Cum trebuie să funcţioneze instituţiile financiare nebancare?

0

Instituțiile financiare nebancare, cunoscute publicului larg ca IFN-uri, sunt acele entități ce desfășoară activitate de creditare cu titlu profesional, acestea având obligaţia de a păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, patrimoniul, activitatea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților, contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia.

Din perspectiva activităţilor permise, instituțiile financiare nebancare pot desfășura următoarele activități de creditare:

 • acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare;
 • leasing financiar;
 • emitere de garanții, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finanțare;
 • acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;
 • acordare de credite către membrii asociațiilor fără scop patrimonial organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor de către aceste entități, organizate sub forma juridică a caselor de ajutor reciproc;
 • alte forme de finanțare de natura creditului.

În cadrul derulării activității de creditare, instituțiile financiare nebancare pot presta servicii de emitere și administrare de carduri de credit pentru clienți și pot desfășura activități legate de procesarea tranzacțiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor în domeniu.

De asemenea, IFN-urile înscrise în Registrul general pot efectua și operațiuni de schimb valutar aferente activităților permise, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de reglementările în materie.

Există însă şi o serie de interdicţii reglementate prin lege, fiind interzis instituțiilor financiare nebancare să desfășoare următoarele activități:

 • atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;
 • emiterea de obligațiuni, cu excepția ofertei publice adresate investitorilor calificați, în înțelesul legii privind piața de capital;
 • operațiuni cu bunuri mobile și imobile, cu excepția celor legate de activitatea de creditare sau a celor necesare funcționării în condiții adecvate a entității;
 • acordarea de credite, condiționată de vânzarea sau de cumpărarea acțiunilor instituției financiare nebancare;
 • acordarea de credite, condiționată de acceptarea de către client a unor servicii care nu au legătură cu operațiunea de creditare respectivă.

Documentaţie. Instituțiile financiare nebancare întocmesc și păstrează la sediul social sau la sediile secundare ale acestora documentele și evidențele prevăzute de cadrul legislativ aplicabil, inclusiv:

 • actul constitutiv, precum și toate actele adiționale de modificare;
 • procesele-verbale ale ședințelor și deliberărilor comitetelor prevăzute de prezenta lege sau de reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârilor statutare;
 • reglementările proprii referitoare la desfășurarea activității, precum și toate amendamentele acestora;
 • alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei legi ori reglementărilor Băncii Naționale a României.

IFN-urile întocmesc și păstrează la sediul social sau la sediile secundare ale acestora un exemplar al documentației de credit și al celorlalte documente în care sunt consemnate informațiile privitoare la relațiile lor de afaceri cu clienții și cu alte persoane pe care BNR le poate prevedea prin reglementări, care sunt puse la dispoziția personalului împuternicit al Băncii Naționale a României, la cererea acestuia.

Cu respectarea obligativității punerii la dispoziția personalului împuternicit al Băncii Naționale a României, la cererea acestuia, a documentelor menționate, instituțiile financiare nebancare pot păstra aceste documente și în alte amplasamente corespunzătoare.

Toate operațiunile de credit și garanție ale IFN-urilor trebuie să se desfășoare cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția consumatorului și să fie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toți termenii și toate condițiile respectivelor tranzacții. Aceste documente trebuie păstrate de instituția financiară nebancară și puse la dispoziția personalului împuternicit al BNR, la cererea acestuia.

Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienților înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor contractuale, în special a prestațiilor la care aceștia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituțiile financiare nebancare nu pot pretinde clientului dobânzi, penalități, comisioane ori alte costuri și speze, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.

De reţinut şi aspectul potrivit căruia contractele de credit încheiate de o instituție financiară nebancară, precum și garanțiile reale și personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii.

Garanțiile constituite în favoarea instituției financiare nebancare în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc condițiile de publicitate prevăzute de lege, conferă instituției financiare nebancare prioritate față de terți, inclusiv statul, ale căror creanțe și garanții au îndeplinit ulterior condițiile de publicitate

Get real time updates directly on you device, subscribe now.