Stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei – model 

 

Stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • pârâtul cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

inteleg sa formulez prezenta cerere de

Stabilire a paternitatii copilului din afara casatoriei

prin care  solicit  Onoratei Instante in baza art. 424 si urm  Cod civ 

  • sa se constate ca paratul este tatal minorului …..nascut la data de ….., conform certificatului de nastere seria…nr….eliberat de……..urmand a se dispune inserarea  mențiunii in actele de stare civila;
  • obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

 

SITUATIA DE FAPT 

In fapt, inteleg sa invederez Onoratei Instante urmatoarele aspecte:

 (se va prezenta intreaga situatia cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept)

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consideram ca prezenta actiune este intemaiata si solicit Onoratei Instante sa dispuna admiterea acesteia asa cum a fost formulata.

       În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 194-204 C.pr. civ si respectiv dispoziţiile art. 424  si urm Cod.civ.

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri, interogatoriu, expertiza si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa conform art. 223 Cod proc. civ.

     Depun prezenta cerere în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi comunicat paratului.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei

ASPECTE TEORETICE

Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească. 

Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal.Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acţiunea, moştenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului.

Paternitatea se prezumă dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepţiunii.Dreptul la acţiunea în stabilirea paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii copilului.Prezumţia este înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil.

Acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsului tată.

Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din:

  • cheltuielile naşterii şi ale lehuziei;
  • cheltuielile făcute cu întreţinerea ei în timpul sarcinii şi în perioada de lehuzie.

Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar şi atunci când copilul s-a născut mort sau a murit înainte de pronunţarea hotărârii privind stabilirea paternităţii. Dreptul la acţiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la naşterea copilului.Mama nu poate cere aceste despăgubiri dacă nu a formulat şi acţiune pentru stabilirea paternităţii. În afara cheltuielilor mentionate mai sus, mama şi moştenitorii ei au dreptul la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

    Intr-o cauza de acest fel se solicita efectuarea unei expertize tip ADN prin care sa se demonstreze faptul ca paratul, din punct de vedere genetic,  este tatal copilului.

Actiunea este de competenta judecatoriei de la domiciliul paratului. Calea de atac este apelul.

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei Stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei Stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei