Norme Metodologice din 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

0

Norme Metodologice din 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Dată act: 20-nov-2002

Emitent: Guvernul

Norme Metodologice din 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Dată act: 20-nov-2002

Emitent: Guvernul

 

 

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

 

Art. 1

În întelesul prezentelor norme metodologice, cuvântul lege desemneaza Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic.

 

Art. 2

Pe teritoriul României, emisiunea instrumentelor de moneda electronica acceptate la plata si de alte entitati în afara emitentului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002.

 

Art. 3

Pe teritoriul României, tranzactiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 4/2002.

 

Art. 4

Activitatile de asigurare, ca parte a serviciilor societatii informationale, se desfasoara în România pe baza autorizatiei prealabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 5

(1)Autoritatea, precum si autoritatile publice, definite în art. 17 alin. (2) din lege, au obligatia de a publica, în vederea consultarii, pe pagina de Internet proprie proiectele si masurile de interes general privind serviciile societatii informationale pe care le initiaza conform competentei în materia respectiva.

(2)Proiectele si masurile prevazute la alin. (1) vor fi însotite de documente privind motivatiile care stau la baza propunerilor si informatii cu privire la: data publicarii documentului, data la care expira termenul de depunere a observatiilor si data estimativa la care intentioneaza sa adopte masura care face obiectul consultarii.

(3)Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronica pe lista de corespondenta a initiatorului masurii sau proiectului în cauza vor fi informate cu privire la lansarea consultarii cel mai târziu la data publicarii documentului.

(4)Din momentul în care textul supus consultarii este publicat pe pagina de Internet, se va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de observatii în scris de catre orice persoana interesata. În situatiile în care masurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen este de cel putin 10 zile de la data publicarii textului.

(5)Masura sau proiectul supus consultarii pot fi adoptate la 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a observatiilor.

(6)Cel mai târziu la data publicarii pe pagina de Internet a deciziei prin care se adopta masura, initiatorul are obligatia de a publica un material de sinteza a observatiilor primite, care va preciza si pozitia sa fata de aceste observatii.

 

Art. 6

O entitate constituita în scopul protectiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii Europene are calitate procesuala activa pentru introducerea actiunii prevazute la art. 19 alin. (1) din lege daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)este o autoritate publica constituita în scopul protectiei intereselor colective ale consumatorilor într-o tara membra a Uniunii Europene, cu atributii în domeniile prevazute de legea comertului electronic, conform criteriilor prevazute în legile nationale;

b)este prevazuta în comunicarea Comisiei Europene privind entitatile calificate a introduce o actiune referitoare la protectia intereselor consumatorului în alte tari membre ale Uniunii Europene, în conditiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

c)prin actiunea sau omisiunea contrara prevederilor legii comertului electronic, care se invoca în actiunea în justitie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectiva.

 

CAPITOLUL II:Comunicarile comerciale

 

Art. 7

(1)Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului în care destinatarul si-a exprimat în prealabil consimtamântul expres pentru a primi asemenea comunicari.

(2)Consimtamântul prevazut la alin. (1) poate fi obtinut în orice forma si poate fi probat cu orice mijloc de proba. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.

(3)Consimtamântul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)este expediat din cutia postala în care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale;

b)subiectul mesajului este format din concatenarea textului “ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei în numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.

 

Art. 8

(1)Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa înceapa cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.

(2)Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana în numele careia sunt facute:

a)numele sau denumirea completa;

b)codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, dupa caz;

c)domiciliul sau sediul;

d)numerele de telefon si fax;

e)adresa de posta electronica.

 

Art. 9

(1)Destinatarul comunicarilor comerciale are dreptul de a-si revoca consimtamântul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a furnizorului.

(2)Furnizorul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa îsi revoce consimtamântul.

(3)Revocarea consimtamântului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele în cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.

(4)Furnizorul trebuie sa faca publica procedura prevazuta la alin. (2) pe pagina proprie de Internet si în cadrul mesajelor care contin comunicari comerciale.

 

CAPITOLUL III:Caracterul informatiilor si activitatilor în domeniul serviciilor societatii informationale

 

Art. 10

(1)Autoritatea va crea si va mentine o lista publica ce va contine deciziile autoritatilor publice cu privire la caracterul nelegal al informatiilor sau activitatilor din domeniul serviciilor societatii informationale.

(2)Autoritatile publice care emit decizii ce privesc caracterul nelegal al informatiilor sau activitatilor din domeniul serviciilor societatii informationale sunt obligate sa trimita o copie a acelei decizii autoritatii. Autoritatea va publica decizia pe pagina proprie de Internet si în lista prevazuta la alin. (1).

 

Art. 11

(1)Furnizorii de servicii ale societatii informationale, care ofera serviciile prevazute la art. 12-15 din lege, nu au obligatia de a monitoriza informatia pe care o transmit sau o stocheaza si nici obligatia de a cauta în mod activ date referitoare la activitati sau informatii cu aparenta nelegala din domeniul serviciilor societatii informationale pe care le furnizeaza.

(2)Obligatiile prevazute la art. 16 alin. (1) si (3) din lege se considera a fi îndeplinite daca furnizorii de servicii care au primit o plângere sau o sesizare din partea oricarei persoane cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor lor sau cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de acestia informeaza în cel mult 24 de ore autoritatile publice competente si întreprind toate masurile în vederea nealterarii informatiilor respective.

(3)Furnizorii de servicii au obligatia de a implementa o procedura gratuita prin care sa le fie transmise plângeri si sesizari din partea oricarei persoane cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de acestia.

(4)Procedura prevazuta la alin. (3) trebuie:

a)sa fie disponibila si prin mijloace electronice;

b)sa asigure primirea plângerilor sau sesizarilor în termen de cel mult 48 de ore de la momentul expedierii acestora.

(5)Furnizorul are obligatia sa faca publica procedura prevazuta la alin. (3) pe pagina proprie de Internet.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 877 din data de 5 decembrie 2002

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.