Oficial! S-a publicat Legea privind eliminarea unor taxe

Legea privind eliminarea unor taxe si tarife

Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 06.01.2017.

Legea nr. 1/2017
Legea privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. –
  Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
 (22) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu se percep taxe şi tarife.”
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.”
3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se realizează din fonduri provenite de la Ministerul Justiţiei şi din venituri proprii.”
4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 11. –
(1) Pentru operaţiunile efectuate, oficiul registrului comerţului percepe tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achită la casieria oficiului registrului comerţului sau prin virament în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Justiţiei şi ţinând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situaţia financiară anuală.”
Art. II. –
  După alineatul (1) al articolului 12 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Pentru cererile prevăzute la alin. (1) nu se percep taxe şi tarife.”
Art. III. –
  În anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, literele A, C punctele 1 şi 2, D şi F se abrogă.
Art. IV. –
  Articolele 40 şi 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 40. –
Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din:
a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;
b) sume încasate din publicitate;
c) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) alte venituri realizate potrivit legii.
Art. 41. –
Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.”
Art. V. –
  După alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe şi tarife.”
Art. VI. –
  Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. VII. –
  Punctele 9-12 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. VIII. –
  Alineatul (5) al articolului 171 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. IX. –
  În anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, literele A punctele 1 şi 2, C punctele 1-12, D şi E punctele 4-8 se abrogă.
Art. X. –
  Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 23. –
(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.”
Art. XI. –
  Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. XII. –
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. XIII. –
  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 39, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Fondul prevăzut la alin. (4) va fi susţinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, precum şi din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1).”
2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 42. –
(1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează prin BPI. Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor către participanţii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, după caz. BPI va fi realizat în formă electronică. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.”
Art. XIV. –
Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, se modifică după cum urmează:
(5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.”
Art. XV. –
   În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător, prin hotărâre, actele normative de punere în aplicare a dispoziţiilor cuprinse în prezenta lege.
Art. XVI. –
    Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 CITITI si  taxele si tarifele eliminate de Legea nr. 1/2017 IN DETALIU

 Legea privind eliminarea unor taxe

Citește și Mai multe de acelasi autor

65 Comentarii

 1. Avocat Florentina Ilisei spune

  „Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”, respectiv 1 februarie!

 2. Nicoleta Gusul spune

  Vă rog frumos sa mi spuneți dacă sigur s a eliminat taxa de înmatriculare a unei mașini. Va mulțumesc anticipat

  1. Avocat Florentina Ilisei spune

   Găsiți pe site lista cu toate taxele eliminate – se regăsește si taxa de înmatriculare. Citiți articolul, va ia doar 5′ sa parcurgeți toată lista celor 102 taxe… 😉

  2. Stela Murariu spune

   Multumim frumos ca ne puneti la dispozitie cele mai recente informatii legislative .O zi buna sa aveti 🙂

 3. Adriana Cristescu spune

  Daca s-a eliminat taxa pentru timbrul de mediu, firesc ar fi sa se dea si o lege pentru restituirea taxei pentru cei care au platit-o.

  1. Adriana Cristescu spune

   Ana-Maria Udrişte Mai degraba, achitarea taxei de timbru a fost in vigoare, iar nu legala. Pentru ca, in iunie 2016, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis ca taxa este ilegala. Si asa cum s-a intamplat cu vechile taxe de prima inmatriculare, atunci cand CJUE a decis ca sunt nelegale, taxele au fost restituite. Ar fi discriminatoriu ca acum sa nu se procedeze in acelas fel.

  2. Marian Marian Laurentiu spune

   Legea care prevedea restituirea taxei se afla printre cele 102 promulgate deci a fost eliminata .asa ca nu va mai primii nimeni nimic .luati va gandul

  3. Razvan Mihai Ranga spune

   Degeaba s-a decis în cauza Budişan că timbrul de mediu nu e conform cu legislatia comunitară…s-a încasat şi ulterior timbrul de mediu ! Însă e bine că instanțele din țară pronunță hotărâri favorabile şi cei care au plătit-o şi-o pot recupera într-o singură tranşă!

  1. Carmen Gheorghe spune

   Stimate domn Ionescu Adrian, nu cred ca somnul meu este problema dvs. Deschideti ochii si vedeti ce ne asteapta.

  2. Mircea Grc spune

   Ani de zile toti au injurat aceasta taxa, acum ca s-a scos va pare rau de bugetul consolidat? Mai bine ganditi-va cate masini or sa fie inscrise pe RO la care se platesc impozite , rca si rovignete, si faceti un calcul. Era mai bogata tara cand restituia taxa tuturor care bagau actiuni in instanta cu dobanzi si majorari, sau cand o sa incasese impozite?

  3. Jenică Ciobotar spune

   Mâine sosește în România o delegație a FMI pentru consultări.
   Așadar, posibile împrumuturi și îndatorarea țării,pentru ca generația următoare să suporte „nazdravaniile” condamnatului Dragnea.
   Guvernul de „siamezi” Dragnea-Grindeanu a împrumutat prin ministerul Finanțelor Publice 730 milioane RON, pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar creat odată cu eliminarea taxelor.
   Astfel, vom plăti cu toții pentru pomenile votanților condamnatului Dragnea.
   Una este să minți cu nerușinare promițând lapte și miere și să arunci firmituri pensionarilor, asistaților sociali și bugetarilor, alta este ca lucrătorii din sistemul privat să plătească pentru ceilalți!
   Cu alte cuvinte, lucrătorul din privat plătește votanții PSD și asistații sociali din Guvern, Parlament, primarii, CJ, etc.

  4. Carmen Gheorghe spune

   Corect! La acest aspect ma refeream. Toate taxele eliminate trebuie acoperite de undeva. Deci, mare atentie!

  1. Zamfirache Adrian Marian spune

   Te Dabija grija ? De la cei pe care-i susții , care au furat fără număr , Blaga , Clotilde, Băsescu , Videanu , Cocoș , etc., etc ….

  2. Toader Adrian Claudiu spune

   Bai incult retardat ce pizda matii a furat Clotilde bai oligofrenule,psdul matii de retard ca astia au distrus tara si viitorul copiilor si nepotilor

  1. Legi-Jurisprudenta spune

   1 februarie. In cadrul articolului, precum si in articolele publicate pe aceasta tema se regaseste termenul!

 4. Mitrea George spune

  Am achiziționat pe data de 05.01.2017 un autoturism nou, fabricat în noiembrie 2016, pe care trebuie să-l înmatriculez până pe data de 03.02.2017 (până atunci am valabilă autorizația de circulație provizorie). Spuneți-mi, vă rog, dacă mai trebuie să achit taxa de mediu pentru înmatricularea acestui autoturism!!!

 5. Mitru Ion Laurentiu spune

  Adio bani restituiți….găselniță pentru bunăstarea lor…şi dacă vă întrebați de ce atîta grabă,ei bine…PSD are buzunarele goale,iar cînd au inventat taxa erau tot goale. PROIECT marca PSD…păi nu?😉👍

 6. Atentie: Timbrul de mediu eliminat cu adevarat sau NU?

  […] Potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. […]

 7. Taxele pentru pasapoarte eliminate din 1 februarie - Legi Jurisprudenta

  […] Conform Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, In anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, literele A punctele 1 şi 2, C punctele 1-12, D şi E punctele 4-8 se abrogă, respectiv […]

  1. Catalin Ilie spune

   Nu este obligat nimeni sa cumpere de la samsari, pur și simplu se pot consulta site-uri din străinătate cu anunțuri serioase, mergi și cumperi, e simplu, faci un efort și iei ceva ok.

  2. Mocan Darius spune

   Da serios poate tu ai banii de masini noi dar sant si oamenii saraci…..iar pt samsarii de masini care introduc in tara mai mult de 2 masini pe an sa fie impozitatii ….asta trebuie facut

 8. Marian Achim spune

  Anton Bisceanu … e despre eliminarea timbrului de mediu… lege publicata in monitorul oficial

 9. George Mares spune

  Am achiziționat pe data de 05.01.2017 un autoturism nou, fabricat în noiembrie 2016, pe care trebuie să-l înmatriculez până pe data de 03.02.2017 (până atunci am valabilă autorizația de circulație provizorie). Spuneți-mi, vă rog, dacă mai trebuie să achit taxa de mediu pentru înmatricularea acestui autoturism!!!

 10. Samyr Panā spune

  Aici e faza, legal după 1 februarie nu se va mai putea da în judecata pt restituirea taxei de mediu. Deci statul rămâne cu banii noștri.

Spune ce crezi