Ordonanta presedintiala incredintare minor – model 

 

Ordonanta presedintiala incredintare minor

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

inteleg sa chem in judecata pe

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., pentru
  • Primaria.……in calitate de Autoritate Tutelara, pentru

CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA 

prin care solicit  Onoratei Instante in baza art. 997-1002 Coc proc. civ. 

ca prin hotararea ce o va pronunta  sa dispuna

  •  in baza art. 398 Cod civ exercitarea autoritatii parintesti de catre subsemnata/subsemnatul
  • in baza art. 400 Cod civ stabilirea locuintei minorului la domiciulul subsemnatei/subsemnatului

 pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. ……….avand ca obiect desfacerea casatoriei.

 

SITUATIA DE FAPT 

             Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de ………. pe rolul Judecatoriei ………………. ………. am solicitat instantei desfacerea casatoriei.

Inteleg sa invederez instantei:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept)

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consider ca prezenta actiune este intemaiata si solicit Onoratei Instante admiterea acesteia astfel cum a fost formulata.

      În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 997-1002 C.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 398 si 400 Cod.civ.

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

     Depun prezenta cerere în trei exemplare, din care unul pentru instanţă şi cate unul pentru a fi comunicat paratei/paratului si Autoritatii Tutelare .

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Ordonanta presedintiala incredintare minor

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de Ordonanta presedintiala incredintare minor se aplica situatiilor in care pe rolul instantei judecatoresti exista deja un dosar ce are drept obiect desfacerea casatoriei si incredintare minor.

    Ordonanta presedintiala incredintare minor reprezinta o modalitate juridica prin intermediul careia partile pot temporar, pana la solutionarea definitiva a dosarului de divort si incredintare minor, sa solicite instantei stabilirea relatiilor pe care acestia le pot avea cu minorul, in situatia in care unul din parinti pune in pericol viata, sanatatea  si educatia minorului sau interzice celuilalt sot dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

Ordonanţa presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului. Ordonanta preşedintiala are autoritate de lucru judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala, numai daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt care au justificat-o.

In vederea judecării cererii, parţile vor fi citate conform normelor privind citarea In procesele urgente, iar paratului i se va comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Intampinarea nu este obligatorie.Ordonanţa va putea fi data si fara citarea partilor. In caz de urgenta deosebita, ordonanta va putea fi data chiar în aceeasi zi, instanta pronuntandu-se asupra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse, fara concluziile partilor.Judecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesită un timp indelungat. Dispozitiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Ordonanta presedintiala incredintare minor Ordonanta presedintiala incredintare minor Ordonanta presedintiala incredintare minor