Intampinarea – notiune si model

0

Scopul şi cuprinsul întâmpinării

 

Intampinarea  este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de chemare în judecată.

Intampinarea  va cuprinde:

 • numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
 • excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;
 • răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
 • dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere;
 • semnătura.

Comunicarea întâmpinării

 • Intampinarea  se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel.
 • La întâmpinare se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, precum şi un rând de copii pentru instanţă. 

Intampinarea comună

 • Când sunt mai mulţi pârâţi, aceştia pot răspunde împreună, toţi sau numai o parte din ei, printr-o singură întâmpinare.

Sancţiunea nedepunerii întâmpinării

 • Intampinarea  este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.
 • Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

 

Va prezentam un model de intampinare

 

DOMNULE PRESEDINTE,

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

sau

Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt sediu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in temeiul art. 205-208 Cod procedura civila formulăm prezenta,

 

INTAMPINARE

la cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamantul/a ……..prin intermediul careia va solicitam sa dispuneti:

 • respingerea actiunii ca fiind neintemeiata;
 • sau admiterea in parte a pretentiilor/actiunii;

De asemenea, vă solicităm:

 • să obligaţi reclamantul/reclamanta la plata cheltuielilor de judecată,

având în vedere următoarele considerente de fapt si de drept:

I. PE CALE DE EXCEPTIE INTELEGEM SA INVOCAM:

(se vor prezenta toate exceptiile ce se doresc a fi invocate)

II. PE FONDUL CAUZEI

Situatia de fapt:

      În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm următoarele apărari:

(se vor prezenta apărarile, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de fiecare pretenţie ridicată de reclamant în cadrul cererii de chemare în judecată.

Precizăm Onoratei Instanțe faptul că

(se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita respingerea actiunii/pretentiilor sau admiterea acestora doar in parte)

    

În acest sens, pentru motivele expuse mai sus, solicitam ONORATEI INSTANTE sa dispuna 

 • respingerea actiunii ca fiind neintemeiata;
 • sau admiterea in parte a pretentiilor/actiunii;
 • obligarea reclamantului/reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

ÎN DREPT:

         Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile, 205-208 Cod proc. civ.

  In dovedirea prezentei cereri intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza, precum si de orice alta proba pertinenta si utila cauzei sau care ar reiesi din dezbateri.

In cadrul probei cu martori, intelegem sa indicam numele si adresa acestora:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam sa faceti aplicarea  dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ. (in situatia in care reclamanta este o societate comerciala se va atasa interogatoriul pentru a fi comunicat acesteia potrivit art 355 alin 1 Cod proc. civ.)

(Art. 358 Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa răspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina ori numai ca un început de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. In acest din urma caz, atat dovada cu martori, cat şi alte probe, inclusiv prezumtiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.)

 În conformitate cu dispoziţiile art. 223 Cod.proced.civ., solicităm judecarea şi în lipsă.

Depunem prezenta cerere in doua exemplare. (intampinarea se va depune in doua exemplare: unul pentru instanta si unul pentru parat/parati – un exemplar pentru fiecare parat)

  

DATA                                                                                               PARAT/A

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI/TRIBUNALULUI CURTII………

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.