Model cerere numire curator – aspecte practice si teoretice

0

Model cerere numire curator

 Potrivit dispozitiilor art. 58 C. proc. civ. in caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu sau cu capacitatea de exercițiu restrânsă a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii.

De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau cand asociațiile, societățile sau alte entități fără personalitate juridică nu au un reprezentant.

Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.

Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată.

Va prezentam in acest sens, un model de cerere numire curator existent pe site-ul just.ro

Model cerere numire curator

 

 

Instanţa[1] …..

Dosar nr…../…../…..

Completul …..

Termenul de judecată …..

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul (nume ….., prenume ….),personal/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….. , în calitate de parte[2]….., în dosarul nr…../…../….., cu termen de judecată la data de ….., în care părţi[3] sunt (nume ….., prenume ….)

sau

Subscrisa[4] (denumirea …..), prin reprezentant[5] (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în …../prin consilier juridic(nume ….., prenume …..), în calitate de parte[6]….., în dosarul nr…../…../….., cu termen de judecată la data de ….., în care părţi[7] sunt (nume ….., prenume ….),vă solicităm

 

Numirea unui curator special

 

 

pentru numitul[8]….. , ce are calitatea de[9] ….., în prezenta cauză, ce are ca obiect …..

 

 

În fapt, învederăm faptul că[10] ….., astfel că se impune numirea unui curator special.

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 58 din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[11]: …..

         Depunem prezenta într-un singur exemplar[12].

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[13].

 

Data,                                                                Semnătura[14],

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

[1] Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, secţia, completul şi termenul de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de judecată învestit cu soluţionarea litigiului.

[2] Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.

[3] Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.

[4] Menţiunile se referă la persoana juridică.

[5] Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[6] Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.

[7] Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.

[8] Se va indica persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi fără reprezentant legal/ persoana fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi fără ocrotitor legal/persoana faţă de care devine incident conflictul de interese/ persoana juridică sau entitatea dintre cele prevăzute de art. 56 alin. (2) care nu are reprezentant.

[9] Se va indica şi calitatea celui pentru care se solicită desemnarea unui curator special.

[10] Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa este abilitată să dispună numirea unui curator, conform art. 58 din C. proc. civ., şi anume: 1. persoana fizică este lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi nu are reprezentant legal, respectiv este îndeplinită condiţia privind urgenţa în soluţionarea cauzei; 2. persoana fizică are capacitate de exerciţiu restrânsă şi nu are ocrotitor legal, respectiv este îndeplinită condiţia privind urgenţa în soluţionarea cauzei; 3. există un conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat;4. persoana juridică sau entitatea dintre cele prevăzute de art. 56 alin. (2) care nu are reprezentant

[11] Se vor depune înscrisuri care să susţină existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute de lege.

[12] Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ.

[13] Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic.

[14] Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.