Reducere pensie de intretinere – jurisprudenta in materie

Reducere pensie de intretinere – jurisprudenta in materie

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI 

Dosar nr … 

Sentinţa civilă nr. 282 
Şedinţa publică din 04 februarie 2010 
Completul compus din: 
PREŞEDINTE … 
Grefier … 

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamantul … domiciliat în … pentru reducere pensie întreţinere minor împotriva pârâtei …, domiciliată în …, în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Consiliului Local Căpreni, judeţul Gorj, cu sediul în comuna Căpreni, judeţul Gorj.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns reclamantul, pârâtul, lipsă  fiind şi  reprezentantul Autorităţii Tutelare din cadrul Consiliului  Local Căpreni, judeţul Gorj.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a  făcut referatul oral al cauzei de către grefierul  de şedinţă, după  care, nemaifiind  alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constatând cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul în fond:
Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
Pârâta a lăsat cauza la aprecierea instanţei.

I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea civilă adresată acestei instanţe la data de 11.01.2010 şi înregistrată sub nr. … reclamantul … a chemat în judecată pe pârâta … în contradictoriu cu   Autoritatea Tutelară din cadrul Consiliului Local Căpreni, judeţul Gorj, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună reducerea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina sa prin sentinţa civilă nr. 2533/9 octombrie 2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr. 659/317/2009 în  favoarea minorului …, rezultată din relaţiile de concubinaj, întrucât  veniturile au scăzut considerabil.
În motivarea acţiunii, a arătat că în prezent i-a  încetat contractul de muncă şi nu  mai este angajat în muncă cu carnet de muncă, fiind şomer, veniturile fiindu-i astfel reduse şi că  mai are sub îngrijire şi întreţinerea sa încă un copil minor.
Nu a fost  indicat  temeiul în drept al acţiunii.
În  dovedire, reclamantul a depus la dosar înscrisuri: sentinţa civilă nr. 2533/9 octombrie 2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr. 659/317/2009, 2 certificate de  naştere ale  minorilor …
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că veniturile reclamantului au scăzut comparativ cu cele reţinute la data pronunţării sentinţei civile nr. 2533/9 octombrie 2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr. 659/317/2009.
Că, prin sentinţa civilă nr. 2533 /9 octombrie 2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar  nr. …, a  fost  admisă acţiunea  reclamantei …, în contradictoriu cu  pârâtul … şi s-a dispus obligarea pârâtului să plătească pârâtei în favoarea minorului …, născut la data de 11.12.2008 o pensie de întreţinere în cuantum de 150 lei lunar începând cu data 13.02.2009 şi până la majoratul minorului sau alte dispoziţii ale instanţei.
Potrivit art. 86 din C. fam.,  există obligaţia legală de întreţinere între părinţi şi copii, descendentul, cât timp este minor, având dreptul la  întreţinere, oricare ar  fi pricina nevoii în care se află.
Este adevărat  că  au crescut  nevoile  minorului,  însă  potrivit  art.  94 şi urm. Codul  familiei, „pensia de întreţinere se stabileşte  în  funcţie  de  veniturile debitorului  obligaţiei  de  întreţinere  şi de  nevoile reale şi actuale  ale  minorului”.
Având în vedere că în prezent reclamantul nu mai realizează venituri, încetându – i contractul individual de muncă în condiţiile legii, urmează ca instanţa să procedeze la  reducerea cuantumului obligaţiei de întreţinere în raport de acesta.
La calcularea cuantumului  de întreţinere  se  vor avea  în  vedere  dispoziţiile art. 94  alineat 3 din Codul familiei, potrivit cărora „când întreţinerea este datorată de  părinte  sau  de  cel care înfiază, ea se stabileşte  până  la o pătrime  din câştigul  său din muncă  pentru   un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii”,reclamantul  având  în  întreţinere încă un copil  minor.
Potrivit art. 94 alineat 2 din Codul familiei,“Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere, sau a hotărî, încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui care o primeşte”.
Din cuprinsul celor 2 certificate de naştere depuse la dosar, reiese că  reclamantul acordă întreţinere, în prezent unui număr de doi copii minori rezultaţi din cele două căsătorii.
Astfel că, în raport de  aceste  dispoziţii va fi admisă  cererea  reclamantului … şi  va  fi  redusă  pensia de  întreţinere  stabilită  în sarcina reclamantului şi în favoarea …, născut la data de 11.12.2008 de la câte 150 lei lunar, potrivit sentinţei civile nr. 2533/2009 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, la câte 100 lei lunar, începând cu data de 11.01.2010 şi până la majoratul acestuia sau intervenirea altei cauze legale de modificare/stingere a acestei obligaţii.

PENTRU  ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE  LEGII 
HOTĂRĂŞTE 

Admite acţiunea  civilă   formulată de reclamantul … domiciliat în … pentru reducere pensie întreţinere  minor împotriva pârâtei …, domiciliată în …, în contradictoriu cu   Autoritatea  Tutelară din cadrul Consiliului Local Căpreni, judeţul Gorj, cu sediul în comuna  Căpreni, judeţul Gorj şi în consecinţă:
Reduce pensia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea minorului … născut la data de 12 decembrie 2008, de la câte 150 lei lunar, potrivit sentinţei civile nr. 2533/2009 a aceleaşi instanţe, la câte 100 lei lunar, începând cu data de 11.01.2010 şi până la majoratul acestuia sau intervenirea alte cauze legale de modificare/stingere a acestei obligaţii. 
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată azi 4.02.2010 în şedinţă publică.