Social-Juridic

Legea gradinilor zoologice

Legea gradinilor zoologice

 

Parlamentul României

Lege nr. 191/2002
grădinilor zoologice şi acvariilor publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Obiectul prezentei legi îl constituie protejarea faunei sălbatice şi conservarea biodiversităţii prin prevederea de măsuri pentru organizarea autorizării şi inspectării grădinilor zoologice, sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversităţii.
Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, grădinile zoologice reprezintă acele unităţi permanente care deţin animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de minimum 7 zile pe an.
(2) Sunt incluse: grădini zoologice propriu-zise, grădini cu păsări, voliere, delfinarii, terarii, acvarii.
(3) Fac excepţie: circurile, magazinele de animale de companie şi unităţile care nu expun publicului un număr semnificativ de animale şi specii.
Art. 3. – Grădinile zoologice se pot înfiinţa de către persoane fizice sau juridice, în baza acordului şi a autorizaţiei de mediu, precum şi a autorizaţiei sanitare veterinare, eliberate de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi de autorităţile teritoriale sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 4. – La nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va deschide Registrul naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice, care se va completa prin grija structurii care coordonează conservarea biodiversităţii, pe baza evidenţelor existente la instituţiile de mediu din teritoriu.

CAPITOLUL II
Regimul grădinilor zoologice, autorizarea şi controlul

Art. 5. – (1) Grădinile zoologice şi acvariile se pot afla:
a) în proprietatea publică sau privată a statului;
b) în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) în proprietatea privată a persoanelor fizice sau a unor societăţi comerciale.
(2) Finanţarea grădinilor zoologice şi a acvariilor se face de proprietari din surse proprii şi din alte surse, în condiţiile legii.
Art. 6. – Fiecare grădină zoologică trebuie să aibă autorizaţie de funcţionare, în termen de maximum 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar în cazul grădinilor zoologice noi, înainte de a fi deschise pentru public.
Art. 7. – (1) Fiecare autorizaţie de funcţionare trebuie să conţină condiţii specifice privind normele aplicabile grădinilor zoologice, conform art. 10 şi 11.
(2) Respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) va fi monitorizată prin inspecţii regulate şi se vor lua măsurile necesare pentru respectarea acestor condiţii.
Art. 8. – Înaintea acordării, refuzării, prelungirii perioadei de valabilitate sau modificării semnificative a unei autorizaţii de funcţionare se efectuează o inspecţie pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei.
Art. 9. – (1) Dacă grădinii zoologice nu i se eliberează autorizaţie de funcţionare sau dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea unei autorizaţii, grădina zoologică respectivă sau o parte a acesteia este închisă pentru public de către autorităţile competente până la îndeplinirea condiţiilor de autorizare.
(2) În cazul în care aceste cerinţe nu sunt îndeplinite în termen de cel mult 2 ani, autorităţile competente retrag sau modifică autorizaţia de funcţionare şi închid grădina zoologică sau o parte a acesteia.
(3) În cazul în care o grădină zoologică sau o parte a acesteia este închisă, autorităţile competente se asigură că animalele în cauză sunt tratate sau înstrăinate conform condiţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III
Obligaţii şi răspunderi privind conservarea vieţii sălbatice

Art. 10. – Administratorii sunt obligaţi să pună în aplicare următoarele dispoziţii de conservare:
a) participarea la activităţi de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare relevante, precum şi/sau la schimburi de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo unde este cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural;
b) promovarea educării şi a sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversităţii, în special prin oferirea de informaţii referitoare la speciile expuse şi la habitatele lor naturale;
c) adăpostirea animalelor în condiţii care să răspundă cerinţelor biologice şi de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătăţiri specifice speciilor, aduse ţarcurilor;
d) menţinerea unui standard ridicat de creştere a animalelor, cu un program preventiv şi curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară şi alimentară;
e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, şi prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor şi epidemiilor;
f) păstrarea unor informaţii actualizate cu privire la colecţia grădinii zoologice respective, adecvate speciilor înregistrate.
Art. 11. – În vederea asigurării criteriilor de conduită internaţionale acceptate pentru obţinerea, transportul şi manipularea colecţiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate şi în autorizaţia de funcţionare, administratorii grădinilor zoologice şi ai acvariilor au următoarele obligaţii:
a) să îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenţei şi reproducerii acestora;
b) să respecte şi să afişeze la loc vizibil pentru angajaţi şi vizitatori regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al instituţiei;
c) să marcheze clar cuştile sau orice mijloace de limitare a libertăţii animalelor din colecţii cu următoarele date: numele animalului expus (ştiinţific şi autohton, dacă există), locul de provenienţă, arealul speciei, temperatura la care este obişnuit să trăiască, cerinţele alimentare;
d) să marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând şi explicaţia asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.
Art. 12. – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei următoarele fapte:
a) deţinerea sau înfiinţarea de grădini zoologice ori de acvarii publice, fără autorizaţie;
b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor grădinii zoologice ori ale acvariilor, de natură să afecteze în sens negativ viaţa animalelor din colecţii;
c) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora;
d) punerea în libertate neautorizată a animalelor, dacă fapta nu este de natură să provoace un atentat la siguranţa socială sau la integritatea fizică a persoanelor;
e) desfăşurarea de activităţi economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viaţa normală a animalelor din colecţii;
f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecţii, sacrificii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecţii, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus.
(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei următoarele fapte:
a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din grădinile zoologice ori din acvarii;
b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituţii ori persoane neautorizate să deţină o grădină zoologică şi care intenţionează să folosească aceste animale pentru activităţi cu caracter economic. Fac excepţie animalele considerate domestice în România (câini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai şi altele);
c) organizarea de activităţi competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incintă, cât şi în afara grădinilor zoologice sau a acvariilor. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus şi intenţia sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%.
Art. 13. – Refuzul de a înstrăina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor aflate în grijă, de către grădinile zoologice sau de acvariile neautorizate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.
Art. 14. – Constatarea contravenţiilor se face de către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, autorităţile teritoriale pentru agricultură şi silvicultură şi inspecţiile de stat ale acestor autorităţi, precum şi de reprezentanţii administraţiei publice locale.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 15. – Autorităţile competente, în sensul prezentei legi, sunt autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentaţie şi păduri.
Art. 16. – Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, împreună cu Academia Română, va emite, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un ordin care va reglementa modelul fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice sau acvariu, precum şi al Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice.
Art. 17. – În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va lua măsuri pentru inventarierea şi înregistrarea tuturor grădinilor zoologice şi a acvariilor deschise publicului, pe care le va supune procedurii de autorizare, la cererea administraţiilor acestora. În lipsa cererii se consideră că nu se mai doreşte continuarea acestei activităţi, iar actuala administraţie este obligată ca în termen de 90 de zile să înstrăineze animalele vii deţinute către grădinile zoologice sau acvariile autorizate.
Art. 18. – Acolo unde nu este posibilă determinarea exactă a administraţiei grădinilor zoologice şi a acvariilor, răspunderea pentru desfăşurarea procedurii menţionate la art. 17 revine proprietarului terenului respectiv sau al amenajărilor pentru adăpostirea animalelor, în această ordine.

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini zoologice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 94/1999.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.