

b) adeverinţa de înhumare/incinerare în original, eliberată potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se reţine de către administraţia crematoriului;

c) certificat de îmbălsămare, dacă a fost efectuată îmbălsămarea;

d) aviz sanitar de transport, după caz;

e) copia certificatului medical constatator al decesului;

f) actul prin care persoana decedată si-a exprimat legal voinţa de a fi incinerată, dacă a fost întocmit;

g) solicitare de incinerare sau copie legalizată de pe testament;

h) declaraţia de metale şi obiecte preţioase, dacă este cazul;

i) copia cărţii de identitate/paşaportului solicitantului incinerării;

j) proces-verbal de predare-primire a urnei în original.

Art. 39.

(1) Fiecare persoană decedată care urmează să fie incinerată va avea datele de identificare ataşate sub forma unei brăţări aplicate în jurul articulaţiei gleznei sau mâinii, obligaţia etichetării revenind firmei de pompe funebre, care preia decedatul şi efectuează transportul acestuia. Brăţara de cadavru va conţine date de identificare a decedatului: nume, sex şi data naşterii.

(2) Poate fi incinerat orice cetăţean străin sau apatrid decedat pe raza teritoriului României, cu condiţia să existe aprobarea oficiului consular din România al ţării al cărei cetăţean a fost defunctul sau, în lipsa acestuia, aprobarea autorităţilor competente de la ultimul domiciliu al defunctului, precum şi documentele emise de autorităţile de stare civilă: certificatul de deces, adeverinţa de înhumare/incinerare şi documentele prevăzute la art. 38 alin. (3).

(3) Este interzisă incinerarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor cărora nu li s-a emis certificatul de deces şi adeverinţă de înhumare/incinerare.

Art. 40.

Păstrarea urnelor cu cenuşă se realizează în următoarele condiţii:

a) urnele pot fi depuse în locurile special amenajate ale crematoriului/cimitirului;

b) urnele pot fi înhumate în cimitir, la o adâncime de minimum 0,5 m de la nivelul terenului sau pot fi depuse în mormânt/cavou.

CAPITOLUL VI

Fondul de garantare

Art. 41.

Fondul de garantare este constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.

Art. 42.

Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului acestui ajutor şi de realimentare în cazul plăţii de despăgubiri.

CAPITOLUL VII

Contravenţii şi sancţiuni

Art. 43.

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 4, art. 8 lit. d), art. 19, art. 23 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 27 alin. (1), art. 36 lit. b) şi c), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 lit. a) şi b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 8 lit. f) pct. (i) – (vi), lit. g) şi f), art. 17 alin. (2) şi (3) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) -c) şi alin. (2) lit. a) şi b), art. 8 lit. a) -c), lit. e) pct. (i) – (iv), art. 18, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22, art. 25, art. 26 alin. (1) şi (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3) şi (4), art. 32, art. 38 alin. (2) şi (3), art. 39 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) – (4), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1) – (3), (5) şi (6), art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi (2), art. 39 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei prezenţa oricărei forme de publicitate în unităţile sanitare şi instituţiile de medicină legală.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei prezenţa oricărei forme de publicitate pe teritoriul cimitirelor, cu excepţia locului destinat acestui scop.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei înfiinţarea şi funcţionarea spaţiilor pentru prestări de servicii funerare în unităţile sanitare şi instituţiile de medicină legală, cu excepţia spaţiilor necesare derulării formalităţilor, precum şi influenţarea rudelor persoanei decedate în alegerea prestatorului de servicii funerare de către personalul unităţilor sanitare şi instituţiilor de medicină legală.

(5) Încălcarea prevederilor de la art. 7, 8, 27-29, 36 şi 38 se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare, în cazul contravenţiilor săvârşite de prestatorii de servicii funerare.

Art. 44.

Constatarea săvârşirii contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul de specialitate împuternicit al Inspecţiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 45.

Contravenţiilor prevăzute la art. 43 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile cap. IV din cadrul titlului I “Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 46.

Prin ordin al ministrului sănătăţii vor fi aprobate următoarele formulare:

a) model pentru formularul de cerere de autorizare a prestatorului de servicii funerare şi referatul de evaluare prevăzute în anexa nr. 1;

b) model pentru formularul de cerere pentru obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării;

c) model pentru declaraţia tanatopractorului;

d) model de cerere a familiei pentru îmbălsămare;

e) model de cerere pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţile de înmormântare/înhumare şi referatul de evaluare prevăzute în anexa nr. 4;

f) model pentru formularul de cerere pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane) şi a referatului de evaluare prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 47.

Până la formarea primelor promoţii de tanatopractori, certificatele de îmbălsămare vor fi semnate de medic/medic anatomopatolog sau medic legist, iar îmbălsămările efectuate în afara unităţilor sanitare sau medicolegale vor fi realizate de autopsieri sub supravegherea unui medic.

Art. 48.

Personalul care are competenţa specifică în domeniul autopsiei, având deja ocupaţia de autopsier certificat prin diploma de autopsier la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru a profesa în serviciile funerare are obligaţia de a-şi completa formarea profesională şi a susţine examenul naţional în domeniul tanatopractor, conform prezentelor norme.

Art. 49.

(1) Pentru cimitirele aflate în curs de obţinere a documentelor de funcţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, distanţa minimă faţă de zonele protejate este cea prevăzută în dispoziţiile în vigoare la data începerii procedurii.

(2) Pentru crematoriile înfiinţate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se respectă distanţa prevăzută în actele normative aflate în vigoare la data respectivă.

Art. 50.

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Prestatorul de servicii funerare depune la direcţia de sănătate publică următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut la art. 46 lit. a);

b) copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;

c) dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;

d) memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;

e) dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;

f) dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor norme;

g) fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate mintală;

h) autorizaţia emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de transport;

i) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;

j) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

k) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.

ANEXA Nr. 2 la norme

Specificaţii tehnice pentru autovehiculele societăţilor de servicii funerare

1. Autovehiculul pentru asistenţă funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului va îndeplini următoarele condiţii:

a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;

b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;

d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;

e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului manipulant şi partea destinată pregătirii cadavrului, care va avea un cubaj de minimum 12 mc;

f) spaţiul interior este dotat cu: targă de recuperare, masă/platformă din inox pentru pregătirea corpului, sertare pentru instrumentar cu închidere etanşă, recipiente/spaţiu pentru deşeurile provenite din manopera de îmbălsămare asimilabile deşeurilor periculoase, rezervor de apă cu capacitate minimă de 25 litri, prevăzut cu robinet, rezervor de colectare a apelor reziduale cu capacitate minimă de 50 litri;

g) spaţiu pentru depozitarea produselor biocide, conform specificaţiilor producătorului;

h) instalaţie de climatizare;

i) asigură nivelul 2 de biosecuritate.

2. Autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsufleţit spre locul de înhumare va îndeplini următoarele cerinţe:

a) habitaclul pentru depozitarea sicriului trebuie să aibă o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm;

b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;

d) spaţiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafeţe care pot fi dezinfectate;

e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului şi cel destinat pasagerilor din faţă.

3. Autovehiculul funerar pentru recuperare cadavre şi transport internaţional:

a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;

b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;

d) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm;

e) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;

f) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului;

g) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă;

h) agregate frigorifice pentru transportul pe distanţe lungi;

i) autovehiculul va fi dezinfectat periodic.

ANEXA Nr. 3la norme

CERTIFICAT DE ÎMBĂLSĂMARE/TANATOPRAXIE

Serveşte la certificarea îmbălsămării cadavrului, în vederea transportului în altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, situată la minimum 30 km, şi pentru depunerea la capelă/spaţii publice, cu sicriul deschis.

Se eliberează de către medicul/tanatopractorul care a efectuat îmbălsămarea/tanatopraxia precizând locul său de muncă, locul în care şi-a desfăşurat procedeul de îmbălsămare/tanatopraxie, declaraţia cu privire la substanţele folosite.

Se eliberează într-un singur exemplar, care se predă solicitantului, după achitarea taxei respective corespunzătoare manoperelor prestate.

Judeţul . . . . . . . . . . GRATUIT

Localitatea . . . . . . . . . . CU PLATĂ

Unitatea sanitară/S.C. . . . . . . . . . . Chitanţa nr. . . .

Nr. . . . . . . . . . . din: a a a a l l z z

eliberat la . . . . . . . . . .

CERTIFICAT DE ÎMBĂLSĂMARE/TANATOPRAXIE

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de medic/tanatopractor la IML/SJML/S.C. . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., având în vedere Avizul pentru îmbălsămare al Direcţiei de Sănătate Publică . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., precum şi Certificatul medical constatator al decesului cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de medic . . . . . . . . . ., specialitatea . . . . . . . . . ., am procedat la efectuarea îmbălsămării defunctului cu numele . . . . . . . . . ., decedat în data de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., cu diagnosticul . . . . . . . . . .

Îmbălsămarea cadavrului s-a efectuat la data de . . . . . . . . . ., la sediul SJML / IML / S.C. . . . . . . . . . ., folosind metoda . . . . . . . . . . şi substanţele . . . . . . . . . ., cu denumirea comercială de . . . . . . . . . . în concentraţie de . . . . . . . . . . care au fost administrate pe cale . . . . . . . . . . (sistemică vasculară/locală), în cantitate totală de . . . . . . . . . . litri.

Procedura de îmbălsămare şi/sau tanatopraxie nu a urmărit conservarea definitivă a corpului defunctului. S-au folosit numai substanţe chimice standardizate a căror compoziţie a fost, potrivit legii, avizată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din care un eşantion cu 50 ml de substanţă se află depus lângă decedat. S-a avut în vedere ca prin metoda folosită să se constituie riscuri biologice, ocupaţionale şi pentru mediu cât mai reduse.

O brăţară cu datele de identificare ale firmei de pompe funebre care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie s-a aplicat pe mâna dreaptă/stângă a decedatului.

Prezentul certificat se va folosi pentru a atesta îmbălsămarea în conformitate cu prevederile legii în vederea transportului în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., şi/sau a depunerii la capelă/în spaţii publice cu sicriul deschis în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . în locaţia . . . . . . . . . . .

Prezentul se eliberează într-un singur exemplar, care se predă solicitantului, pentru a fi pus la dispoziţia administraţiei cimitirului/crematoriului.

Semnătura medicului legist/anatomopatolog
sau
Semnătura tanatopractorului
L.S. . . . . . . . . . .

Verso

PRECIZĂRI
cu privire la eliberarea şi folosirea certificatului de îmbălsămare

1. Se completează într-un singur exemplar cu cerneală citeţ şi se eliberează de către medicul/tanatopractorul care a realizat îmbălsămarea, indicându-se afilierea sa la unitatea sanitară: SJML/IML/spital sau societatea comercială, reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având cod CAEN 9603 unde lucrează, locul în care s-a efectuat îmbălsămarea, metoda, tehnica folosită, tipul de substanţe chimice şi denumirea lor. Se păstrează, potrivit prevederilor legale, la administraţia cimitirului/crematoriului.

2. Îmbălsămarea cadavrelor se face de către medicul legist/anatomopatolog în cadrul procedurilor legale de autopsie din SJML/IML/spital sau de către tanatopractor, în afara unităţilor sanitare sau medicolegale. Îmbălsămarea realizată de tanatopractor se execută la cererea explicită a membrilor familiei decedatului sau a altor persoane desemnate, potrivit legii, exprimată în scris, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

3. Se semnează de către medicul legist/anatomopatolog sau tanatopractorul care a efectuat îmbălsămarea.

4. Pe certificatul completat în serviciile de prosectură ale spitalelor sau unităţile medico-legale termenul “Tanatopraxie” din titlul certificatului se taie. De asemenea se taie sintagma “Semnătura tanatopractorului”.

5. Pe certificatul completat de tanatopractor în cazul deceselor care fac obiectul serviciilor funerare, termenul “Îmbălsămare” din titlul certificatului se taie. De asemenea se taie sintagma “Semnătura medicului legist/anatomopatolog”.

6. Este un document sanitar obligatoriu pentru depunerea cadavrului la capelă sau în spaţii publice cu sicriul deschis şi/sau atunci când decedatul urmează să fie transportat într-o altă localitate, la distanţă de locul decesului.

7. Transportul cadavrului în altă localitate se face într-un sicriu confecţionat din materiale biodegradabile, închis, căptuşit pe dinăuntru cu tablă sau carton gudronat, bine lipit la încheieturi şi al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime de materii absorbante (rumeguş de lemn, turbă sau altele asemenea), îmbibate într-o soluţie dezinfectantă.

ANEXA Nr. 4la norme

Autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)

Pentru situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1), autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Administratorul cimitirului depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) cerere semnată de administratorul cimitirului, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. e);

b) memoriu tehnic care va cuprinde:

capacitatea totală proiectată, respectiv numărul de locuri;

sectorizarea corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut;

dotarea cu utilităţi conform prevederilor art. 23 alin. (1);

planul sălii de ceremonii funerare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;

c) certificatul de urbanism;

d) regulament de organizare şi funcţionare a cimitirului întocmit de administratorul cimitirului şi avizat de autoritatea administraţiei publice locale;

e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;

f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

ANEXA Nr. 5la norme

ROMÂNIA
Ministerul Sănătăţii
D.S.P. . . . . . . . . . .
Nr. ieşire . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

AVIZ SANITAR
pentru transportul cadavrelor umane

Se avizează din punct de vedere sanitar transportul cadavrului . . . . . . . . . ., decedat la data: anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., în Cimitirul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . .

Transportul cadavrului pentru înhumare în cimitir se va face cu mijloace rapide, într-un sicriu din lemn. Sicriul va rămâne închis în timpul transportului.

Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . .

Director executiv,
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Toate autorităţile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă şi fără piedici a acestuia.

ANEXA Nr. 6 la norme

ROMÂNIA
Ministerul Sănătăţii
Direcţia de Sănătate Publică . . . . . . . . . .
Nr. ieşire . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

AVIZ SANITAR
pentru deshumarea, transportul şi reînhumarea cadavrelor umane

Se avizează din punct de vedere sanitar deshumarea cadavrului . . . . . . . . . ., decedat la data: anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ., din Cimitirul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., pentru a fi reînhumat în Cimitirul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . .

Deshumarea şi reînhumarea în acelaşi cimitir se vor face în primele ore ale dimineţii, în timpul cel mai scurt posibil.

Transportul cadavrului pentru reînhumarea în alt cimitir se va face cu mijloace rapide, sicriul fiind introdus într-o ladă de lemn căptuşită cu tablă sau carton gudronat.

Sicriul va rămâne închis în timpul acestor operaţiuni.

Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . .

Director executiv,
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Toate autorităţile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă şi fără piedici a acestuia.

ANEXA Nr. 7la norme

ROMÂNIA
Ministerul Sănătăţii
Direcţia de Sănătate Publică . . . . . . . . . .
Nr. ieşire . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

PAŞAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN
PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADAVRE HUMAIN
PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMAN CORPSE

Se autorizează transportul cadavrului uman din localitatea . . . . . . . . . .
On autorise le transport du cadavre humain de la localite
It’s authorized the transport of the human corpse from locality

Judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .
District dans la localite
County to locality

ţara . . . . . . . . . .
du pays
country

în localitatea . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . .
en localite en pais
to locality country

Decedatul: numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . .
Le decede: nom prenom
Deceased: surname first name

Sexul . . . . . . . . . ., vârsta . . . . . . . . . .
Sexe L’âge
Sex Age

Ultimul domiciliu . . . . . . . . . .
Le dernier domicile
Last residence

Locul decesului: ţara . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .
Lieu du deces: Le pays district
The place of demise: country county

Localitatea . . . . . . . . . .
Localite
Locality

Data decesului: . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .
La date du deces: mois jour
Deceased date: month day

Numărul certificatului de îmbălsămare . . . . . . . . . .
Numero du certificat d’embaumement
The number of embalm certificate

Numărul certificatului medical de deces . . . . . . . . . .
Numero du certificat medical du deces
The number of decease medical certificate

Condiţii speciale: sicriu de metal, închis ermetic şi apoi aşezat într-o ladă de lemn închisă etanş.
Conditions speciales: le cercueil en metal est enferme hermetiquement et mis ensuite dans une caisse en bois etanche.
Special conditions: metal coffin, hermetically closed and put in a wood box, tight closed.

Transportul se va face cu: autovehicul, tren, avion, vapor.
Le transport sera effectue par: auto, train, avion, bateau.
Transport will be done by: car, train, plane, ship.

Solicitant:
Persoană fizică/juridică
Nume . . . . . . . . . .
Nom
Surname
Prenume . . . . . . . . . .
Prenom
First name
Data naşterii . . . . . . . . . .
Date de naissance
Birth day
CNP/Nr. pasaport . . . . . . . . . .
ID nombre
ID number
Director executiv,
L.S. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8 la norme

Autorizarea sanitară pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

Pentru situaţiile prevăzute la art. 36, autorizarea sanitară de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane) se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Administratorul crematoriului uman depune la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) cerere semnată de administratorul crematoriului uman, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. f);

b) memoriu tehnic care să cuprindă detalii constructive ale crematoriului;

c) documentaţia de urbanism;

d) autorizaţia de construcţie;

e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;

f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.