Legea preventiei, proiectul de lege adoptat de Guvern

0

LEGEA prevenţiei proiectul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit în condițiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabilește măsuri și un termen de remediere;

b) măsură de remediere –operațiune sau dispoziție dispusă de agentul constatator în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege;

c) termen de remediere – perioada de timp de maxim 90 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată;

Art. 3. – (1) Toate autorităţile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

a) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și privind drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;

b) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;

c) legislația în vigoare care reglementează faptele contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, cu indicarea, distinct, a faptelor contravenționale, a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.

(2) Autorităţile/instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.

(3) În realizarea activității de îndrumare prevăzută la alin. (2), autorităţile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația:

a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;

b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile elaborate conform lit. a);

c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale.

(4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la alin. (1).

Art. 4. – (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale menționate în anexa nr. 1 la prezenta lege, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare.

(2) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, în următoarele situații:

a)în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;

b)în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;

c)în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă.

(3) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

(4) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 5. – Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, inclusiv din cele prevăzute în dispozițiile legale menționate în anexa nr. 1 la prezenta lege, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției la care se anexează, după caz, un plan de remediere, în condițiile prevăzute la art. 4.

Art. 6. – (1) Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

(2) În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligaţia să verifice în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă entitatea controlată a beneficiat de prevederile art. 4.

3)Agentul constatator are obligaţia să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat, precum și, după caz, cu privire la planul de remediere anexat.

4) Nu se aplică prevederile art. 4, în cazul neprezentării registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate.

Art. 7. – Încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 atrage nulitatea procesului-verbal.

Art. 8. – (1) În termen de maxim zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul, și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

(2) În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care agentul constatator/organul sau persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât cea cu avertisment, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 9. – În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârşeşte din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Art. 10. – Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control.

Art. 11. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 12. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

CONTRAVENȚIILE

LA CARE FAC TRIMITERE ARTICOLELE 4 ȘI 5 DIN LEGE

 

 • Art. 260 alin.1 lit.b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare;
 • Art. 260 alin.1 lit.n) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare; 
 • Art. 9 alin.2 lit.f) dinHG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare; 
 • Art. 9 alin.3 lit.d) din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare;
 • Art. 9 alin.5 din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare;
 • Art. 23, pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art.5, art.7 alin.1, art.8 alin.2, art.9 alin.1, art.9 alin.4, art.11, art.12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată; 
 • Art. 217 alin.1 lit.c) din Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora;
 • Art. 113 lit.a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 113 lit.b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Art. 113 lit.e) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Art. 113 lit.h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 9 lit.a) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;
 • Art. 9 lit.b) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;
 • Art. 9 lit.c) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;
 • Art. 35 pentru incălcarea dispozitiilor prevăzute la art.4 alin.2, art.5 alin.1 si 2, art.8 alin.1 si 3, art.14 alin.1, art.15 alin.1 si 2, art.16, art.18, art.21 alin.2 din Legea nr. 335/10.12.2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;
 • Art. 39 alin.(2) doar pentru incălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 13 lit. c) din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 39 alin. (6) lit. a) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 39 alin. (6) lit. b) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. art. 14 și art. 15 din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 39 alin. (8), lit. a) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art.12 alin.(1), lit.d), art.13, lit.g), art.18, alin.(6) din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 40 din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 23 alin.(1) din Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
 • Art. 36 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată; 
 • Art. 50 alin. (1) din Legea nr. 477/2003privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată;
 • Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri ţi prestările de servicii în interes public, republicată;
 • Art. 16 din O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
 • Art. 110^1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar; 
 • Art. 5^1 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
 • Art. 110^1 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
 • Art. 82 din Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
 • Art. 118 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;
 • Art. 36 din Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Art. 24 din Ordonanța Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;
 • Art. 22 alin.(1) lit.c) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare;
 • Art. 22 alin.(1) lit.j) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare;
 • Art. 1, lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată; 
 • Art. 1, lit. f) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată; 
 • Art. 1, lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată;
 • Art. 68, lit. a), b), c), d) din OG nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 139^2, lit. a), b) și c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 52 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 75 lit. e) din O.U.G nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 86, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 143, alin (5) din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 31, lit c) și d) din Legea nr. 589/2004 privind activitatea electronica notarială;
 • Art. 19, cu referire doar la art. 6 din Legea nr. 135 /2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;
 • Art. 22, lit. a), c), d), e), f) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic republicată in temeiul art. II din Legea nr.121/2006; 
 • 45, lit. a) din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicata in 2014;
 • 15, lit. c) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 15, lit. d) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Art. 15, lit. p) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 15, lit. e) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 15, lit. n) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Art. 15, lit. q) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Art. 3 alin. 1 din H.G. 237/2001 pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la accesul, evidenţa si protecţia turiştilor în stucturile de primire turistică, republicată;
 • Art. 4 din H.G. 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice; 
 • Art. 4 din H.G. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice; 
 • Art. 8 alin.(1), lit.b), d), f), h), i), j), l), m), n), o) din OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 10, lit. a), f), g), h) din H.G. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic;
 • Art. 41 alin (1) din HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
 • Art. 33, lit. a) din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată;
 • Art. 33, lit. b) din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată;
 • Art. 7 lit.b), c), d), e), f), g) din H.G. nr. 263/2001 modificată cu HG 5/2004 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement;
 • Art. 31 din O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată; 
 • Art. 58, literele a), b), d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura cu modificările ulterioare;
 • Art. 59, literele b),c),d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura cu modificările ulterioare;
 • Art. 60, litera e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura cu modificările ulterioare;
 • Art. 61, litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura cu modificările ulterioare; 
 • Art. 63, litera, h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura cu modificările ulterioare; 
 • Art. 32, alin. 1, lit.d) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, republicată; 
 • Art. 32, alin. 1, lit.f) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, republicată;
 • Art. 14, lit.a), b), c) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Art. 18, alin.1, lit.b), c), d), e), f) din Legea nr.383/2013 a apiculturii;
 • Art.13, lit.a), b), c) și f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;
 • Art. 14, alin. 1, lit.g), h), l) din OUG nr.23/2010, modif. prin Legea nr. 191/2012 privind identificarea şi înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Art. 31, alin.1, lit. (a), (d) din OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Art. 31, alin. 4, lit. (c),(d),(e) din OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Art. 3, lit. h) si lit. i) din HG 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului;
 • Art. 18 din Ordonanţa nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; 
 • Art. 19 din Ordonanţa nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
 • Art. 20 din Ordonanţa nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
 • Art. 111, lit. a), e), g), h) din Legea fondului funciar nr. 18/1991* Republicată;
 • Art. 1071 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
 • Art 14, lit. i) și h) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
 • Art. 83, alin. (1), lit. (b), (g) din Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare – Republicată; 
 • Art. 65, alin 1, pct 2.b), pct 3.c), pct5.e), pct 6.f), pct 7.g), pct 14.n), pct 16.p), pct19.s), pct 20.ş), pct22.ţ), pct 29.aa) din Legea nr. 164/2015 a viei și vinului, în sistemul organizării comune de piață;
 • Art. 2, alin.(1), lit.c) din Hotărârea de Guvern nr.131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
 • Art. 2, alin. (2), lit.b) din Ordonanța nr.29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice;
 • Art. 16, alin. (1), lit.a), lit. b) din Ordinul MADR nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică;
 • Art. 9 alin 1 din Legea nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp republicată; 
 • Art. 11 alin. 1 din Legea nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp republicată; 
 • Art. 13 alin 1 din Legea nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp republicată;
 • Art. 29 alin 1 din Legea nr.348/2003 a Pomiculturii republicată;
 • Art. 14 alin 3 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • Art. 10 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • Art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • Art. 3, art.4, art.8 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • Art. 111, lit. c), d), g) din HG nr. 267 /2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 45, lit e), Lit.f) din Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semintelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante;
 • Art. 11 alin. (3) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;
 • Art. 14,alin.1), lit. a), b), c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;
 • Art. 26, lit. h) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum;
 • Art. 26, lit. a) şi g) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum; 
 • Art. 26, lit. c), d) şi e) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum;
 • Art. 26, lit. b) şi f) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum;
 • Art. 21,lit. a) şi c) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
 • Art. 21, lit. b), f) şi g) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
 • Art. 21, lit. e) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
 • Art. 21, lit. d) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
 • Art. 31, alin.(2), lit. a) din Legea nr.55/2006, privind siguranţa feroviară, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 31, alin.(2), lit. c) din Legea nr.55/2006, privind siguranţa feroviară, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 87, pct.18 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 87, pct.2 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 87, pct. 58 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 87, pct. 42 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 87, pct.40 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 • Art 21, lit. d) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
 • Art 21, lit. g) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
 • Art 21, lit. h) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
 • Art 21, lit. i) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
 • Art 21, lit. c) din Legea nr. 259/2010 privind siguranta digurilor, republicata; 
 • Art. 3, alin. (2) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 
 • Art. 3, alin.(3), lit.a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 3, alin.(3), lit.b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 4 lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 
 • Art. 4 lit. b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 
 • Art. 6 lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 6 lit. c) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 7 alin. (1), lit. d) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 7 alin. (1), lit. f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 9, lit. f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 10, lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 12 lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 
 • Art. 12 lit. b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 12 lit. c) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 12 lit. d) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 12 lit. g) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 12 lit. h) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 13, alin. (1), lit. e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 13, alin. (1), lit. f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 13, alin. (2) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 15 alin.(1) lit.e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 16 alin.(3)     din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 17, lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 17, lit. e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 19 alin.(4) lit.g) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 19 alin.(4) lit.h) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 19, alin.(4), lit. i) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 19, alin.(4), lit. m) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 19 alin.(4) lit.o) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 21, lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 21, lit. b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Art. 8 alin. (1) lit.b) din Legea 56 /2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional;
 • Art. 23 alin. (1) lit. m) din LEGEA 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic;
 • Art. 17 alin (1) din LEGEA 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic;
 • Art. 23 alin. (1) lit. d), w) din LEGEA 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic;
 • Art. 23 alin. (1) lit. c) din LEGEA 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic;
 • Art. 13 alin. (5) și (6) din Legea 242/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1), lit. și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Art.10 lit. f) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 10 lit.g) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.10 lit. h) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 41 pct. 2 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.41 pct.3 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.41 pct.4 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.41 pct. 5 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art.41 pct. 6 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.41 pct. 7 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art.41 pct. 8 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.41 pct. 9 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art.1 lit.b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva activităţii ilicite;
 • Art.1 lit.c) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva activităţii ilicite; 
 • Art.1 lit h) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva activităţii ilicite;
 • Art.1 lit. i) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva activităţii ilicite;
 • Art.1 lit. j) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva activităţii ilicite;
 • Art.1 lit.k) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva activităţii ilicite;
 • Art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit.s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 337 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 337 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 28(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 28(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 16 lit.a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Art.16 lit.b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 16 lit.c) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 16 lit.d) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 16 lit.e) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 16 lit.f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.16 lit.g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.16 lit.h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 26 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 26 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 26 alin.(1) lit.c) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.14(1) lit.e) din OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 651, lit. l) din H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României; 
 • Art. 7 lit.a) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
 • Art. 7 lit.b) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
 • Art. 73 pct. 5 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
 • Art. 73 pct. 6 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
 • Art. 73 pct. 8 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 73 pct. 9 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
 • Art. 73 pct. 10 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 73 pct. 11 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 73 pct. 13 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 73 pct. 14 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 73 pct. 17 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 73 pct. 18 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
 • Art. 73 pct. 19 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
 • Art. 73 pct. 22 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Art. 270^3 alin. (1) din LEGEA nr. 31/1990 legea societăţilor;
 • Art. 270^3 alin. (2) din LEGEA nr. 31/1990 legea societăţilor;
 • Art. 4 lit. a) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art. 4 lit. b) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001; 
 • Art. 4 lit. c) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art.4 lit. d) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art. 4 lit. e) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art. 4 lit. f) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art. 4 lit. g) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art. 4 lit. h) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • Art. 45 din LEGEA nr. 26/1990 privind registrul comerţului; 
 • Art. 5 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor; 
 • Art. 5 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor; 
 • Art. 24 lit. a) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 • Art. 24 lit. b) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 • Art. 24 lit. c) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 • Art. 24, lit. d) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 • Art. 24. lit. e) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 • Art. 337 (1) din LEGEA nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
 • Art. 14 alin. (1) lit. d) din LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • Art. 3 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. c) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. d) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. e) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. f) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. g) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. h) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. i) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 3 alin (1) lit. j) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Art. 23 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 10 – 15 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată; 
 • Art. 591, 644 și art. V din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 18, 19, 20 din O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 25 din O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 4-7, 10 și 11 din H.G. nr.947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite Consumatorilor spre vânzare;
 • Art. 36 alin.1 din OG nr.41/1998 privind taxele in domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată; 
 • Art. 8, lit.d) din Hotarârea Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legala IML 8-01 ”Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”;
 • Art. 493 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 493 alin. (2) lit.  b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 493 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 26 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 36 pct. II lit. e) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
 • Art. 36 pct. II lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; 
 • Art. 36 pct. II lit. g) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
 • Art. 36 pct. II lit. i) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
 • Art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
 • Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
 • Art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
 • Art. 47 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 47 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 47 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Art. 39 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată; 
 • Art. 39 alin. (4) literele a) și b) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
 • Art. 30 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi alin. (2) şi (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
 • Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
 • Art. 47 alin.1, alin.2, alin.3, Art 26 alin (2), pct. a-e din LEGEA nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicare*);
 • Art. 9, Lit a)-d), Art 20, Lit a,b,c,d,e din ORDONANŢA nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
 • Art. 5 alin.(2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Art. 6 alin(1) din ORDONANŢA nr. 9 / 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
 • Art. 3, alin. (1) din HG 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase;
 • Art. 53 alin.1 lit.c din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • Art. 53 alin.1 lit.i din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • Art. 53 alin.1 lit.j din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • Art. 53 alin.1 lit.l din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 
 • Art. 5 lit g) din LEGEA nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – REPUBLICATA;
 • Art. 5 lit.d coroborat cu art.8 alin. 1 lit. a) din LEGEA nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
 • Art. 5 lit.m coroborat cu art.8 alin. 1 lit. a) din LEGEA nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
 • Art. 2 Alin. 1 dinHG 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 • Art.12,    pct.8,    pct.13,    pct.36    din   Legea   nr.82/1993    privind    constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării.


 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.