Ordinul nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță

0
Ministerul Finanțelor Publice – MFP
Ordinul nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

În vigoare de la 22 iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 23 mai 2017. Nu există modificări până la 23 iunie 2017.

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (8) și art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 46 alin. (4) și ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale comunicat prin Adresa nr. 2.857 din 9.05.2017,

luând în considerare necesitatea comunicării rapide și eficiente cu instituțiile de credit,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. 

Comunicarea către instituțiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță potrivit prezentului ordin.

Art. 2. 

(1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare emise de organele fiscale centrale, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii.

(2) Mijloacele de identificare a instituțiilor de credit în mediul electronic și procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. 

Stabilirea condițiilor de implementare a sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță se efectuează prin încheierea unui Protocol de colaborare între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Asociația Română a Băncilor și instituțiile de credit. Protocolul de colaborare va include formalizarea asistenței reciproce, a acțiunilor comune și pentru interconectarea proceselor operaționale aferente furnizării de servicii. Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciului public, autoritățile și instituțiile care colaborează la furnizarea serviciilor informatice vor conveni asupra proceselor aferente managementului schimbării.

Art. 4. 

Data comunicării către instituția de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării actului de executare în sistemul informatic prevăzut la art. 2, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informații se stabilesc, pentru fiecare instituție de credit, prin protocolul de colaborare prevăzut la art. 3.

Art. 5. –

Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituțiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. 

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 5, Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute în mod expres de art. 5-7 și 10 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare:

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

d) existența drepturilor pentru persoana vizată, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Art. 7. 

(1) Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de către Ministerul Finanțelor Publice cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, obținut de Ministerul Finanțelor Publice în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2018, actele de executare comunicate de organul fiscal central se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

(3) Începând cu data de 1 iulie 2018, certificatul calificat utilizat de instituțiile de credit în scopul comunicării va fi emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Art. 8. 

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare.

București, 12 mai 2017.

Nr. 691.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.