Modificari legislative 2017 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

0

  Modificari legislative in 2017 ale Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, instituite prin Legea nr. 125/2017, promulgata prin Decretul nr. 508/ 2017, publicat in Monitorul Oficial nr.415/2017

In cele ce urmeaza va redam continutul modificarilor aduse prin Legea nr. 125/2017:

Art. I. 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (2) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Banca Națională a României sau, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă.

. . . . . . . . . .

(12) Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică lunar Oficiului toate informațiile pe care le deține, potrivit legii, în legătură cu declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în moneda națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune. Agenția Națională de Administrare Fiscală va comunica Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informațiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanțare a terorismului ce sunt identificate în cursul activității specifice.”

2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Persoanele prevăzute la art. 10 și instituțiile competente prevăzute la alin. (1) vor transmite Oficiului datele și informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, formulate în temeiul art. 5 alin. (3), în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.”

3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 8. 

(1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului.

(2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 20 alin. (1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 20 alin. (1), a informat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul informării.

. . . . . . . . . .

(5) După primirea informațiilor, în conformitate cu alin. (1), procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală și Serviciul Român de Informații pot solicita Oficiului completarea acestora.

. . . . . . . . . .

(7) Organele de urmărire penală vor comunica periodic Oficiului stadiul de rezolvare a informărilor transmise, precum și cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse.

. . . . . . . . . .

(10) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, Oficiul va informa de îndată organul competent.”

4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru persoanele supuse supravegherii prudențiale a acestora, după caz, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine;”.

5. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 25. 

(1) Personalul Oficiului, inclusiv personalul detașat, are obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității decât în condițiile legii. Obligația se menține și după încetarea funcției, pe termen nelimitat.”

6. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

Art. 251

(1) Autoritățile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) informează, după caz, Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010, asupra următoarelor cazuri:

a) când apreciază că un stat terț îndeplinește cerințele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. b) și d), pentru persoanele supuse supravegherii acestora;

b) când apreciază că legislația unui stat terț nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de cunoaștere a clientelei;

c) când apreciază că un stat terț impune aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, iar aplicarea acestora este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege;

d) în acele situații vizând statele terțe, ce fac obiectul informării Comisiei de către Oficiu, conform reglementărilor emise în baza prezentei legi.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) transmit, după caz, Autorității europene de supraveghere, respectiv Autorității bancare europene, Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, informații din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010.

(3) Autoritățile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) cooperează, după caz, cu autoritățile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 și, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010, și transmit acestora informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor în temeiul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

(4) În scopul realizării informărilor prevăzute la alin. (1), Oficiul furnizează autorităților prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) informațiile ce fac obiectul transmiterii către Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, conform legii.”

7. La articolul 26, alineatele (2), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează, în condițiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

. . . . . . . . . .

(7) Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie, fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Băncii Naționale a României, Curții de Conturi și Autorității de Supraveghere Financiară, numit în funcție pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.

(8) Activitatea deliberativă și de decizie prevăzută la alin. (7) se referă la elemente de strategie în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și îndrumări de specialitate. Asupra chestiunilor de natură economico- administrativă, plenul Oficiului se pronunță doar la solicitarea președintelui.”

8. La articolul 28, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(5) Contravențiile se constată și sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către reprezentanții împuterniciți, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, în condițiile legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de Banca Națională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți, anume desemnați de către entități, în condițiile legii.

(6) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se pot aplica de către Oficiu, Banca Națională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe lângă sancțiunile contravenționale, și măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței acestora.”

9. La data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, în tot cuprinsul Legii nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, denumirea “Garda Financiară” se înlocuiește cu “Agenția Națională de Administrare Fiscală”.

Art. II. 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Guvernul aprobă, prin hotărâre, modificarea corespunzătoare a Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare.

Art. III. 

Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 7 – referitor la art. 26 alin. (7), care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. IV. 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prezintă Guvernului, spre aprobare, un nou regulament de organizare și funcționare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.