Ordinul nr. 463/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii

Ordinul nr. 463/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice

Ordinul nr. 463/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
Având în vedere prevederile art. 150 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. –
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 11. –
(1) Contestaţia se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 9 şi în situaţia în care a fost depusă eronat la o altă casă teritorială de pensii decât cea care a emis decizia de pensie contestată, inclusiv la Casa Naţională de Pensii Publice.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), casa teritorială de pensii, inclusiv Casa Naţională de Pensii Publice, care a înregistrat contestaţia, o va transmite, în termen de 10 zile de la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2), termenul de soluţionare a contestaţiei se calculează de la data înregistrării la casa teritorială de pensii care a emis decizia contestată.”
2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 12. –
(1) Casa teritorială de pensii care a emis decizia de pensie contestată are obligaţia înaintării contestaţiei depuse în condiţiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de 7 zile de la înregistrare, însoţită de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzând temeiurile de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului de pensie.
(2) La solicitarea comisiei, în funcţie de data şedinţei în care urmează a fi analizată contestaţia, casa teritorială de pensii va înainta acesteia următoarele documente:
a) dosarul de pensie;
b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;
c) fişa de evidenţă a drepturilor băneşti cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.”
3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 13. –
(1) Comisia soluţionează contestaţiile formulate de către titulari împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.
(2) La soluţionarea contestaţiilor, inclusiv a celor aflate în evidenţa Comisiei centrale de contestaţii, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, comisia verifică aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, exclusiv la obiectul contestaţiilor.”
Art. II. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu