Social-Juridic

Taxele eliminate Registrul Comertului

societati comerciale inmatricularea societatii

Taxe eliminate Registrul Comertului

CE TAXE SE VOR ELIMINA DE LA REGISTRUL COMERTULUI

   Potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife

  ”  Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
 (22) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu se percep taxe şi tarife.”
  Pe de alta parte, potrivit art.   (21) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului
“(21) Potrivit prezentei legi, prin înregistrare se înţelege atât înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului. “

  Prin urmare potrivit site-ului Registrului Comertului,

urmatoarele operatiuni nu vor mai fi taxate:

 
  Modificarea denumirii
  Înscrierea sau modificarea emblemei
  Schimbarea formei juridice
  Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE
  Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ
  Schimbarea sediului social în alt judeţ
  Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
  Prelungirea duratei de funcţionare
  Reducerea duratei de funcţionare
  Modificarea obiectului de activitate
  Actualizarea obiectului de activitate
  Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere
  Majorarea capitalului social
  Reducerea capitalului social
  Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
  Suspendarea sau reluarea activităţii
  Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
  Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
  Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare
  Modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE
  Modificarea datelor de identificare
  Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare
  Excluderea sau retragerea asociaţilor
  Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie
  Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă
  Fuziunea transfrontalieră
  Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente
  Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite
  Divizarea totală
  Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte
  Corectare erori materiale
Taxele eliminate Registrul Comertului