Majorare pensie de întreţinere – jurisprudenta

0

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

HOTĂRÂRE

Şedinţa publică din data de

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Grefier

SENTINŢA CIVILĂ NR.

Pe rol judecarea acţiunii civile, având ca obiect majorare pensie de întreţinere, formulată de reclamanta V. V. în contradictoriu cu pârâtul P. G. C.şi AUTORITATEA TUTELARĂ PRIMĂRIA MUN. BOTOŞANI.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-a prezentat avocat AA în calitate de reprezentantă a reclamantei, lipsă fiind pârâtul.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că pârâtul nu a depus întâmpinare şi în temeiul art.134 Cod procedură civilă instanţa apreciază că este prima zi de înfăţişare.

În temeiul art. 1591 alin. 4 Cod procedură civilă, instanţa îşi verifică din oficiu competenţa şi constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cauza dedusă judecăţii având în vedere dispoziţiile art.1 alin1, art.2 alin 1 lit.b, art.5 Cod procedură civilă, după care acordă cuvântul pe probe.

În temeiul art.167 Cod procedură civilă instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri pentru creditor şi nemafiind alte probe de administrat constată cauza în stare de judecată.

Reprezentanta reclamantei precizează că ambii copii merg la şcoală iar unul dintre ei are şi probleme medicale necesitând cheltuieli suplimentare având în vedere starea de sănătate a acestuia, astfel încât solicită admiterea acţiunii, majorarea  pensiei de întreţinere în cuantumul maxim prevăzut de lege pentru ambii copii şi anume până la 1/3 din venitul minim pe economie.

Instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de xxx.2011, pe rolul Judecătoriei Botoşani-Secţia civilă, sub nr.xxx/193/2011, reclamanta V. V., în calitate de reprezentantă legală a minorilor P. A. L. şi P. A. D., a chemat în judecată pe pârâtul P.G. C., solicitând instanţei să dispună majorarea pensiilor de întreţinere stabilite în favoarea minorilor prin sentinţa civilă nr.xxx/21.05.2004 a Judecătoriei Botoşani.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. xxx/x.2004 în favoarea celor doi minori nu mai corespunde cerinţelor actuale ale nevoilor acestora şi nici salariului minim pe economie în funcţie de care a fost acordată şi la acel moment. Mai precizează că minorul A. L. este elev în clasa a VIII-a şi A. D. este elevă în clasa a II-a, ceea ce determină cheltuieli ridicate pentru creşterea acestora.

Reclamanta nu a invocat temeiul de drept al cererii.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat şi administrat proba cu înscrisuri, constând în copia certificatului de naştere al minorilor P. A. D. (fila 3) şi P. A. L. (fila 7), copia sentinţei civile nr.xxx/xx.2004 a Judecătoriei Botoşani (fila 4) şi a cărţii de identitate a reclamantei.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a formula apărări sau propune probe.

La termenul de astăzi, reprezentanta convenţională a reclamantei a precizat că doreşte majorarea pensiei de întreţinere a celor doi minori în raport de venitul minim pe economie, în cuantumul total de 1/3 din acesta, având în vedere că pârâtul are doi copii.

Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar de reclamantă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

A. Situaţia de fapt

Minorii P. A. L. şi P. A. D. sunt copiii reclamantei V. V. şi a pârâtului P.G. C., fiind născuţi la data de xx.x1997 şi respectiv xx.x.2003, aspect ce reiese din copiile certificatelor de naştere ale acestora (filele 3 şi 7). În prezent minorul P. A. L. este elev în clasa a VIII-a iar A. D. este elevă în clasa a II-a.

Prin sentinţa civilă nr.xxx/xxx.2004 a Judecătoriei Botoşani, s-a dispus desfacerea căsătoriei părţilor şi încredinţarea minorilor spre creştere şi educare către reclamantă, iar pârâtul a fost  obligat la plata unor pensii de întreţinere în cuantum de câte 40 lei lunar pentru fiecare minor, până la majoratul acestora. Pentru stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, instanţa a avut în vedere venitul minim pe economie de la acel moment.

Potrivit susţinerilor reclamantei, cerinţele minorilor au crescut faţă de cele existente la momentul stabilirii pensiei de întreţinere la 40 lei, ambii minori fiind la vârsta şcolară cheltuielile sunt ridicate pentru procurarea rechizitelor, iar cuantumul venitului minim pe economie a fost majorat.

Cu privire la situaţia materială a pârâtului P.G. C., instanţa reţine că acesta în prezent nu este angajat cu forme legale iar reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere raportat la venitul minim pe economie.

B. Norme juridice aplicabile în cauză

Potrivit art.2 alin.3 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

Conform prevederilor art. 487  Cod civil, părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia, iar potrivit art.499 alin.1 Cod civil, tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională

De asemenea, art.529 Cod civil prevede că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, iar art.531 Cod civil, stabileşte că, dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei. Prin urmare, pentru a fi modificat cuantumul pensiei de întreţinere, este necesar să se schimbe cuantumul veniturilor debitorului acestei obligaţii sau necesităţile celui ce primeşte pensia de întreţinere, respectiv minorul.

În cazul de faţă, instanţa constată că în decursul ultimilor şapte ani (de la momentul stabilirii pensiei de întreţinere în cuantum de 40 de lei pentru fiecare minor) au crescut necesităţile acestora, având în vedere vârstele minorilor care frecventează cursurile şcolare şi contextul economic actual, fapt ce impune o majorare a pensiei de întreţinere stabilită în favoarea lor prin sentinţa civilă nr.xxx/xx.2004 a Judecătoriei Botoşani.

Cât priveşte mijloacele de plată ale pârâtului, la dosar nu există probe din care să reiasă obţinerea unor venituri periodice de către acesta însă, având în vedere faptul că pârâtul este apt de muncă, instanţa apreciază că ar trebui să realizeze cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cuantum de 700 lei, astfel cum rezultă din art. 1 din HG 1225/2011 („Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar…”), însă instanţa va avea în vedere valoarea netă a acestor venituri, respectiv suma de 532 lei.

Pentru stabilirea în concret a pensiei de întreţinere, instanţa va avea în vedere cotele reglementate de art. 529 alin. 2 Cod civil, dispoziţie legală conform căreia „când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o treime din venitul său lunar net pentru doi copii”. Astfel, prin aplicarea cotei de 1/3 la venitul net minim pe economie, se va obţine cuantumul de 177 lei care ar trebui să revină în total celor doi minori, motiv pentru care va majora pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. xxx/x.2001 de la 40 lei la 90 lei lunar pentru minorul  P. A. L. şi de la 40 lei la 87 lei lunar pentru minora P. A. D..

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează a admite cererea formulată de reclamanta V. V., în calitate de reprezentantă legală a minorilor P. A. L. şi P. A. D. în contradictoriu cu pârâtul P. G. C.şi va dispune majorarea pensiilor de întreţinere stabilite prin sentinţa civilă nr.xxx/x.2004 a Judecătoriei Botoşani, pentru minorul P. A. L. de la 40 lei la 90 lei lunar şi pentru minora P. A. D.  de la 40 lei lunar la 87 lei, începând cu data introducerii acţiunii, xx.2011 şi până la majoratul minorilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta V. V., domiciliată în BOTOŞANI, .  nr. , et. , ap.  în calitatate de reprezentantă legală a minorilor P. A. L. şi P. A. D., în contradictoriu cu pârâtul P. G. C.domiciliat în BOTOŞANI, , nr. , sc. , ap.  şi cu participarea autorităţii tutelare Primăria mun.Botoşani, având ca obiect majorare pensie de întreţinere.

Dispune majorarea pensiilor de întreţinere stabilite prin sentinţa civilă nr.xxx/x.2004 a Judecătoriei Botoşani, pentru minorul P. A. L., de la 40 lei lunar la 90 lei lunar şi pentru minora P. A. D. de la 40 lei lunar la 87 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii, 25.11.2011 şi până la majoratul minorilor.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

 Modelul cererii de majorare pensie de intretinere il regasiti la sectiunea

Modele cereri dreptul familiei

Get real time updates directly on you device, subscribe now.