Programatorii scutiti de plata impozitului pe venit

0

Programatorii scutiti de plata impozitului pe venit 

Programatorii scutiti de plata impozitului pe venit

Potrivit art. 60 pct 2 din Codul Fiscal  sunt scutite de plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator.

   Prin Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 s-a efectuat incadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, precum si modalitatea prin care programatorii beneficiaza de scutirea la plata impozitului pe venit.

In cuprinsul ordinului se mentioneaza documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor:

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
 • copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creaţie de programe pentru calculator;
 • balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

     Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor,  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile 

 • Administrator baze de date
 • Analist
 • Inginer de sistem în informatică
 • Inginer de sistem software
 • Manager de proiect informatic
 • Programator
 • Proiectant de sisteme informatice
 • Programator de sistem informatic.

b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Programatorii scutiti de plata impozitului pe venit

Get real time updates directly on you device, subscribe now.