Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare

0

Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (8), art. 79 alin. (4) și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale comunicat prin Adresa nr. 2.494 din 21 aprilie 2017,

luând în considerare necesitatea valorificării depozitului comun de date existente în sistemul informatic PatrimVen,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. 

Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. 

În scopul prezentului ordin comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” – serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date între terți prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.

Art. 3. 

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică prevăzută la art. 1 se referă la:

a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic;

b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciile “Spațiul privat virtual” și “Buletinul informativ”;

c) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b).

Art. 4. 

Documentele comunicate de Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central prin “Spațiul privat virtual” se semnează de către Ministerul Finanțelor Publice cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obținut de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Art. 5. 

În sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, incluzând portalurile internet, se alocă resursele informatice și de comunicații electronice necesare furnizării serviciilor prevăzute la art. 2 și 3.

Art. 6. 

(1) Bugetul anual pentru întreținerea și dezvoltarea serviciilor prevăzute la art. 2 și 3 se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Procedurile de achiziții publice, în vederea întreținerii și dezvoltării serviciilor prevăzute la art. 2 și 3, se realizează, în condițiile legii, de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile de specialitate.

Art. 7.

Documentele referitoare la serviciile prevăzute la art. 2 și 3 se publică pe portalurile de internet ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 8. 

(1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 2, se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute în mod expres de art. 5-7 și 10 din acest act normativ, care conține:

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

a) scopul în care se face prelucrarea datelor;

b) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

c) existența drepturilor pentru persoana vizată, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Art. 9. 

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. 

Până la data de 30 iunie 2017 se aplică următoarele măsuri tranzitorii:

a) documentele comunicate de organul fiscal central prin “Spațiul privat virtual” se semnează cu semnătura electronică bazată pe certificatul emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finanțelor Publice;

b) înregistrarea ca utilizator al serviciului “Spațiul privat virtual” a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică, identificate prin certificate calificate, se face utilizând un formular electronic, semnat cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat prin care acesta se identifică, cu respectarea prevederilor art. 9, 11-12, 16 și 18-19 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin;

c) în cazul utilizatorilor care au optat pentru comunicarea prin “Spațiul privat virtual”, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, prevăzute la lit. A.a) pct. 2 din anexa nr. 1 la procedură, deciziile de impunere din oficiu și actele administrative emise de organele de inspecție fiscală prevăzute la lit. A.a) pct. 1 și 2 din anexa nr. 2 la procedură, datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și informațiile relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, prevăzute la lit. A.a) pct. 6 și 7 din anexa nr. 2 la procedură, se comunică prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. 

(1) Începând cu data de 30 iunie 2018, documentele comunicate de Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central prin serviciul “Spațiul privat virtual” se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1) certificatul calificat utilizat de persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică, în scopul comunicării documentelor prin serviciul “Spațiul privat virtual”, va fi emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014.

Art. 12. –

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.