Ordonanță nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

0

Ordonanța nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. –

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) vehicul – orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puțin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca ori remorcile tractate de acesta;

a1) vehicul de transport persoane – vehiculul conceput și construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;

a2) vehicul de transport marfă – vehiculul conceput și construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

a3) vehicul mixt – vehicul destinat prin construcție pentru transportul de persoane și marfă în compartimente separate;

b) utilizatori – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

c) distribuitori – persoanele juridice agreate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., în condiții prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, precum și subunitățile Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care încasează tariful de utilizare și/sau tariful de trecere și înregistrează informațiile în baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei;

d) rețeaua de drumuri naționale din România – drumurile de interes național definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) tarif de utilizare – o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România, concesionată Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.;

f) tarif de trecere – o anumită sumă care se plătește pentru un vehicul în funcție de distanța parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, și de tipul vehiculului;

g) tarif de trecere mediu ponderat – venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărțit la numărul de kilometri parcurși de vehicule pe o anumită rețea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât și kilometrii fiind calculați pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;

h) contract de concesiune – contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

i) tarif de concesiune – tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

j) rovinietă – înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare;

k) costuri de construcție – costurile legate de construcția rețelei de drumuri naționale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:

(i) infrastructurii noi sau ale îmbunătățirii infrastructurii noi, inclusiv reparații structurale semnificative; sau

(ii) infrastructurii existente sau ale îmbunătățirii infrastructurii existente, inclusiv reparații structurale semnificative;

l) costuri financiare – dobânda la împrumuturi și/sau restituiri de dividende pentru acționari;

m) reparații structurale semnificative – reparațiile structurale ale rețelei de drumuri naționale din România, exclusiv acele reparații care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.

n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei – sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea și controlul achitării tarifului de utilizare și de trecere, denumit în continuare SIEGMCR;

o) mijloace tehnice – echipamente ce permit verificarea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt:

(i) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;

(ii) sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;

p) peaj – înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere;

q) trecere – parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanțe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, pe care se aplică tariful de trecere.

(11) Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data și ora pentru care se efectuează verificarea.

(12) Peaj valabil reprezintă înregistrarea, în baza de date a SIEGMCR, a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de trecere pentru un vehicul, a cărui perioadă de valabilitate nu a expirat.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe rețeaua de drumuri naționale din România și structurat în funcție de perioada de parcurs și de staționare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) și de numărul de axe, după caz.

(21) Tariful de utilizare se aplică pe rețeaua de drumuri naționale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea.

(22) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune și care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(23) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere și tarifele de concesiune nu pot fi impuse în același timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum.

(24) Pe rețeaua de drumuri naționale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica și tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte.

(25) Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua de drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(26) Tariful de utilizare și tariful de trecere se achită în funcție de tipul vehiculului și se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România pe parcursul unei perioade date sau, după caz, o anumită distanță de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România.

(3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.

(31) Începând cu data de 1 octombrie 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.

(4)Abrogat

(5) Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al aplicării tarifului de utilizare și al tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă.

(6)Abrogat

(7) Tariful de utilizare este structurat în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare.

(71) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

(72) Tariful de trecere se achită înainte de trecere.

(73) Prin excepție de la prevederile alin. (72), tariful de trecere poate fi achitat până cel târziu la ora 24,00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

(74) Tariful de trecere neutilizat într-o perioadă de 12 luni de la data achitării își pierde valabilitatea.

(75) Pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-F din anexa nr. 1, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu trebuie să depășească 10% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 de zile nu trebuie să depășească 5% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu trebuie să depășească 2% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni.

(8) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.

(81) Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.

(9) Încasarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, înregistrarea în baza de date a informațiilor privind achitarea acestora și eliberarea documentelor care atestă achitarea se fac de către distribuitori. Datele, modul de înregistrare al acestora în baza de date a SIEGMCR și documentele care atestă achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, precum și modul de aplicare a acestora se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea.

(11) În cazul radierii din circulație a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare și contravaloarea tarifului de trecere corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în condițiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(12) Începând cu data de 1 octombrie 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta își menține valabilitatea numai în condițiile în care utilizatorul informează în scris Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare și condițiile de efectuare a modificării, precum și tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

(13) În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare.

Art. 11. –

(1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere și al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcție, de operare și de întreținere.

(2) Aplicarea și colectarea tarifelor de trecere și de utilizare, precum și urmărirea plății acestora se fac în așa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puțin și să se evite controalele și verificările obligatorii exercitate la granițele interne ale Comunității Europene. În acest scop, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. va coopera cu celelalte autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puțin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obișnuite de plată, în interiorul și exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităților adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere și de utilizare, astfel încât să se mențină siguranța rutieră normală.

(3) Nivelul tarifului de trecere, sectoarele de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România pe care tariful de trecere se înregistrează prin intermediul SIEGMCR, precum și data de la care acesta se aplică, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

(4)Abrogat

Art. 12. –

(1) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcționează în mod transparent și nediscriminatoriu.

(2) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea și colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.

Art. 2.Abrogat

Art. 3. –

(1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:

a) deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

(i) unitățile Ministerului Apărării Naționale;

(ii) unitățile Ministerului Afacerilor Interne;

(iii) unitățile Serviciului Român de Informații;

(iv) unitățile Serviciului de Informații Externe;

(v) unitățile Serviciului de Protecție și Pază;

(vi) unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;

(vii) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;

(viii) serviciile publice comunitare pentru situații de urgentă, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgentă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

(ix) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și subunitățile acesteia;

(x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

(xi) Societatea Națională de Cruce Roșie din România;

(xii) serviciile de ambulanță;

b) istorice, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului;

c) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte;

d) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localități.

e) destinate transportului școlar.

(11) Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum și:

a) vehiculele care desfășoară activități pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreținerea curentă pe timp de vară și iarnă, lucrări de siguranță rutieră pe distanța aflată pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte pe care se aplică tariful de trecere;

b) autoturismele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de persoanele fizice care au domiciliul situat de o parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere și locul de muncă sau teren agricol deținut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere, și care utilizează podul, tunelul sau trecătoarea de munte pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol – de la/la domiciliu.

(2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR.

(21) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt marcate, de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.

(22) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (11) sunt exceptate de la plata tarifului de trecere numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR.

(3) Obligația de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) și alin. (11) în/din baza de date a SIEGMCR și marcarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate revine utilizatorilor acestora.

(4) Documentele necesare și condițiile de înscriere/eliminare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) și alin. (11) în/din baza de date a SIEGMCR și de marcare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(5) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-c), înscrise în baza de date ca exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate și de la obligația de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea înscrierii acestora în baza de date a SIEGMCR.

(6) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii), marcate ca exceptate de la plata tarifului de utilizare de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, sunt exceptate și de la obligația de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea marcării de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de trecere.

Art. 4.Abrogat

Art. 5.Abrogat

Art. 6. 

(1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

(2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înțelege cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.

(3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:

a) în valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;

b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, așa cum este definit la alin. (2).

(4) Tarifele de trecere pot fi stabilite în lei sau în euro.

(5) Tarifele de trecere stabilite în lei se achită de către utilizatorii români în lei și de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piața valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(6) Tarifele de trecere stabilite în euro se achită de către utilizatorii români în lei și de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piața valutară, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 11 alin. (3).

(7) Nivelul în lei sau în alte valute al tarifelor de trecere stabilite în euro se actualizează anual, în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(8) Tarifele menționate la alin. (7) se aplică la valoarea întreagă, fără monedă divizionară.

Art. 7. –

(1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(2) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor.

Art. 8. 

(1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă.

(11) Fapta de a circula fără peaj valabil constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

(2) Contravenția prevăzută la alin. (11), se consideră săvârșită după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (73).

(3)Abrogat

(31)Abrogat

(32) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) și (11) este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 4, care poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Amenzile contravenționale se pot aplica atât pe rețeaua de drumuri naționale din România, cât și în punctele de trecere a frontierei de stat, la ieșirea din România.

(6)Abrogat

(7)Abrogat

Art. 9. –

(1) Constatarea contravențiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul- verbal de constatare a contravenției.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 8 se face de către:

a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;

b) poliția rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;

c) personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. care efectuează controlul:

(i) în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare;

(ii) pe rețeaua de drumuri naționale din România, prin intermediul sistemelor de camere video;

d) personalul poliției de frontieră care își desfășoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.

(3) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se face de către personalul prevăzut la alin. 2.

(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției.14/09/2018 – alineatul va fi modificat prin Lege 60/2018, după cum urmează:

(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică sancțiunea contravențională.

(41) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.14/09/2018 – alineatul va fi introdus prin Lege 60/2018.

(5) Procesul-verbal de constatare a contravenției întocmit conform alin. (4) se încheie în lipsa contravenientului.

(6) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul- verbal de constatare a contravenției după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenției care poate fi încheiat și în lipsa contravenientului.

(7) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa peajului valabil, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (73) și după identificarea contravenientului, utilizator român sau străin, proces-verbal de constatare a contravenției care poate fi încheiat și în lipsa contravenientului.

(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenției, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.14/09/2018 – alineatul va fi modificat prin Lege 60/2018, după cum urmează:

(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției. În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.

(9) Terminalele de interogare necesare constatării contravențiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) vor fi puse la dispoziția agenților constatatori și întreținute, în mod gratuit, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

(10) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.14/09/2018 – alineatul va fi introdus prin Lege 60/2018.

(11) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenței și valabilității rovinietei și peajului.14/09/2018 – alineatul va fi introdus prin Lege 60/2018.

Art. 10. –

Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 101. –

Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contravenienților cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se introduce la judecătoria pe raza teritorială a căreia contravenientul domiciliază sau își are sediul.

Art. 11. –

Aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere nu exonerează utilizatorii români și străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 12. –

Sumele încasate în urma aplicării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a tarifului de utilizare și a tarifelor de trecere se constituie venit la dispoziția acesteia și vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea, exploatarea și modernizarea drumurilor de interes național, precum și pentru garantarea și rambursarea creditelor externe și interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăți în numele autorității publice contractante, ca urmare a obligațiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naționale și autostrăzilor.

Art. 121.Abrogat

Art. 122. –

(1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), lit. n), lit. o), lit. p), alin. (12), alin. (73), alin. (74), alin. (9) – (11), alin. (13), art. 11 alin. (3), art. 3 alin. (11), alin. (21), alin. (22), alin. (3) – (6), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (11), alin. (2), alin. (32) – (5), art. 9, art. 10 și art. 101 nu se aplică tarifelor de trecere pentru care informațiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de trecere, monitorizarea și controlul achitării acestora nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR.

(2) Nivelul și modul de aplicare a tarifului de trecere care nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR se reglementează prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 123

(1) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puțin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare a utilizării infrastructurii:

a) pentru alte sisteme de taxare decât cele are implică tarifele de concesiune:

(i) valorile unitare și alți parametri folosiți la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;

(ii) informații privind vehiculele reglementate prin sistemele de taxare și întinderea geografică a rețelei sau a părții rețelei, folosită pentru calculul fiecărui cost și proporția din costurile pe care intenționează să le recupereze;

(b) pentru sistemele de taxare care implică tarife de concesiune:

(i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;

(ii) costurile estimate de construcție, operare și întreținere, traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate și extinderea geografică a rețelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.

(2) O dată la fiecare 4 ani, Ministerul Transporturilor elaborează un raport privind tarifele de trecere și tarifele de concesiune, pe care îl transmite Comisiei Europene.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) cuprinde informații privind:

a) sumele specifice percepute pentru fiecare tip de vehicul, categorie de drum și perioadă de timp;

b) variația tarifelor de trecere și tarifelor de concesiune, în funcție de tipul de vehicul și de perioadă;

c) tariful de trecere mediu ponderat, precum și veniturile totale provenite din perceperea acestuia;

d) destinația sumelor încasate.

(4) Raportul prevăzut de alin. (2) poate exclude modalitățile de taxare care erau deja în vigoare la 10 iunie 2008, atât timp cât respectivele modalități rămân în vigoare și cu condiția să nu fie modificate substanțial.

(5) Ministerul Transporturilor desemnează un reprezentant și un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la Comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE, cu modificările și completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Art. 13. 

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

Art. 14. 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 15. 

Prezenta ordonanță transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce privește tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, și Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

București, 24 ianuarie 2002.

Nr. 15.

ANEXA Nr. 1

NIVELUL
tarifului de utilizare a drumurilor naționale

Tipul vehicululuiDurata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din RomâniaTarif [euro]
(TVA inclus)
AAutoturisme1 zi
7 zile3
30 de zile7
90 de zile13
12 luni28
BVehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone1 zi
7 zile6
30 de zile16
90 de zile36
12 luni96
CVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone1 zi4
7 zile16
30 de zile32
90 de zile92
12 luni320
DVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone1 zi7
7 zile28
30 de zile56
90 de zile160
12 luni560
EVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)1 zi9
7 zile36
30 de zile72
90 de zile206
12 luni720
FVehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)1 zi11
7 zile55
30 de zile121
90 de zile345
12 luni1.210
GVehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1 zi4
7 zile20
30 de zile52
90 de zile120
12 luni320
HVehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1 zi7
7 zile35
30 de zile91
90 de zile210
12 luni560

ANEXA Nr. 2

CUANTUMUL
amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

Tipul vehicululuiCuantumul amenzii contravenționale (lei)
minimmaxim
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)3.0004.500
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)2.7503.000
a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1.7502.250
a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1.2501.750
Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t7501.250
Autoturisme250500

ANEXA Nr. 3

Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua de drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere

Nr. crt.Indicativ drumSectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua de drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere
1DN 5Pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse*
2DN 2APod peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii
3A2Poduri peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

* Tariful de trecere se percepe numai pentru sensul Giurgiu-Ruse.

ANEXA Nr. 4

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil

Tip vehiculCuantumul amenzii contravenționale (lei)
minimmaxim
1a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto-autoturisme
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
130260
2a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
470940
3a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
6401.280
4Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane9101.820

Get real time updates directly on you device, subscribe now.