Suspendarea executarii silite notiune si model cerere

0

   Ne referim în materialul de faţă la prevederile referitoare la suspendarea executarii silite, astfel cum sunt reglementate în Codul de procedură civilă. În primul rând, reţinem că până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau prin cerere separată.

Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmează:

  • de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
  • de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;
  • de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;
  • de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei.

Dacă obiectul contestației nu este evaluabil în bani, cauțiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Suspendarea executarii silite este obligatorie și cauțiunea nu este necesară dacă:

  • hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;
  • înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanță;
  • debitorul face dovada cu înscris autentic că a obținut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

În cazul în care bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea prețului obținut din valorificarea acestor bunuri.

Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației. Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunțată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

În cazurile de urgenţă și dacă s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauțiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă și este deductibilă din cauțiunea finală stabilită de instanță, dacă este cazul.

Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se comunică din oficiu și de îndată executorului judecătoresc.

Suspendarea executarii silite – MODEL CERERE

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul[1] (nume ….., prenume ….), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….. , în calitate de parte[2]….., în dosarul nr[3]. …../…../….., în care părţi[4] sunt (nume ….., prenume ….)

sau

Subscrisa[5] (denumirea …..), prin reprezentant[6] (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în …../prin consilier juridic(nume ….., prenume …..), în calitate de parte[7]….., în dosarul nr.[8] …../…../….., în care părţi[9] sunt (nume ….., prenume ….), formulăm

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea executării silite pornite la cererea creditorului-intimat (nume ….., prenume ….), în cadrul dosarului de executare înregistratla Biroul Executorului Judecătoresc[10] ….. sub numărul[11] …../….. până la soluţionarea contestaţiei la executare, ce formează obiectul dosarului …../…../….. aflat pe rolul acestei instanţe.

 

În fapt, arătăm că la data de ….. am formulat contestaţie la executare, ce a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul[12] …./…../….., având termen de judecată la data de …..

Executarea silită a fost pornită la data de ….. la cererea creditorului-intimat (nume ….., prenume ….) înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc[13] ….. sub numărul[14] …../…..

Arătăm că[15] ….. .

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 718 din C. proc. civ. 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[16] ….. .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[17], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere în[18] …..exemplare.

Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de[19] ….., dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei[20] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[22]/extras din registrul public[23]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[24].

 

 

Data,                                                                Semnătura[25],

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 

[1] Menţiunea se referă la persoana fizică.

[2]Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv contestator.

[3]Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării.

[4]Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.

[5]Menţiunile se referă la persoana juridică.

[6]Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

[7]Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv contestator.

[8]Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării.

[9]Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.

[10]Se va indica numele executorului judecătoresc.

[11]Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc.

[12]Se va indica numărul dosarului, aflat pe rolul instanţei de judecată, format ca urmare a depunerii contestaţiei la executare.

[13]Se va indica numele executorului judecătoresc.

[14]Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc.

[15]Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte împrejurările care justifică suspendarea executării silite începute până la data soluţionării contestaţiei la executare.

[16]Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către contestator, în dovedirea temeiniciei cererii formulate.

[17]Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, acordat pentru soluţionarea cererii de suspendare.

[18]Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea.

[19]Cuantumul cauţiunii va fi calculat potrivit art. 718 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ. .

[20] Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013.

[21]Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[22]Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului.

[23]Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

[24]Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.

[25]Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

sursa model suspendarea executarii silite: portaljust.ro

JURISPRUDENTA 

suspendarea executarii silite
Sentinţă civilă
25/27.05.2013
R O M Â N I A
JUDECĂTORIA ORADEA
SECŢIA CIVILĂ
Dosar nr. ……

ÎNCHEIEREA CIVILĂ Nr. ………

Şedinţa publică din data de ………

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ………….
GREFIER:       ……

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta ……., cu sediul în localitatea …….., în contradictoriu cu intimata ……., jud. Bihor, având ca obiect suspendare executare silită.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă în reprezentarea petentei, av. ……, în baza împuternicirii avocaţiale depusă la dosar, lipsă fiind intimata.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Se constată că prin Serviciul Registratură s-au depus la dosar:
– la data de ……., dovada consemnării cauţiunii din partea petentei, un exemplar în original şi copie în două exemplare;
– la data de …….., întâmpinare, având ataşate un set de înscrisuri, din partea intimatei, în două exemplare.
Instanţa constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să soluţioneze cauza în temeiul prevederilor art. 373 alin. (2) C.proc.civ. coroborat cu art. 401 alin. (1) C.proc.civ..
Se comunică cu reprezentantul petentei un exemplar al întâmpinării şi înscrisurilor anexate.
La solicitarea instanţei, reprezentantul petentei arată că este în imposibilitatea de a depune la dosar extras C.F. actualizat cu privire la imobil, întrucât acesta nu se află în proprietatea societăţii pe care o reprezintă.
Reprezentantul petentei învederează instanţei faptul că suma de bani a  fost indisponibilizată, fiind operate deja popriri pe conturile bancare al petentei.
Reprezentantul petentei arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de propus şi solicită cuvântul pe fond.
În temeiul prevederilor art. 167 alin. (1) C.proc.civ. instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar de către părţi, considerând-o legală, verosimilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de propus, în baza art. 150 C.proc.civ. instanţa constată cauza lămurită, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul pe fond.
Reprezentantul petentei solicită admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, pe cale de consecinţă suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.
Reprezentantul petentei arată că se impune suspendarea distribuirii sumei de bani având în vedere situaţia existenţă şi probele de la dosarul cauzei. Mai arată că suma de bani poprită a mai făcut obiectul unei suspendări de executare, precum şi că terenul nu este folosit de către petentă întrucât sunt în derulare lucrări de investiţii publice privind amenajări stradale, aşadar din punct de vedere tehnic este o zonă afectată.
Fără cheltuieli de judecată.

JUDECĂTORIA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei …… la data de ……, sub nr. de dosar ……., petenta ……. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata …….., suspendarea executării silite în dosarul execuţional nr. ……., fără cheltuieli de judecată.
În motivare, petenta a arătat că a introdus contestaţie la executare silită, existând totodată şi urgenţă în dispunerea acestei măsuri, justificată de prejudicierea gravă şi iminentă a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei, prin punerea în executare a actului administrativ împotriva patrimoniului petentei, având în vedere şi faptul că prin această executare se reiau creanţe deja constatate ca nedatorate, instituindu-se totodată popriri pe conturile bancare ale societăţii.
Petenta mai arată că între părţi a existat o situaţie litigioasă născută din pretinsa utilizare a terenului nr. top. …înscris în CF …….. şi a obligaţiilor bugetare născute din această situaţie. Petenta precizează că acest teren se află în prelungirea proprietăţii sale, cu nr. cadastral ….., iar în natură reprezintă un teren viran situat de-a lungul .., teren care nu a fost folosit vreodată de către contestatoare sau de antecesoarele sale. În urma mai multor litigii, arată petenta, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, s-au anulat mai multe titluri executorii emise de … cu titlu de taxă utilizare teren, fiind rectificată şi situaţia de CF, în care se înscrisese din eroare un drept de administrare al societăţii.
Astfel, arată petenta, prin Sentinţa ….. a fost anulat titlul executoriu nr. …. emis la …., reprezentând sume de virat la buget, în temeiul actelor anulate prin Sentinţa ….., rectificându-se şi situaţia tabulară.
Mai mult, arată petenta, după soluţionarea irevocabilă a acestor chestiuni, intimata a emis la data de …… o adresă către petentă, prin care a înştiinţat-o că pe terenul respectiv se derulează lucrări de investiţii publice privind amenajări stradale.
Cu toate acestea, arată petenta, la data de …. a primit o comunicare de executare silită pentru suma de 11444,29 lei şi 8455,41 lei penalităţi pentru debite restante la …….
Faţă de cele de mai sus, petenta a solicitat admiterea cererii de suspendare a executării silite.
În drept petenta nu a motivat cererea.
În probaţiune, petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri: acte înfiinţare poprire (….1), hotărâri judecătoreşti (…), adresă nr. 62163/16.12.2011 a Administraţiei Imobiliare …), extrase CF (..), dovadă formulare contestaţie în anulare (filele …..).

Cererea de suspendare a executării silite este legal timbrată, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e din Legea nr. 146/1997 şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 32/1995.

Prin întâmpinarea formulată (.), intimata ……., a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite ca fiind netemeinică şi nelegală, fără cheltuieli de judecată.
Intimata a precizat că procedura executării silite a fost pornită în mod temeinic şi legal, deoarece intimata nu şi-a achitat debitul cu care figurează în evidenţele contabile ale intimatei, debit care reprezintă contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 1759 mp, situat în ……..
Intimata a precizat că contestatoarea foloseşte terenul situat la adresa menţionată, proprietatea Municipiului …., în baza Declaraţiei de Impunere nr. …., iar prin titlul executoriu înregistrat sub nr. .. s-a stabilit în sarcina acesteia obligaţia de plată a sumei de 20107,31 lei, reprezentând contravaloarea folosinţei terenului obiect al declaraţiei de impunere.
Intimata mai arată că împotriva actelor de executare emise în acel dosar contestatoarea a formulat cerere de suspendare şi contestaţie la executare. Deşi cererea de suspendare a executării silite a fost admisă, în privinţa contestaţiei la executare s-a constatat perimarea acesteia.
În aceste condiţii, apreciază intimata, reluarea executării silite a fost corect efectuată.
În continuare intimata prezintă pe scurt situaţia de fapt care a generat procedura executării silite demarată împotriva petentei.
Pentru aceste considerente, intimata a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite ca nefondată.
În drept intimata a invocat dispoziţiile art. 115 C.proc.civ., ale art. 136 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003.
Intimata a depus în probaţiune dosarul execuţional nr. ……….
Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 172 alin. (1) Cod procedură fiscală republicat, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.
Alin. (2) al aceluiaşi text de lege prevede: dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială prevăzute de art. 403 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.
Totodată, instanţa va avea în vedere şi prevederile art. 2 alin. (3) Cod procedură fiscală, care prevăd că în situaţia în care prezentul cod nu dispune, se aplică prevederile Codului de procedură civilă.
Având în vedere faptul că prin dispoziţiile art. 172 alin. (2) C.proc.fiscală sunt  declarate ca fiind inaplicabile contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile Codului de Procedură Fiscală doar prevederile art. 403 alin. (4) C.proc.civ., privind cererea de suspendare provizorie a executării silite, instanţa va soluţiona prezenta cerere de suspendare a executării silite iniţiată în dosarul execuţional nr. 61672/2013 al Administraţiei Imobiliare ……, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, precum şi conform prevederilor art. 403 alin. (1)-(3) C.proc.civ..
În fapt, împotriva petentei a fost continuată executarea silită în dosarul execuţional nr. ….. al Consiliului Local al Municipiului ……, în temeiul titlului executoriu nr. ………..
Astfel, instanţa reţine că iniţial, prin somaţia nr. …. emisă de intimată, petenta a fost înştiinţată cu privire la existenţa unui debit în valoare de 20108,30 lei, debit constând în creanţe ale bugetului local al municipiului ….
În urma iniţierii executării silite cu privire la debitul indicat, în anul …., petenta a formulat contestaţie la executare silită şi cerere de suspendare a executării.
Cererea de suspendare a executării silite a fost admisă în mod irevocabil, în cadrul dosarului civil nr. ……. al Judecătoriei ……. iar în privinţa contestaţiei la executare silită, înregistrată sub nr. de dosar ……., s-a constatat perimarea acesteia.
Prin adresa de înfiinţare a popririi nr. …. emisă de intimată (fila ….., aceasta a solicitat Băncii … înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei deschise la această instituţie bancară, până la concurenţa sumei de 20108,30 lei, cu consecinţa vărsării lor în conturile instituţiei intimate.

Pe fondul cauzei, potrivit art. 403 alin. 1 C.proc.civ., „până la soluţionarea contestaţiei la executare […], instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă […]”.
Din analiza acestui text de lege, rezultă că, pentru admisibilitatea unei asemenea cereri, este obligatoriu să fie îndeplinite două condiţii cu caracter procedural, şi anume: condiţia existenţei unei contestaţii la executare în curs de soluţionare pe rolul instanţei şi cea privind plata unei cauţiuni.
Prima condiţie pentru admisibilitatea unei cereri de suspendare a executării silite, respectiv existenţa unei contestaţii la executare pe rolul instanţei, este îndeplinită. Astfel, pe rolul instanţei a fost înregistrată contestaţia la executare în dosarul nr. …….
Cu privire la a doua condiţie, respectiv plata unei cauţiuni, instanţa constată că s-a făcut de către petentă dovada îndeplinirii obligaţiei achitării acesteia în cuantumul stabilit, respectiv în sumă de 2010,83 lei, conform recipisei de consemnare a cauţiunii nr. …. din data de …….
Referitor la temeinicia cererii de suspendare a executării silite, faţă de motivele invocate de petentă, instanţa apreciază, cercetând aparenţa dreptului, că există motive temeinice pentru a dispune suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.
Soluţionând prezenta cerere de suspendare executare silită, instanţa nu este îndrituită decât la a analiza sumar fondul cauzei, o analiză completă fiind posibilă doar la momentul soluţionării contestaţiei la executare.
Astfel, se invocă de petentă faptul că prin Sentinţa Civilă nr. …… a fost anulat titlul executoriu nr. …. emis la …., reprezentând sume de virat la buget, în temeiul actelor anulate prin Sentinţa … rectificându-se şi situaţia tabulară.
Instanţa reţine că prin Sentinţa Comercială nr. …, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. ….. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii S.C. .., Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .., Municipiul …. prin Primar şi Administraţia Imobiliară ….., constatându-se nulitatea absolută parţială a contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. ….. şi nr. ….. de către B.N.P. ……., în ceea ce priveşte transmiterea către cumpărătoare a dreptului de administrare operativă asupra terenului aflat în prelungirea nr. cadastral … ……., nr. top. ….. Prin aceeaşi hotărâre s-a anulat Încheierea dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …… în dosarul nr. …….. şi s-a dispus radierea din CF …., nr. top. …., a dreptului de administrare înscris în favoarea reclamantei.
Instanţa mai reţine că această hotărâre judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă prin neapelare, conform menţiunii din cuprinsul acesteia.
Totodată, instanţa constată că intimata, prin întâmpinarea formulată, a confirmat faptul că petenta nu mai deţine dreptul de administrare asupra terenului în litigiu, ca urmare a pronunţării Sentinţei Comerciale nr. …., singura apărare formulată de intimată fiind în sensul că petenta în continuare foloseşte acel teren, motiv pentru care este obligată să achite o contravaloare pentru această folosinţă.
Instanţa reţine astfel că deşi intimata recunoaşte faptul că petenta nu mai este titulara vreunui drept de proprietate/administrare operativă asupra terenului în litigiu, totuşi, în temeiul titlului executoriu nr. ……, emis de intimată, s-a procedat la continuarea executării silite faţă de aceasta, prin poprire.
În acelaşi timp, instanţa constată că deşi intimata susţine că petenta foloseşte în continuare terenul în litigiu, la data de …… intimata a emis adresa înregistrată sub nr. …. către petentă (fila …), prin care îi aducea la cunoştinţă petentei faptul că pe terenul înscris în CF .. urmează să se demareze lucrări de investiţii pentru amenajarea unor străzi din Municipiul …….
În aceste condiţii, cercetând aparenţa dreptului, instanţa apreciază că în urma constatării nulităţii absolute parţiale a contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. …… de către B.N.P. ……., în ceea ce priveşte transmiterea către petentă a dreptului de administrare operativă asupra terenului aflat în prelungirea nr. cadastral …., nr. top. ….., coroborat cu aspectele rezultate din întâmpinare, conform cărora petenta nu mai deţine dreptul de administrare asupra terenului în litigiu, există motive întemeiate pentru suspendarea executării silite iniţiată în dosarul execuţional nr. … din data de .. al Consiliului Local ……. – Administraţia Imobiliară …..
Pe de altă parte, instanţa va considera că măsura suspendării executării silite nu prejudiciază drepturile intimatei, deoarece suspendarea executării operează doar până la soluţionarea contestaţiei la executare, iar pe de altă parte nici nu există riscul unei stări de insolvabilitate a petentei care să împiedice o eventuală recuperare a sumelor pretins datorate de aceasta.
Având în vedere aceste argumente, instanţa consideră că în cauză există motive întemeiate pentru a se dispune suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.
Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, în temeiul prevederilor art. 403 alin (1) din Codul de Procedură Civilă coroborat cu prevederile art. 148 alin. (2) C.proc.fiscală, instanţa urmează a admite cererea formulată de petentă şi, pe cale de consecinţă, va dispune suspendarea executării silite iniţiată de intimată până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare care face obiectul dosarului  civil nr. …. aflat pe rolul Judecătoriei …….
Instanţa va lua act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de suspendare a executării silite formulată de petenta ……, cu sediul în localitatea ……, în contradictoriu cu intimata …….
Dispune suspendarea executării silite  în dosarul execuţional nr. ………  întocmit de ….., până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr. ……
Ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, ….
PREŞEDINTE,                                                        GREFIER,

Get real time updates directly on you device, subscribe now.