Ordonanta presedintiala drept de vizita – model 

 

Ordonanta presedintiala drept de vizita

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

inteleg sa chem in judecata pe

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., pentru

CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA 

prin care va solicit  Onoratei Instante   sa oblige in baza art. 401 civ pe

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,, la a-mi permite să am legături personale cu minorul …………, născut la data de ………., conform certificatului de naştere seria …….nr. …….., înregistrat la Primaria …………, în modalitatea următoare: (se precizeaza perioada);
  • Primaria ……in calitate de Autoritate Tutelara 

 

SITUATIA DE FAPT 

             Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de ………. pe rolul Judecatoriei ……………….numitul ………. a solicitat instantei incredintarea spre crestere si educare a minorului/ei ………. 

Inteleg sa invederez instantei:

pe de o parte faptul ca:

 

  • parata/ul nu imi permite sa am legaturi personale cu minorul …….pe perioade lungi de timp
  • sau intelege sa o faca dupa bunul plac, intelegand sa imi permita a avea legaturi personale cu minorul sporadic, atitudine pe care o situeaza desupra interesului superior al copilului

          

pe de alta parte faptul ca:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita stabilirea unui program de vizita)

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consideram ca prezenta actiune este intemaiata avand in vedere faptul ca:

  • relatiile tensionate existente între cei doi parinti pe durata solutionarii cauzei se pot rasfrânge într-un mod negativ asupra comunicarii dintre subsemnatul/a si minor în masura în care parata/paratul poate cenzura, în lipsa unui program concret stabilit de instanta, dreptul meu fie sub aspectul limitelor exercitarii sale, fie din punct de vedere al întinderii acestuia.
  • de asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care a dezvoltat legături de ataşament.
  • stabilirea unui program de vizitare a copilului, ca şi materializare a dreptului unui părinte de a avea legături personale cu acesta, trebuie să se subordoneze exclusiv principiului interesului superior al copilului, printre condiţiile speciale de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale fiind prevăzută şi aceea a urgenţei care se justifică atunci când măsura ce urmează a fi adoptată este necesară, printre altele, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara
  • negarea dreptului părintelui de a avea, tot cu caracter vremelnic, legături personale cu acesta, în aceeasta perioadă de timp, ar constitui o gravă încălcare a drepturilor mele de părinte, dar şi a principiului interesului superior al copilului, care trebuie să menţină relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi.  

      În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 997-1002 C.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 401. 486, 503, 505 si urm. Cod.civ.

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

     Depun prezenta cerere în trei exemplare, din care unul pentru instanţă şi cate unul pentru a fi comunicat pârâtei si autoritatii tutelare.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Ordonanta presedintiala drept de vizita

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de Ordonanta presedintiala drept de vizita se poate aplica situatiilor in care pe rolul instantei judecatoresti exista deja un dosar de incredintare minor. Prezentul model are cea mai mare aplicabilitate in situatia minorilor nascuti in afara casatoriei.

      Ordonanta presedintiala drept de vizita minor reprezinta o modalitate juridica prin intermediul careia partile pot temporar, pana la solutionarea dosarului de incredintare minor, sa solicite instantei stabilirea relatiilor pe care acestia le pot avea cu minorul, in situatia in care unul din parinti interzice celuilalt dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

Ordonanţa presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului. Ordonanta preşedintiala are autoritate de lucru judecat faţă de o alta cerere de ordonanta presedintiala, numai daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt care au justificat-o.

In vederea judecării cererii, parţile vor fi citate conform normelor privind citarea In procesele urgente, iar paratului i se va comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Intampinarea nu este obligatorie.Ordonanţa va putea fi data si fara citarea partilor. In caz de urgenta deosebita, ordonanta va putea fi data chiar în aceeasi zi, instanta pronuntandu-se asupra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse, fara concluziile partilor.Judecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesită un timp indelungat. Dispozitiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Ordonanta presedintiala drept de vizita Ordonanta presedintiala drept de vizita Ordonanta presedintiala drept de vizita Ordonanta presedintiala drept de vizita